Skip navigation

H

Habituáció = megszokás. A válasz erősségének csökkenése egy ismételt ingerre. Majdnem minden inger habituálódhat. Az ingerlési helyzet megváltozásával a válasz erőssége visszaáll (diszhabituáció).

Habituális = szokásos, szokásos, sokszor ismétlődő.

Habitus = testalkat, külső megjelenés:

  • habitus apoplecticus = zömök, vérmes, gutaütésre hajlamo
  • habitus asthenicus = magas, gracilis, keskeny mellkasú,
  • habitus athleicus = széles, izmos mellkas, keskeny medence,
  • habitus phthisicus = tuberkulózisos, sorvadásos,
  • habitus pycnicus = hordó alakú törzs, zömök termet, puha izomzat, hízékonyság.

Hallucináció = érzékleti élmény a megfelelő inger hiányában; a képzelet tényleges észleletként való értelmezése.

Halszálka-diagram, Ishikawa-diagram, ok-okozat-diagram (fishbone- Ishikawa- cause-effect-diagram) = a szabályozás során feltárt tünetek eredőit feltérképező diagram, a TQM egyik módszertani eleme.

Hanin IZOF modellje, az egyéni optimális működési zóna = Hanin (2000) az optimum arousal elméletet továbbfejlesztve, kidolgozta az ún. IZOF - modelljét. Ennek lényege, hogy minden egyes sportolónak van egy sajátos, csak magára jellemző optimális működési zónája (Individual Zone of Optimal Functioning). Ennek mérésére többlépcsős kérdőívet dolgozott ki, mely sok tekintetből hatékonynak és eredményesnek bizonyult.

Harmónia = összhang.

Hardy katasztrófa modellje = Hardy (1988) katasztrófa modellje (Balogh, 2015 alapján) az otpimum arousal elméleten alapul, de a lényeges különbség az, hogy egyrészt különbséget tesz a magas/alacsony vonásszorongással rendelkező sportoló között (1.) Másrészt azt állítja, hogy a sportoló teljesítménye (akinek az vonásszorongása magas) az optimum arousal zónáját átlépve (ami ebben az esetben a kognitív szorongás emelkedését jelenti), azonnal drasztikusan csökken a teljesítménye (ezért is a katasztrófa elnevezés). Állítása szerint, amikor egy csapat vagy sportoló a mérkőzés közben - akár sok gólos vezetés birtokában is - elkezd hibázni, ráadásul ebből az ellenfél képes „feljönni", akkor a szorongás/stressz/arousal szintje annyira megemelkedik, hogy átlépi az optimális zónát, ennek következtében pedig teljesen összezuhan.

Használókkal való törődés (customer care) = a minél magasabb használói elégedettség érdekében végzett tevékenységek együttese.

Használói elégedettség (user satisfiction) = a szabályozás során mért tényező, amely a szolgáltatás vagy termék minőségének alapvető mutatója.

Hatalomkultúra (power culture) = a szervezeti kultúra egyik fajtája; jellemzői: tekintélyes intézmény, energikus vezetővel gyorsan reagálhat a környezet változásaira; a központ az ellenőrzést többnyire a kulcspozíciók betöltésével, időnkénti nagy ellenőrzésekkel gyakorolja.

Hatáskör (authority) = autoritás, jogosultság az erőforrások használatára.

Hatékonyság (efficiency) = a ráfordításokat és a hatásokat tükröző eredmények viszonya.

Hematológia = a vér tulajdonságaival, összetételével és betegségeivel foglalkozó tudományág. Hemofilia = vérzékenység.

Hepar = máj.

Hepatitis = májgyulladás.

Heter(o) = eltérő.

Hebb optimum arosual elmélete = Hebb (1955) optimum arousal elmélete (a Yerkes-Dodson összefüggés alapján) azt mondja ki, hogy létezik egy optimális arousal/éberségi/stressz szint, melynél a sportoló a legjobb teljesítményére képes. Az elmélet alapján rajzolt ábra alapján, szokás fordított U alakú hipotézisnek is nevezni. Amennyiben túl alacsony a stressz szint, akkor rajtapátiában, amikor túl magas, akkor rajtláz állapotában van a sportoló. Mindkét esetben jelentősen romlik az izom-idegrendszeri kapcsolatok miatt a finomkoordinációs mozgások kivitelezése, így a sportteljesítmény is (Balogh, 2015).

