Skip navigation

Kérdések és feladatok

Feladat

1. Mutassa be Ellen Key könyvének (Das Jahrhundert des Kindes) a jelentőségét!

2. Hol jutottak szóhoz, hol valósultak meg a frissen kialakult új reformpedagógiai ihletettségű eljárások a századfordulót követően?

3. Jellemezze a századfordulós „Janus-arcú” gyermekképet!

4. A fertilitás csökkenése mit eredményezett?

5. Mutassa be a századforduló környékén megjelenő és felértékelődő régi-új „gyermekmítoszokat”!

6. Milyen feszültség keletkezett a művi úton megkonstruált, gyermekmítoszokra épülő „hiperreális gyermekvilág” (Dieter Lenzen) és a kiábrándító valóság között?

7. Hogyan, milyen szerepekben jelenik meg a gyermek a propaganda, a véleményformálás manipulatív világában?

8. Hogyan jelentkezett az új gyermekkor konstruálásában a romantikus elvágyódás és a konkrétumokhoz kötődő racionalizmus kettőssége?

9. Miben nyilvánult meg a gyermekkor, a gyermek demitologizálása?

10. Milyen szerepe volt az empirikus vizsgálatoknak, az experimentumoknak, a méréseknek (pl. az intelligenciateszt alkalmazásának) a gyermekkor mint társadalmi konstrukció alakulásában?

11. Mutassa be a behaviorizmus gyermekképét!

12. Mi volt Watson fő nevelési elve?

13. Mutassa be Frederick Truby-King gyermekgondozási elveit és nevelési módszereit!

14. Mutassa be a „szófogadó gyermek” ideáltipikus gyermekképét! Hogyan konstruálódott ez a gyermekkép típus?

15. Melyek ennek a gyermekképnek a történeti gyökerei?

16. Mutassa be a „formáló-betagoló” és a „kibontakozást-segítő” nevelői attitűdök kettősségét a huszadik századi pedagógiai irányzatokban!

17. Mutassa be a korabeli érvelést, miszerint „a vesztes háborút az agyondédelgetett generáció okozta” (Papp Jenő)!

18. Milyen gyermekkép-elemek kerültek előtérbe a két világháború közti magyar társadalom tudatában?

19. Mutassa be az „önérvényesítő gyermek” gyermekkép-típusának konstrukciós folyamatát az 1940-es évektől kezdve!

20. Mutassa be Benjamin Spock gondozási és nevelési elveit és a belőlük rekonstruálható gyermekképet!

21. Mit jelent a „gyermekszoba-hedonizmus” kifejezés?

22. Mutassa be Spock felfogásának alakulását, a könyv tartalmának változását az újabb kiadások tükrében!

23. Merrefele haladt Spock az „engedékenység-korátozás” tengelyen?

24. Mutassa be a „baby-boom”-korszak jellemzőit!

25. Mit jelentett a gyakorlatban a „családanyák és családapák reneszánsza” kifejezés?

26. Hogyan alakult a gyerekkép Magyarországon a második világháború után – a csecsemőgondozási és nevelési tanácsadó szakirodalom tükrében?

27. Mennyiben jelentek meg e behaviorizmus elemei ebben a gyermekképben?

28. Mutassa be Pikler Emmi, Roboz Pál, és E. A. Arkin nevelési tanácsadó kézikönyveinek gyermekképét!

29.Mutassa be a gyermekkép alakulását a 20. század második felében Magyarországon!

30. Mi jellemzi a gyermekképet-gyermekképeket ma? (Mit jelent a kifejezés: „on-line gyermekek”?)