Skip navigation

D

DADA- mozgalom: a droggal, AIDS-el, a dohányzással és az alkoholfogyasztással foglalkozó személyiségfejlesztő program. Arra irányul, hogy a gyermekek képesek legyenek felismerni a veszélyhelyzeteket.

Decentralizáció (decentralisation): a hatalom, a feladatok és a döntés lehetősége a szervezet alacsonyabb szintjein kap helyet, így az elvégzendő munkára vonatkozó döntések többségét azok hozzák, akik a munkát végzik.

Defektus (defectus): fogyatékosság, hiba. Lelki defektus: lelki sérülés.

Definíció: pontos meghatározás, amely valamely tárgy vagy fogalom lényeges jegyeit tárja fel. A fogalom alkotás művelete.

Deformáció (deformatio), deformálás: eltorzítás

Degeneráció (degeneratio): elfajulás, elkorcsosulás. Degenerálódás: valamely szerv vagy szervek, illetve gondolkodásmód vagy jellem megnyilvánulások fokozatos elfajulása. 

Déja vu (dézsá vü): „Már látott”. Annak az illúziója, hogy egy új élmény egy korábbinak a megismétlődése; mintha már látta volna.

Dekoncentráció: szórakozottság, a figyelem összpontosítására való képtelenség.

Delegálás (delegation): a vezető az egyes feladatokat, hatásköröket, jogosultságokat saját hierarchiaszintjéről alacsonyabb szintre helyezi. A beosztottak munkakörét vertikálisan bővíti.

Demonstráció (demonstratio): bemutatás, szemléltető bizonyítás.

Dendrit: az idegsejt azon nyúlványai, amelyek fogadják a más idegsejtekről érkező impulzusokat.

Depolarizáció (depolarisatio): a sejtmembrán potenciálváltozása külső vagy belső inger hatására. Þ akciós potenciál

Depresszió (depressio): levert lelkiállapot, nyomott hangulat, búskomorság. Hangulatbetegség, amelyet csökkent motiváció, élet iránti érdektelenség, önértékelési zavarok és negatív gondolatok jellemeznek. Testi tünetei: alvászavar, étvágytalanság, fáradtság.

Desoxyribonucleinsav (DNS): a sejtmag és azon belül a kromoszómák legfontosabb alapanyaga, az önreprodukcióra képes öröklődési anyag hordozója. Magasabb rendű élőlényekben a kromoszómák nagy mennyiségű DNS-t tartalmaznak.

Desztináció: Földrajzi célterület (település, régió vagy ország), turisztikai fogadóhely, ahol a turizmus lebonyolódik és gazdasági aktivitást generál.

Deviáció (deviatio): antiszociális magatartásforma. Elhajlás, elferdülés, eltérés a normális viselkedéstől. Olyan viselkedés, amely nem fér össze elfogadott társadalmi és erkölcsi normákkal.

Diabetes mellitus ⇒ cukorbetegség.

Diagnosztika: tudásszint-megállapítás. Felmérés, értékelés.

Diagnosztizálás: a folyamatkövetés során tett felmérések, megállapítások.

Diagram: az adatok grafikus ábrázolása, szemléltető rajz.

Diasztolé (diastole): a szívműködés elernyedési, telítődési szakasza.

Didaktika: a neveléstudománynak az oktatás elméletével foglalkozó ága.

Dietétika: a helyes és célszerű táplálkozással foglalkozó tudomány.

Differenciálás: megkülönböztetés. A tanulás folyamatának azon a része, amikor a tanuló megtanul különbséget tenni két vagy több különböző inger között.

Differenciálódás: fejlődési folyamat eredménye. Elkülönülés, szétágazás

Digitális: számszerű, valamilyen információ után bekövetkező diszkrét jelek vagy állapotok számjelekké alakítása.

Dimenzió: térbeli kiterjedés, méret.

Dinamikus: belső energiában gazdag, erős.

Dinamikus struktúra: konkrét erőhatások térbeli és időbeli megjelenése.

Dinamikus sztereotip: automatizált (készségszintű) cselekvés vagy cselekvéssor. Ismétlésekkel, gyakorlással kialakított reflexláncolat, amikor a kezdő inger kiváltja a reakciósort (64 ütemű gyakorlatsor).

Diszfunkció: zavart, rendellenes működés.

Diszharmónia, disszonancia: nézeteltérés, összhang hiánya.

Diszkrecionális jövedelem: a személyi jövedelemnek az a része, amely a kötelezően kifizetendő kiadásokon (pl. alapélelmiszerek, rezsi) túl megmarad és szabadon, bármire elkölthető. Figyelembe véve, hogy a turizmusban való részvétel nem létszükséglet, a ⇒ turistautazási lehetőségeit diszkrecionális jövedelme határozza meg.

Diszkrimináció: tanulók, vagy tanulócsoportok hátrányos megkülönböztetése. Az egyenletes elbánás, az igazságosság elvének megsértése.

Diszkvalifikáció: kizárás a szabályok megsértése miatt

Diszlexia: olvasási zavar

Diszpozíció: 1. Az egyén veleszületett hajlamainak, adottságainak összessége. 2. Intézkedés, rendelkezés.

Disszonancia: egyenetlenség, zavar, összhang hiánya.

Disztorzió: rándulás, ficam

Direkt költség (direct cost): olyan költségtérítés, amely az ügyféllel az azonnal jelentkező költségeket térítteti meg (pl. fénymásolás esetén a papír ára).

Distressz és eustressz: Lovallo (2000) foglalkozott a stressz különböző okaival, illetve a pozitív és negatív stresszel. A distressz minden olyan stressz, ami rossz hatással van az emberi egészségére, tevékenységére. Ez az állapot kudarcot jelent elvesztjük a kontrolunkat a testünkkel szemben akár szellemi, akár fizikai állapotra lehet érteni. Negatív emóciókkal párosul, ami a hiába történő erőfeszítések által alakulhat ki az emberekben. Ezek teljes ellentéte, az eustressz, ami hétköznapi néven a jó stressz. Meglepő, hiszen a hétköznapban a stressz hallatán csak negatív töltésű érzelmeket vált ki. A hiedelemmel ellentétben van pozitív stressz. Az eustressz állapotánál siker alakulhat ki, bármilyen tevékenységet is csinálunk, illetve a testünk teljes kontroll alatt van. Amikor aktívak vagyunk stressz hatására pozitív emóciók lesznek jelent foglalkozás közben (Brezovai, 2015, alapján).

Domináns: uralkodó, kiemelkedő, túlsúlyban levő. Domináns gén, a génpár egyik tagja, amelyik jelenléte esetén meghatározza, hogy az egyén birtokolja az általa hordozott tulajdonságot, attól függetlenül, hogy a pár másik tagja azonos vagy különböző.

Dopping: a sportoló egészségére és személyiségére károsan ható, a sporterkölccsel összeegyeztethetetlen teljesítményfokozó eszközök összefoglaló elnevezése.

'Döglött kutya’ (dogs): a szolgáltatással kapcsolatban javasolt stratégia alacsony piaci részesedés és alacsony vagy csökkenő kereslet esetében (ld.: Boston-mátrix).

Drive (ang. Lélektan): hajtóerő, késztetés. A pszichológia egyik alapfogalma. Az a belső feszültség, amely a szervezetet bizonyos céltárgyak keresésére irányítja, a céltárgyakhoz kapcsolódó sajátos viselkedéseket mozgósít

Durvaság: negatív erkölcsi tulajdonság, amely az emberi érintkezés humánus követelményeinek megsértésében nyilvánul meg.