Hellpach-féle kiegyenlítődési jelenség = Gyakran megfigyelt jelenség, hogy két különböző képességű versenyző vagy csapat mérkőzése során a gyengébb képességű „vérszemet" kap, és feljavul, míg a jobb csapat/versenyző maga alatt teljesít. A Hellpach féle kiegyenlítődési jelenség azt írja le, hogy a fenti esetben van egy törvényszerű konvergencia, középre húzás a teljesítményt illetően. Ezért különösen fontos, hogy a jobb képességű versenyző/csapat ne becsülje le ellenfelét, készüljön arra, hogy a gyengébb ellene - nagyobb motivációján, nincs mit veszítenie, stb. - miatt feljavul majd (Balogh, 2015).

Herzberg kéttényezős elmélete = Herzberg (1959) használta fel először (ld. Balogh, 2014). Kéttényezős elmélete talán mind a mai napig az egyik legismertebb, ugyanakkor az egyik legtöbbet bírált is. Elméletét azért nevezik kéttényezősnek, mivel abból indult ki, hogy az elégedettség és az elégedetlenség nem egyetlen skála két végpontja (vagyis az elégedetlenség nem az elégedettség ellentéte), hanem valójában két skáláról van szó. Az egyik az elégedettség skála, amelynek két végpontja az elégedettség és az elégedettség hiánya. A másik az elégedetlenség skála, melynek két végpontja az elégedetlenség és az elégedetlenség hiánya. Az előzőek hátterében az ún motivátorok állnak, amelyek a Maslow-féle humán specifikus szükségletekkel vannak összefüggésben (előléptetés, elismertség, hírnév, stb.).

Az utóbbiak hátterében az ún. higiénés tényezők állnak, melyek a Maslow-féle szükségleti tipológiában a nem humán specifikus szükségletekkel állnak összefüggésben (a fizetés, a munka környezet fizikai jellemzői, a társas környezet, a vezető-beosztott viszony jellemzői, stb.). A motivátorokkal magyarázható a munkával való megelégedettség, kielégítetlenségük esetén a megelégedettség hiányával számolhatunk. A higiénés tényezőkkel magyarázhatjuk a munkával való elégedetlenség alakulását, a kedvező higiénés tényezők az elégedetlenség hiányához vezetnek el, de nem vezetnek elégedettséghez. A motivátorok vannak hatással a teljesítményre, míg a másik tényező az elégedetlenség megszűnéséhez vezethet, de ettől nem fog jobban teljesíteni a dolgozó.

Hévíz  ⇒ termálvíz.

Heterogén = másfajta, eltérő. Pl. heterogén osztály az, ahol fiú és lány tanulók is vannak.

Hidr(o)-, hydr(o)- = víz.  Hidrofóbia = víziszony.

Hidrolízis = összetett szerves vegyületek bomlása egyszerűbbekre, vízfelvétel közben. ATP, ADP, AMP.

Hidroterápia = Fizioterápiás eljárás, mely a víz fizikai tényezőinek (hőmérséklet, nyomás, felhajtó erő) az emberi szervezetre gyakorolt hatását használja fel a gyógyászatban.

Hierarchikus szervezet (hierarchical organisation) = alá- és fölérendeltségi viszonyokra építő szervezet, jellemzői a viszonylag szűk illetékességi körök, a formalizáltság.

Higiéniai tényezők (hygiene or maintenance factor) = Herzberg a munka motiválására vonatkozó két-tényező elméletében azon tényezők, melyek elégedetlenséghez vezetnek, ha az érintett által elvárt szint alatt vannak, ám nem emelik az elégedettség szintjét, ha kellő mértékben adottak; ide tartozik fontossági sorrendben: a vállalatpolitika és vezetés, ellenőrzés, kapcsolatok a felettesekkel, kollégákkal, alárendeltekkel, munkafeltételek, fizetés, beosztás, biztonság, magánélet.

