Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés

  1. Vezetője

Dr. Juhász Valéria PhD

  1. Tagok

Dr. Kocsisné Kálló Veronika

Radics Márta

 

A műhely kutatási témája

Az Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés kutatócsoportot az a szakmai igény hívta életre, hogy a legfrissebb elméleti kutatásokra épített gyakorlatokkal segítsük az írás-olvasási (literációs), valamint a tanulási képességek elsajátítását és tanulását. A kutatócsoportot egy alkalmazott nyelvész, dr. Juhász Valéria és két gyógypedagógus, logopédus, dr. Kocsisné Kálló Veronika és Radics Márta alkotja. Mindhárman a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatói.

Juhász Valéria a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék főiskolai docense (jelenleg tanszékvezetője), anyanyelvi nevelés kurzusain oktatja már egy évtizede a témához tartozó ismereteket. Kisgyerekeket és diákokat fejleszt részben literációs nevelődésük, anyanyelvi tudatosságuk fejlődésének vonatkozásában, részben a tanulási képességek, szövegértési képesség fejlesztésének területén mind a tipikus, mind az atipikus gyermekek fejlődését érintően.

Dr. Kocsisné Kálló Veronika és Radics Márta a Gyógypedagógus-képző Intézet gyakorlati oktatást segítő oktatói. Mindketten kiemelten foglalkoznak a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével egyéni és csoportos formában, tanodában, szakértői bizottságban, de tanácsadóként, fejlesztőpedagógusként, logopédusként is, illetőleg egyetemi kurzusaikon oktatják az ezekhez kapcsolódó órákat.

A kutatócsoport 2016-ban alakult. Több lektorált, tudományos folyóiratban megjelentek már publikációik, illetve adhatták elő kutatásaikat hazai és nemzetközi konferenciákon. Tanulás- és szövegértés-fejlesztéssel kapcsolatban több pedagógus-továbbképzésre hívták már őket, hogy a legújabb kipróbált technikákat megismerjék a közoktatásban dolgozó kollégák, és bevezessék a saját oktatási gyakorlataikba.

A kutatócsoport mind vertikálisan, mind horizontálisan igyekszik innovatív pedagógiai és módszertani tevékenységét kifejteni. Horizontálisan is több értelemben. Tevékenységi körük egyrészt magában foglalja a nyelvi, matematikai tehetséggondozást (pl. https://www.youtube.com/watch?v=ghZRYWwXLTA&t=7s), másrészről a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, illetve az őket tanító pedagógusok továbbképzését (pl. http://www.hunra.hu/hirek/1487-hunra-tagok-eloadasai-a-megyei-pedagogiai-oktatasi-kozpontokban-az-oktatasi-hivatallal-egyuttmukodesben-13). A horizont másik spektrumában, bár tevékenységük területileg alapvetően a nyelvi készségek fejlesztését célozza meg, a szövegértés-fejlesztési és egyéb részképesség-fejlesztési anyagaikkal olyan általános tanulási képességeket fejlesztenek, amelyek nemcsak az iskolai tantárgyak széles skáláján használhatók eredményesen, hanem egyéb, iskolán kívüli tanulási tevékenységre ösztönöznek például a társasjátékaikkal, azok továbbfejlesztésével.

A vertikális vetület szerint fejlesztési, módszertani tevékenységükkel lefedik az óvodás korosztálytól kezdve a felsőoktatásban tanuló leendő pedagógusokon át a közoktatásban dolgozó pedagógusok széles bázisát. Fejlesztési anyagaikat különböző szinteken tesztelik, és adják közre több médián, fórumon keresztül, hogy minél könnyebben hozzáférhetővé váljon az érdeklődők számára.

A kutatócsoport munkájának célja, hogy támogassa a gyakorlati pedagógiai munkát innovatív komplex célokat átölelő ötletek kidolgozásával és átadásával, és a pedagógusok által felvetett gyakorlati problémák okainak tudományos magyarázatával és megoldások ajánlásával.

A kutatócsoport tagjai havonta több alkalommal személyesen találkoznak, illetve tartanak megbeszéléseket, keresik a lehetőségeket és azokat a hatékony megoldásokat, amelyekkel valódi áttörést lehet elérni a literációs és tanulási készségek fejlesztésében. Hiszünk abban, hogy egy általánosságban magasabb szinten funkcionáló literációs társadalom, ahol az íráshoz, olvasáshoz való hozzáférés alapvető emberi jognak számít, a magyar társadalom egészére olyan pozitív hatást gyakorol, amelynek következményeinek nemcsak életszínvonalbeli emelkedést érintő hozadékai vannak, de alapvetően képes befolyást gyakorolni akár a népegészségügyi kérdésekre is.

