Skip navigation

Irodalomjegyzék

Anderson, Michael (1980): Approaches to the History of the Western Family 1500-1914. Macmillan Press, London.

Ariès, Philippe (1960): L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Éditions du Seuil, Paris, 1960. Magyarul a Gyermek, család, halál című kötetben. Gondolat, Budapest, 1987.

Ariès, Philippe (1980): Two Successive Motivations for the Declining Birth Rate in the West. Population and Development Review. 6. 645-650.  

Arisztotelész (1994): Politika. Gondolat, Budapest.

Arisztotelész (1997): Nikomakhoszi Etika. Európa, Budapest.

Arkin, E. A. (é. n.): Kisgyermek nevelése a családban. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége és Új Magyar Könyvkiadó, Budapest.

Arnold, Klaus (1980): Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Augustinus (1987): Vallomások. Gondolat, Budapest.

Aymard, Maurice (1999): Freundschaft und Geselligkeit. In: Aries, Philippe, Chartier, Roger (Hrsg.) (1999): Geschichte des privaten Lebens. 3. Band. Bechtermünz Verlag, Himberg bei Wien.

Badinter, Elisabeth (1998): A szerető anya. Az anyai érzés története a 17-20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen.

Bálint Alice (1932, 1990): A gyermekszoba pszichológiája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

Bálint Alice (1941): Anya és gyermek. Pantheon, Budapest.

Barth, Suzanne (1994): Jungfrauenzucht. Literaturwissenschadftliche und pädagogische Sudien zur Mädchenerziehungsliteratur zwischen 1220 und 1600. Verlag für Wissenschaft und Forschung, Stuttgart.

Bartos Tibor (1989): Franklin Benjámin. In: Franklin Benjámin számadása életéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Basedow, Johann  Bernhard [1771], (1913): Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker. Köhler Verlag, Leipzig.

Berg, Christa (2000): Familienkindheit. In: Larass, Petra (Hrsg.) (2000): Kindsein kein Kinderspiel. Das Jahrhundert des Kindes 1900-1999. Frankesche Stiftungen, Halle.

Berg, Jan Hendrik van den (1956): Metabletica of Leer der veranderigen. Beginselen van een historische psychologie. Nijkerk. (Metabletica, az ember átváltozása. Egy történeti pszichológia alapvonalai.)

Berg, Jan Hendrik van den (1960): Metabletica. Über die Wandlung des Menschen. Göttingen.

Bolberitz Pál (1980): Isten, ember, vallás. Ecclesia, Budapest.

Boreczky Ágnes (1997): A gyermekkor változó színterei. In: Németh András: Nevelés, gyermek, iskola és Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Kiadó, Budapest, 1997.

Boreczky Ágnes (2000): Magyarországi családváltozatok 1910-1990. ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének Közleményei, Budapest.

Botond Ágnes (1991): Pszichohistória avagy a lélek történetiségének tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest.

Burucs Kornélia (1997): Gyermekmunka. História, 5-6. szám.

Cobbett, William [1830] (1926): Advice to Young Men and (Incidentally) to Young Women in the Middle and Higher Ranks of Life in a Series of Letters. London.

Comenius, J. A. (1959): A látható világ. Magyar Helikon, Budapest.

Corbin, Alain (1999): Das Geheimnis des Individuums. In: Perrotm M. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens, Band 4. Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Csete Balázs: (1993): A jászkiséri gyermek élete a születéstől a házasságig. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága.

Chyzer Béla (1909): A gyermekmunka Magyarországon. Az Országos Gyermekvédő Liga Kiadása, Budapest.

Cunningham, Hugh (2005): Children and Childhood in Western Society Since 1500. Pearson Education Limited. Edinburgh, Gate, Harlow, Essex.

Delumeau, Jean (1997): Reneszánsz. Európa kultúrtörténete.  Osiris, Budapest.

DeMause, Lloyd (1974): The Evolution of Childhood. In: DeMause (ed): The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York. Németül: Hört ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989. Magyarul in Vajda Zsuzsanna-Pukánszky Béla (szerk.): A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Kiadó, Budapest, 1998.

