Skip navigation

Alapfogalmak

A regresszió vizsgálat célja két vagy több változó függvénykapcsolatának meghatározása, az összetartozó adatokból álló, tapasztalati adatsor analitikus közelítése előre megadott típusú matematikai összefüggéssel úgy, hogy a számított és a mért értékek eltérése minimális legyen. Az eltérések mértékét többféleképpen lehet megadni. Leggyakrabban a négyzetes hibák összegét szokták választani. A vizsgált jelenség természete szabja meg a közelítésre alkalmas függvény típusát. Eszerint megkülönböztetünk

  • lineáris és
  • nemlineáris

regressziót. A kapcsolt változók száma szerint ugyancsak eltérnek a modellek. Ilyen értelemben beszélünk két-, három- stb. változós regresszióról.