Skip navigation

Műveleti tulajdonságok

Hasonlóan a halmazelméleti, vagy a valós számok közötti műveletekhez itt is fontos vizsgálnunk hogy az események közötti műveletek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az események közötti műveletekre teljesülnek a következők:

Az összeadás  és szorzás művelete kommutatív (a komponensek felcserélhetők),

asszociatív (a komponesnek csoportosíthatók) és a szorzás az összeadásra nézve

valamint az összedás a szorzásra nézve disztributív, azaz a szorzás összegen komponensenként végezhető és az összeadás szorzaton komponensenként végezhető, azaz:

A disztributivitásból következik a beolvasztási szabály:

Eseményalgebrában is teljesülnek a logikából és a halmazelméletből jól ismert De-Morgan azonosságok:

A halmazelmélethez hasonlóan értelmezzük az alábbi műveleteket:

Definíció: Kivonás .

Definíció: Szimmetrikus differencia .

A szimmetrikus differenciára igazak az alábbi összefüggések:

Reláció események között:

 

Definíció: Ha az esemény  bekövetkezése esetén mindig bekövetkezik a  esemény is akkor azt mondjuk, hogy az  esemény maga után vonja  eseményt.

Jelölés: AB

Definíció:  eseményekről azt mondjuk, hogy teljes eseményrendszert alkotnak, ha

  • egyik sem a lehetetlen esemény,
  • páronként kizáróak és
  • összegük a teljes esemény, azaz:

Definíció: Egy  eseményt összetett eseménynek nevezünk, ha előállítható két -tól különböző esemény összegeként, azaz:  ahol .

Ha egy  eseményalgebra elemeinek száma n akkor az összes események száma – egy halmaz összes részhalmazainak számával analóg módon- :