DeMause, Lloyd (1989): Evolution der Kindheit. In: DeMause (Hrsg.): Hört ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

DeMause, Lloyd (1998): A gyermekkor története. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkort története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 13-41.

DeMause, Lloyd (1990): The history of child assault. In: The Journal of Psychohistory, 18 (1) 1-29.

DeMause, Lloyd (2000): Was ist Psychohistorie? Eine Grundlegung. Psychosozial Verlag, Gießen.

Diederiks, H. A. et al. (1995): Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest.

Elias, Norbert (1982): Über den Prozess der Zivilsation I-II. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt (Main). Magyarul: A civilizáció folyamata. Gondolat, Budapest, 1987.

Erasmus (1913): A gyermek nevelése. A tanulmányok módszere. Fordította: Péter János. Budapest. 

Erikson, E. (1963): „Eight Stages of Man”, in: Childhood and Society, New York.

Felden, Heide von (2001): „Weiberhasser” und  „Liebling des weiblichen Geschlechts”? Zur Rousseau-Rezeption zeitgenössischer Frauen in Deutschland. URL: http://www.pestalozzianum.ch

Felméri Lajos (1875): Útazás a szobában. Néptanítók Lapja, VIII. Buda-Pest. 38-42.; 225-227.; 247-248.; 267-270.; 291-292.; 316-319.; 344-346.; 366-369.; 384-387.; 400-402.; 421-426.; 440-445.

Felméri Lajos (1877): A természettan elemei a játéktéren. Néptanítók Lapja, X. 10-14.; 33-37.; 65-71.; 21-125.; 196-201.; 213-219.; 408-413.; 436-440. 478-481.; 496-499.

Fertig, Ludwig (1984): Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1660 bis 1900. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

Fináczy Ernő (1906): Az ókori nevelés története. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, Budapest.

Fináczy Ernő (1919): A renaissancekori nevelés története. Budapest, kiadja Hornyánszky Viktor.

Fináczy Ernő (1926): A középkori nevelés története. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy Ernő (1927): Az újkori nevelés története. Kir. Magyar Egyetmi Nyomda, Budapest.

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat, Budapest.

Franklin Benjámin (1989): Számadása életéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Frazer, J. G. (1995): Az Aranyág. Osiris Kiadó, Budapest.

French, Valerie (1998): A gyermek hatásának története: ókori mediterrán civilizációk. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 42-66.

Furnivall, J. (1868): Guide to manners for boys, from The Babees Book. 16-24. URL: http://icg.fas.harvard.edu/~chaucer/special/lifemann/manners/childbk.html

Gélis, Jacques (1980): Der Weg ins Leben, Geburt und Kindheit in früheren Zeit. München.

Gélis, Jacques (1999): Die Individualisierung der Kindheit. In: Aries, Philippe, Chartier, Roger (Hrsg.) (1999): Geschichte des provaten Lebens. 3. Band. Bechtermünz Verlag, Himberg bei Wien. 313-332.

Ginzburg, Carlo (1976): Il formaggio e i vermi. Giulio Einaudi, Torino. Magyarul: A sajt és a kukacok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Glatz Ferenc (szerk.) (1997): Gyermek a történelemben. História, (Tematikus szám), 1997. 5-6. sz.

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor – Nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Greven, Philip (1977): The Protestant Temperamet. Patterns of Child-rearing, Religious Experience, and Self un Early America. Alfred A. Knopf, New York.

Hahn István - Máté György (1972): Karthágó. Corvina Kiadó, Budapest.

Hardyment, Christina (1998a): A győzedelmes behaviorizmus. In: In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 287-310.

Hardyment, Christina (1998b): Álomgyerekek. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 311-345. 

Hansmann, Otto (1995): Kindheit und Jugend zwischen Mittelalter und Moderne. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.

Hegedűs István (1875): Menj, nincs időm! Család és Iskola, Nevelés és oktatásügyi szakközlöny szülők, nevelők, kisdednevelők, tanítók és a nevelésügy barátai számára. Kiadja a Kolozsmegyei Tanító-testület. I. 33-34.