A kutatócsoport tervei közt szerepel olyan átfogó, olvasástanítást ismétlő programok kidolgozása és elterjesztése, amelyek egy második esélyhez juttatják a literációs fejlődésben leszakadó gyerekeket. Ennek kutatásokkal bizonyított hatékonysága és jelentős hagyományai vannak nyugati társadalmakban. A reedukáció mellett azonban kiemelt figyelmet fordítanak a Magyar Olvasástársasággal karöltve arra, hogy minél szélesebb társadalmi réteget érjenek el üzeneteikkel, melyekben leírják a literációs nevelődés kulcselemeit, mint például a mindennapos mesélés szükségességét, a könyvekkel való foglalkozás napi rutinná válását a megszületéstől kezdve, mert ez hídként és kapuként szolgál a literációs társadalomba való belenevelődéshez.

A literációs nevelődés mellett kiemelt figyelmet fordítanak olyan komplex részkészségek, képességek fejlesztésére, amelyek megalapozzák az olvasási képességek, készségek megfelelő kognitív fejlődését és érését a kora időszakban. Ilyen összetevők például a mozgásfejlődés, az egyensúly fejlődése (ismereteket közölnek arról, milyen összefüggés van a kerékpározás és az olvasásfejlődés között a vesztibuláris rendszer fejlődésén keresztül), a beszéd fejlődése, a fejlesztő és kreatív játékok megismertetése stb.

A kutatócsoport tagjai nemcsak képzéseket tartanak, hanem maguk is számos képzésre járnak, amelyeken szerzett ismereteket beépítik további képzéseikbe egyrészt a felsőoktatáson keresztül, másrészt meghívott előadóként pedagógus-továbbképzéseken, illetve a napi fejlesztő munkájukba a kisgyerekeken keresztül. A folyamatosan önképzés (nemcsak a szakirodalom olvasásán keresztül, hanem tréningeken és konferenciákon is) olyan erőssége a kutatócsoportnak, amellyel képes motivált maradni és kritikusan kezelni a sokféle szakmai próbálkozást az oktatás sikerességének megújítására, és mindezt szintetizáltan beépíteni a további tevékenységeibe.

A kutatócsoportunk nem gondolja, hogy egy csapásra megoldhatók a közoktatásban rejlő gyengeségek, esetleges devianciák, de elkötelezetten dolgozunk azért, hogy megfelelő felkészítéssel minél szélesebb tömeg számára legyenek alapvető feltételként biztosítottak a tudás megszerzéséhez szükséges képességek, és elkötelezetten dolgozunk azért is, hogy a tudás önmagában is értékként definiálódjon. Ennek érdekében igyekszünk kialakítani olyan kapcsolatokat, amelyek ezt elősegítik, támogatják, és bízunk abban, hogy a közel jövőben kutatócsoportunkat bővítik további, szakmailag elkötelezetett kollégák.

 

  1.     Jelentősebb eredmények

5.1. Publikációk (pontos bibliográfiai adatokkal, az MTMT-vel összhangban):

Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7. http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/

Juhász Valéria (2019): Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In: Csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. Beregszász. 2019. március 28–29. ISBN: 978-6177-6923-30
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások. Anyanyelv-pedagógia. 2019. tavasz. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria (2019): Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23. Absztraktfüzet: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2018/12/Absztraktf%C3%BCzet-Miskolci-Konferencia-2019.-janu%C3%A1r-23..pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben 40 oldal.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben 40 oldal.)

Radics Márta (2019): A társasjátékok felhasználási lehetőségei a pedagógiai munkában. In: Innováció és gyakorlat a gyógypedagógia műhelyéből. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Absztraktkötet, JGYF Kiadó. (Megjelenés alatt.)

Radics Márta – Fekete–Darmos Ivett (2018): Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez. Szeged. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-diszlexias-gyermekek-iskolai-megsegitesehez.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2018. november 8–10. Budapest. ELTE PPK. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. 2018. november 12. ISBN 978-615-5455-99-5.

Juhász Valéria (2018): A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról. Új Pedagógiai Szemle. 2018. 3–4.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. (ISBN: 978-615-00-3059-3). https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. Anyanyelv-pedagógia 10. 3. 34–48. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=692

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 11. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 303. ISBN:978-963-508-863-8.

Kálló Veronika (2017): A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 1. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 304. ISBN:978-963-508-863-8.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21. 2017. 11. 22.  Szeged. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. ISBN:978-615-5455-82-7.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/09/kallo-juhasz-fontud.pdf

Juhász Valéria (2017): A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26.12. 38–44.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban – Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok. Új Pedagógiai Szemle. 2017. 11–12.