Higiéné = közegészségtan, a betegség megelőzését szolgáló tisztaság.

Hip(o)-, hyp(o)- = alatt, kevesebb.

Hiper (hyper) = fokozott, túlzott.

Hiperaktivitás = fokozott aktivitás.

Hiperfunkció = fokozott működés.

Hiperglikémia = magas vércukorszint.

Hiperplázia = szövetszaporodás.

Hipertenzió (hypertensio) = magas vérnyomás.

Hipertónia ( hypertonia) v. - hipotónia (hypotonia) v. =  magas- és alacsony vérnyomás. (betegség). Normál körülmények között az aortában mért nyomás a szívciklusnak megfelelően változik.  75/min pulzusszám mellett ez a változás 800 msec alatt játszódik le. Az artériákban uralkodó legnagyobb nyomást systolés, a legkisebb nyomást pedig dyastolés vérnyomásnak nevezzük.

Testi és szellemi nyugalomban levő egészséges embernél:

  • a systolés érték ≅ 110-140 Hgmm, (15-19kPa)
  • a dyastolés érték ≅ 70-90 Hgmm.  (9-12kPa)

A dyastolés vérnyomás 90 Hg mm-nél magasabb értéke még idős embereknél is kórosnak tekintendő, ami egyértelműen a perifériás ellenállás kóros emelkedésével kapcsolatos. Az artériás nyomást befolyásoló tényezők: A pszichés izgalmak és a fizikai munka jelentős vérnyomás emelkedést okozhatnak.

Hipertrofia (hypertrophia) = túltengés, túltáplálás. Izomhipertrófia = az izomszövet tömegének megnövekedése anélkül, hogy a rostok száma megváltozna.

Hiperventilláció = a légzésszám növelése akaratlagos vagy reflex úton.

Hipofízis = agyalapi mirigy

Hipoglikémia = alacsony vércukorszint.

Hipotalamusz = az agytörzs felett és a talamusz alatt elhelyezkedő kicsi, de nagyon fontos szerv. Az agy középponti magjának része, amely a motivált viselkedések és az érzelmek központjait tartalmazza. Szabályozza a belsőelválasztású mirigyek működését, és fenntartja a szervezet homeosztázisát.

Hipotenzió (hypotensio) = alacsony vérnyomás.

Hipotézis (hypotesis) = feltételezés.

Hipoxia (hypoxia) = a szövetek oxigénszegénysége a vér csökkent oxigén-telítettsége miatt

Kórós állapotban:

  • A vér csökkent Hb-tartalma (anémiás hypoxia).
  • A szövetek több oxigént vesznek fel a szokásosnál.

His-köteg = a szívműködés ritmusosságát biztosító ingerképző és vezető rendszer része (fasciculus atrioventriculáris).

Hisztológia (histológia) = szövettan

Holtpont = A jelenlegi felfogás szerint a hőszabályozás átmeneti zavara okozza. Gyakorlatilag minden olyan fizikai munkavégzésnél fellép, amikor az intenzitás elég magas, és a tevékenység több mint 30 secundumig tart

Homogén = egynemű. Pl.: Azonos nemű, csak fiúkból vagy csak lányokból álló osztály.

Horizontális = vízszintes  tengelyek és síkok

Hormon = vegyi hírvivő anyag, amelyet a belső elválasztású mirigyek termelnek, és a véráram útján jut el a test más részeibe, ahol kifejti hatását azokra a sejtekre, amelyek felismerik az általa hordozott „üzenetet”.

Hull Drive elmélete = Hull Drive (1943) elmélete szerint a pszichológiai arousal növekedésével arányosan növekszik a teljesítmény is. Később ezt az elméletet módosították, ugyanis az arousal „végtelen” emelkedésével nem nő a teljesítmény, éppen hogy, egy bizonyos szintet átlépve, csökken (Balogh, 2015).

Humor (humour) = a kommunikációs gátak áttörésének hatékony eszköze, jelentősége az alulról felfelé irányuló kommunikációban a legnagyobb.