Hegedűs István (1877): Gyöngédség és tekintély. Család és Iskola, III. 29-31., 38-40., 46-48., 53-54.

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (1928): Grundlinien der Philososphie des Rechts. In: Hegel, G. W.  F. (1928): Sämtliche Werke. Bd. 7. Stuttgart.

Heywood, Colin (2001): A History of Childhood. Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford.

Holmes, Urban, Tigner (1968/69): Medieval Children. In: Journal of Social History. 2. 164-172. p.

Hoyles, M. - Evans, P. (1989): The politics of childhood. Journeyman Press, Lomdon

Hunt, David (1970): Parents and Children in History. The Psychology of Family Life in Early Modern France. New York.

Imhof, Arthur, E. (1983): Der Mench, und sein Körper: von der Antike bis heute. München. 

Imhof, Arthur, E. (1984): Die verlorenen Welten Alltagsbewältigung durch unsere Vorfahren und weshalb wir  uns heute so schwer damit tun. München.

Imhof, Arthur, E. (1988): Die Lebenszeit. Vom aufgeschobenen Tod und von der Kunst des Lebens. München.

Imhof, Arthur. E. (1992): Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat és miért nem boldogulunk mi ezzel... Akadémiai Kiadó, Budapest.

Im Hof, Ulrich (1995): A felvilágosodás Európája. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.

Kákosy L. (1993): Ré fiai. Budapest.

Key, E. (1976): A gyermek évszázada. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kéri Katalin (szerk.): Távoli tájak, ismeretlen gyermekek. Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.

Kis Molnár Csaba és Erdei Helga (2003): Gyermekkép a magyar sajtóban 1950 után. In: Pukánszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 246-286.

Kleeck, Mary Van (1908): Child Labor in New York City Tenements. In: Charities and the Commons, 1908. jan 18. URL: http://tenant.net/Community/LES/kleeck9.html

Kleper, Scott, J. (é. n.): Social abandonment of children in renaissance Italy and England. Url: http://www.stanford.edu

Komáromi Gabriella (2000): Megtört a jég. Élet és Irodalom, XLIV. évf., 13. szám.

Komoróczy Géza (1983): Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom kistükre. Budapest, Európa.

Lambert, Olivia (1996): The conception of Childhood. An historical psychological analysis. URL: http://www.sfu.ca/~wwwpsyb/issues/1996/spring/lambert.htm

Ladurie, Emmanuel La Roy (1994): Montaillou, village occitan de 1294 ŕ 1324. Éditions Gallimard, Paris, 1994. Magyarul: Montaillou, egy okszitán falu életrajza. Osiris, Budapest, 1997.

Ladurie, Le Roy (1997): Montaillou. Osiris, Budapest.

Larass, Petra (Hrsg.) (2000): Kindsein kein Kinderspiel. Das Jahrhundert des Kindes 1900-1999. Frankesche Stiftungen, Halle.

Legouvé, Ernest (1878): Atya és fiú a tizenkilencedik században. Fordította Feleki József. Franklin Társulat, Budapest.

Lenzen Dieter (1985): Mythologie der Kindheit. Rowolts Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg.

Levi, G. - Schmitt. J-C. (1996): Geschichte der Jugend. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Lüth, Christoph (2001): Emberi jogok, értelem nevelés és egy posztmodern kritika. A német és a francia felvilágosodás koncepciói a francia forradalom hatósugarában. Kézirat.

Lyman, Richard, B. (1998): Barbárság és vallás: késő római és kora középkori gyermeknevelési szokások. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 67-87. p.

Macard, Micaela von (1999): A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Macfarlane, Alan (1993): Az angol individualizmus eredete. Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, Budapest.

Main, Gloria, L. (2000): Naming children in early New England. URL: http://lonestar.texas.net/~mseifert/puritan14.html (2000. március 19.) 

Mallet, Carl-Heinz (1990): Untertan Kind. Nachforschungen über Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt am Main, Berlin.