 

5.2. Konferenciák:

Juhász Valéria, Kocsisné Kálló Veronika, Radics Márta: A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs 2019. november. 09. PTE BTK Neveléstudományi Intézet

Juhász Valéria, Kocsisné Kálló Veronika, Radics Márta: Az olvasás- és íráskészséget előrejelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs 2019. november. 09. PTE BTK Neveléstudományi Intézet

Juhász Valéria: Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái. Nyelv, kultúra, identitás. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben Budapest. 2019. április 15–16. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Juhász Valéria: Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász. 2019. március 28–29.

Juhász Valéria: Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23.

Juhász Valéria, Radics Márta: A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar.

Juhász Valéria, Radics Márta: A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Kálló Veronika: A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. 100. p. A Konferencia helye és ideje: Budapest, 2018. november 8–10. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5.

Kálló Veronika: Az artikulációs mozgások modellezésének felhasználási lehetősége a logopédiai munkában, a száj velem” módszer kialakulásának előzményei. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. 101. p. A Konferencia helye és ideje: Budapest, 2018. november 8–10. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5.

Juhász Valéria, Radics Márta: Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 303. (ISBN:978-963-508-863-8).

Kálló Veronika: A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636 p. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, 2017. p. 304. ISBN:978-963-508-863-8.

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.11.22 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, 2017. (ISBN:978-615-5455-82-7) http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%C3%B6tet_v%C3%A9gleges.pdf

Juhász Valéria és Radics Márta: Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés társasjátékokkal óvodások és kisiskolások részére. Konferencia: Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok, Balassagyarmat, 2017. április. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/20170412NTPN_Program.pdf

Kálló Veronika: A szabad alkotás csoportkohéziós ereje – saját élményű műhelyfoglalkozás. játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017. 11. 22. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, 2017. (ISBN: 978-615-5455-82-7) http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%C3%B6tet_v%C3%A9gleges.pdf.

Radics Márta: Kompetenciafejlesztés társasjátékokkal? A társasjátékok pedagógiai célú felhasználásának lehetőségei. Konferencia: IV. Metszéspontok és V. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira konferencia. Szeged, 2016. április.

Juhász Valéria, Radics Márta: A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. (ISBN: 978-615-00-3059-3). https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf

 

5.3. Projektben való részvétel (pl. TÁMOP, EFOP stb.):

Juhász Valéria, Radics Márta és munkatársaik: Játékpedagógia a tananyagok feldolgozásának elősegítésére, szókincsfejlesztésre. 30 órás pedagógus-továbbképzés. Kidolgozása folyamatban EFOP-3.1.2-16-2016-00001.

Juhász Valéria, Radics Márta (dr. Pintér Klára vezetésével és a projekt további munkatársaival) A számolási készségek, matematikai gondolkodás, szövegértés/feladatértés fejlesztésének új módszerei. 30 órás pedagógus-továbbképzés. OH-véleményeztetése folyamatban EFOP-3.1.2-16-2016-00001.

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. Megjelenőben, kézirat leadva, elfogadva.

Juhász Valéria, Radics Márta: A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. (Megjelenőben, kézirat leadva, elfogadva.

 

5.4. Képzések, előadások:

Juhász Valéria – Radics Márta: Írás-olvasás előkészítő és támogató nyelvi játékok. Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban. NEA-NO- 17-SZ- 1096, Nyíregyháza, 2018. 02. 23.

Juhász Valéria: Szókincsfejlesztés játékosan. Szentendre. 2018. 06. 06. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001. „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

Juhász Valéria: Szókincsfejlesztés játékosan. Bordány. 2018. 06. 21. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001. „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”.

Radics Márta: Mire is jó a társasjáték? A társasjátékok pedagógiai célú felhasználásának lehetőségei. Előadás A CSMPSZ Hódmezővásárhelyi Tagintézmény munkatársai számára. Helyszín: Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézmény 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 3. 2016. november 29.

 

Radics Márta: Társasjáték-pedagógia. Előadás a Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolában tanulók szülei és az iskola pedagógusai számára. Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. 2018. 05. 05.

 

Radics Márta: Hisztibe fullad a társasozás? Lehetőségek és ötletek a játék során kialakuló kudarcok kezelésére. Előadás a játékbolt vásárlói, érdeklődők részére. Helyszín: Gyerekterep Játékbolt és Foglalkoztató Központ 6723 Szeged, Római krt. 23. 2016. május 25.

 

Juhász Valéria – Radics Márta: Társasjáték-pedagógia. Előadás a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI pedagógusai számára. Helyszín: Csillagösvény Élménypark Ópusztaszer 6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1. 2017. április 24.

 

Radics Márta: A társasjátékok pedagógiai célú felhasználási lehetőségei. Előadás a Szegedi SZC Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája pedagógia szakos tanulói számára. Helyszín: Gyerekterep Játékbolt és Foglalkoztató Központ 6723 Szeged, Római krt. 23. 2017. február 24.