Skip navigation

Példa regressziószámításra

A regresszióanalízis két változó közötti összefüggés leírását a korrelációs együtthatóhoz képest sokkal pontosabban határozza meg. Ennek szemléltetéséhez nyissuk meg az előző fejezetben megismert Oven.sav állományt, majd válasszuk az Analyze / Regression / Linear parancsot (59. ábra).

59. ábra

A megjelenő ablakban (60. ábra) a Dependent (függő változó) alá mozgassuk át a nyíl segítségével a Life of Components in minutes változót, míg az Independent(s) (független változó(k)) alá a Temperature in degree Fahrenheit változót, majd kattintsunk a Statistics gombra. A dependent a függő, míg az independent a független változót jelenti.

60. ábra

Az illeszkedésvizsgálathoz pipáljuk ki az Estimate és Model fit előtti négyzeteket, majd folytassuk a Continue, majd a Plots gombbal (61. ábra).

 

61. ábra

A homoszkedaszticitás (a hibatényező varianciája állandó) – mely a faktoranalízisnél is fontos – feltételének vizsgálatához a standardizált becsült értékre (ZPRED) és a standardizált reziduumokra (ZPRESID) lesz szükségünk. Ezért a Plots ablakban ezeket válasszuk ki (62. ábra).

62. ábra

A táblázatban (20. táblázat) az r értéke a korrelációs együttható értékét (0,748) mutatja, míg az R Square a determinációs együttható értékét (0,560), ez a teljes szórás százalékos magyarázatát (56 %) jelenti. Az Std. Error of the Estimate a becslés standard hibáját jelenti (25,937). Minél kisebb ennek az értéke, annál eredményesebb a vizsgálat.

Model Summary(b)

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

,748(a)

,560

,532

25,931

a  Predictors: (Constant), Temperature in degree Fahrenheit
b  Dependent Variable: Life of Components in minutes

20. táblázat

Az ANOVA táblázat a regressziós egyenes által magyarázott (13667,556) és nem magyarázott (10758,444) szórásnégyzetet mutatja. Megtudhatjuk az F próba szignifikanciáját is, amelynek értéke kisebb, mint 0,05, tehát van kapcsolat (21. táblázat).

ANOVA(b)

Model

 

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

13667,556

1

13667,556

20,326

,000(a)

 

Residual

10758,444

16

672,403

 

 

 

Total

24426,000

17

 

 

 

a  Predictors: (Constant), Temperature in degree Fahrenheit
b  Dependent Variable: Life of Components in minutes

21. táblázat

A t-próba szignifikancia szintje szintén kisebb, mint 0,05, így a hőmérsékletnek van befolyásoló ereje a sütő élettartamára. A Standardized Cofficients a regressziós egyenes meredekséget, míg az Unstandardized Cofficients adataiból a regressziós egyenes képletét lehet megtudni (      22. táblázat).

Coefficients(a)

Model

 

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

 

 

B

Std. Error

Beta

B

Std. Error

1

(Constant)

263,000

19,328

 

13,607

,000

 

Temperature in degree Fahrenheit

-55,111

12,224

-,748

-4,508

,000

a  Dependent Variable: Life of Components in minutes

 22. táblázat            

A reziduálisokat az alábbi táblázat mutatja (23. táblázat).

Residuals Statistics(a)

 

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

152,78

207,89

180,33

28,354

18

Residual

-29,889

46,111

,000

25,157

18

Std. Predicted Value

-,972

,972

,000

1,000

18

Std. Residual

-1,153

1,778

,000

,970

18

a  Dependent Variable: Life of Components in minutes

23. táblázat

A hisztogram segítségével azt a feltételt vizsgálhatjuk, hogy a rezidumok normálisan oszlanak-e el (63. ábra).

63. ábra

A 64. ábra a példa regressziós egyenesét mutatja meg, vagyis, hogy mennyire illeszkedik az egyenes a ponthalmazra.

 

64. ábra