Manoff, Wasil (1899): Das Überbürdungsproblem in den höheren Schulen Deutschlands mit besonderer Berücksichtung des preußischen Gimnasiums. Dissertation, Jena.

Mészáros István – Németh András - Pukánszky Béla (2000): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 2. kiadás.

Miller, Alice (1980): Am Anfang war Erziehung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.

Montaigne, Michel de (1983): Esszék. Ford.: Oláh Tibor. Kriterion, Bukarest.

Muller, P. (1973): Childhood's changing status over the centuries. In: Brockman, L. M. - Whiteley, J. H.  - Zubak. J. P. (Eds.): Child development: Selected readings. McClelland and Stewart, Toronto, 2-10. p.

Musgrove, Frank (1998): Az otthon és az iskola történelmi jelentőségű konfliktusa. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 257-266. p.

Németh András (1996): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Németh András (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Németh András – Skiera, Ehrenhard (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Németh András - Szabolcs Éva (2000): A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredményei. Kézirat.

Nóbik Attila (2002): Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében. Iskolakultúra, március, 16-20.

Nóbik Attila (2005): Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. Iskolakultúra 15. 9. sz. 125 – 131.

Nóbik Attila (2010): Abnormal children in the Hungarian historiography of education. In. Nóbik Attila és Pukánszky Béla (2010, szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 49-57.

Nyssen, Friedhelm - Janus, Ludwig (1997) (Hrsg.): Psychogenetische Geschichte der Kidheit. Beiträge zur Psychohistorie der Eltern-Kind-Beziehung. Psychosozial Verlag, Gießen.

Oelkers, Jürgen (1992): Reformpädagogik. Eine kritische Dogmengeschichte. Juventa Verlag, Weinheim und München. Zweite Auflage.

Papp Jenő (1934): Magyarország erkölcsrajza. Korunk kritikája. Káldor Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Peikert, Ingrid (1982): Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Entwicklungstendenzen. In: Reif, Heinz (Hrsg.): Die Familie in der Geschichte. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 114-136. p.

Perrot, Michelle (1999):  Rollen und Charaktere. In: Perrot, M. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. Bd. 4. Bechtermünz Verlag, Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Farkfurt am Main.

Perrot, M. (Hrsg. 1999): Geschichte des privaten Lebens. Bd. 4. Bechtermünz Verlag, Weltbild Verlag, Augsburg. Copyright: Fischer Verlag, Farkfurt am Main.

Péter Katalin (1996): A gyermekek első tíz esztendeje. In: Péter Katalin (szerk.): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest.

Péter Katalin (szerk.) (1996): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest.

Péter Katalin (1999): Jobbágy gyermekek a kora újkori Magyarországon. Műhely, 22. 5-6. szám, 141-153. p.

Pikler Emmi (1976): Mit tud már a baba? Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Pikler Emmi (szerk.) (1978): Anyák könyve. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Plake, Klaus (1991): Reformpädagogik. Wissensoziologie eines Paradigmenwechsels. Waxmann, Münster-New York.

Platón (1984): Összes művei. Budapest, Európa Könyvkiadó.

Pléh Csaba (1992): Pszichológiatörténet. Gondolat, Budapest.

Pollock, Linda (1983): Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to 1900. Cambridge University Press, London, New York.

Pollock, Linda (1989): A gyermekekkel kapcsolatos attitűdök. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 176-210. p.

Postman, Neil (1982, 1999): The Disappearance of Childhood. Delacorte Press, New York. Németül: Das Verschwinden der Kindheit. Fischer Taschenbuch Verlag, 1999.

Przywara, E. (1958): An Augustine Synthesis. New York.

Pukánszky Béla (1999a): „Utazás a szobában” – Gyermeküket tanító apák a XIX. században. Magyar Pedagógia, 1. szám, 97-106.

Pukánszky Béla (1999b): Gyermeknevelési elképzelések a 19. században. Műhely, 5-6. szám, 169-174.

Pukánszky Béla - Németh András (1999): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2000): A gyermek évszázadának hajnalán. In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest. 21-33.

Pukánszky Béla (szerk., 2000.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest.

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (szerk., 2003): Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Quintilianus (1913): Szónoklattana. Budapest, Franklin-Társulat.

Ratio Educationis (1981). Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása.  Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Mészáros István. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Riesmann, David (1961): The Lonely Crowd. Magyarul: A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1968., harmadik kiadás: 1983.

Robertson, Priscilla (1998): Az otthon mint fészek: A középosztály gyermekkora a 19. századi Európában. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 267-286. p.

Roboz Pál (1948): A kisgyermek nevelése. Hungária Könyvkiadó, Budapest.

Ross, James, Bruce (1998): A középosztálybeli gyermekek a városiasodó Itáliában a 14. századtól a 16. század elejéig. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 139-175.

Rouseau, Jean-Jacques: Emil vagy a nevelésről. Ford.: Győry János. Tankönyvkiadó, Budapest, 1957.

Rousseau, Jean-Jacques: Emil vagy a nevelésről. Ford.: Győry János. Tankönyvkiadó, Budapest, 3. kiadás, 1978.

Rutschky, Katarina [1977], (1988): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung.  Ullstein Sachbuch, Frankfurt (Main).

Schiffler, Horst - Winkeler, Rolf (1985): Tausend Jahre Schule. Eine Kulturgeschichte des Lernens in Bildern. Besler Verlag, Stuttgart, Zürich.

Schama, S. (1988): The Embarrassment of Riches. An Interpretation of  Duch Culture in the Golden Age. Fontana Press.

Schneller István (1918): A Kolozsvári Országos Tanárképző-Intézet Gyakorló Középiskolájának tanszervezetére és tanrendjére vonatkozó javaslat. Stief, Kolozsvár.

Shahar, Shulamith (1990): Children in the Middle Ages. London-New York, Routledge. Magyarul: Gyermekek a középkorban. Budapest, Osiris, 2000.

Shorter, Edward (1977): Die Geburt der modernen Familie. Reinbek. 196-234.

Shorter, Edward: (1986): Die große Umwälzung in den Mutter-Kind-Beziehungen vom 18. zum 20. Jahrhundert. In: Martin, J. - Nitschke, A. (Hrsg.): Zur Sozialgeschichte der Kindheit. München. 503-524.  

Simkin, John: Punishment in factories. In: Spartacus Educational Website. URL: http:// www.spartacus.schoolnet.co.uk/IRpunishments.htm

Sommerville, C. John (1982): The Rise and Fall of Childhood. Sage Publications, Beverly Hills, London, New Delhi.

Spaemann, Robert (1978): Roesseaus „Emile”: Traktat über Erziehung oder Träume eines Visionärs? In: Zeitschrift für Pädagogik, 24. 1978. 823-834.  

Spock, Benjamin (1945): Common Sense Book of Baby and Child Care. Duell Sloan, New York.

Spock, Benjamin (1977): Csecsemőgondozás és gyermeknevelés. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Stone, Lawrence (1974): The Massacre of the Innocents. In New York Review of Books, 21, 25-31. p.

Szabolcs Éva (1991): A család- és gyermekkortörténeti kutatások újabb fejleményei. Magyar Pedagógia, 90. 3-4. sz. 170-184.

Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. Új Pedagógiai Közlemények. ELTE, Budapest.

Szabolcs Éva (1998) Gyermekkortörétneti szempontok a pedagógiai szakirodalomban. Magyar Pedagógia, 3. sz. 253-260.

Szabolcs Éva (1999): Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1868-1890. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabocs Éva (2000): Neveléstörténet és gyermekkortörténet. In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest, 2000. 66-76. p.

Szabolcs Éva (2011): Gyermekből tanuló. Az iskolás gyermek, 1868-1906. Gondolat, Budapest.

Szapor Judit (1987): Egy vasárnapi történész: Philippe Ariès (1914-1984): In Philippe Ariès: Gyermek, család halál. Gondolat, Budapest, 1987, 415-420. p.

Szántó Konrád (1987-88): A katolikus egyház története. I-II. Ecclesia, Budapest, 2. kiadás.

Szegedy-Maszák Aladárné - Stumpf Istvánné (934): A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiadása, Budapest.

Szent Biblia. Fordította Károli Gáspár. Brit és Külföldi Biblia Társulat kiadása, Budapest, 1927.

Szvorényi József (1890): Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében. Anyák és nevelők tanulságára, népszerű előadásban. Franklin Társulat, Budapest.

Tátrai Zsuzsanna (1997): Falusi gyermekélet Magyarországon 1867-1948. História, 1997. 5-6. sz.

Tenorth, Heinz-Elmar (2000): Geschichte der Erziehung. Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung. Juventa Verlag, Weinheim, München.

The Little Children's Little Book (c. 1480) In: Furnivall, J. (1868): Guide to manners for boys, from The Babees Book. 16-24. URL: http://icg.fas.harvard.edu/~chaucer/special/lifemann/manners/childbk.html

Thorne, Michael és Henley, Tracy (2000): A pszichológia története. Kapcsolatok és összefüggések. Glória Kiadó, Budapest.

Tomka Béla (2000): Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában. Osiris, Budapest.

Tucker, M. J. (1998): A gyermek mint kezdet és vég: gyermeknevelési szokások a 15-16. századi Angliában. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 211-232. p.

Tyler May, E. (1999): Mythen und Realitäten der amerikanischen Familie. In: Prost, A. - Vincent, G. (Hrsg.): Geschichte des privaten Lebens. Band 5. Bechtermünz Verlag, Coyright: Fischer Verlag, Frankfrt am Main, 1993. Gesamtherstellung: Wiener Verlag, Himberg bei Wien. 557-602.

Vajda Zsuzsanna (1997): Viták a gyermekkor történeti kutatásában. Pszichológia, 3. szám, 285-300.

Vajda Zsuzsanna - Pukánszky Béla (1988): A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Kiadó, Budapest.

Vajda Zsuzsanna (2000): Gyermekfelfogás és gyermekkor a történelemben. In: Pukánszky Béla (szerk.): A gyermek évszázada. Osiris, Budapest, 2000. 80-101.

Vasas Samu (1993): A kalotaszegi gyermek. A személyiségfejlődés népi hagyományai Kalotaszegen. Kráter Kiadó, Budapest.

Veczkó József (2000): A gyermek- és ifjúságvédelem alapjai. APC-Stúdió, Gyula.

Velkey László (1984): Gyermekeink gondozása, nevelése. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Vincze, L. (1991): „Appendix” neveléstörténeti munkákhoz. (A „fekete pedagógia” történetéből.) Magyar Pedagógia, 3-4. sz. 195-214.

Walzer, J. F. (1998): Az ambivalencia korszaka: amerikai gyermeknevelési szokások a 18. században. In: Vajda Zsuzsa - Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 233-256.

Warmington, B. H. (1967): Karthágó. Gondolat Kiadó, Budapest.

Watson, John Broadus (1928, 1972): Psychological Care of Infant and Child. Arno Press, New York.

Weber-Kellermann, Ingeborg (1979): Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte. Insel Verlag, Frankfurt am Main.

Weber-Kellermann, Ingeborg (1991): Die Kinderstube. Insel Verlag, Framkfurt am Main.

Weber, Max (1982): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, Budapest.

Weick, Ed (2000): Ordinary History. URL: http://members.eisa.com/~ec086636/coping.htm

Wendt, Gustav (1883): Die Gymnasien und die öffentliche Meinung. Karlsruhe, 2. Auflage.

Winn, Marie (1981): Children without Childhood. Panthon Books, New York. Magyarul: Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat, Budapest, 1990.

Zichy Rafaelné (1934): A gyermek szellemi és lelki neveléséről. In: Szegedy-Maszák Aladárné - Stumpf Istvánné (934): A magyar úriasszony otthona. Az otthon kultúrája. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiadása, Budapest. 197-200.

Zolnay, Vilmos (1983): A művészetek eredete. Pokoljárás. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2. bővített kiadás.

 

* * *