Skip navigation

K

Kaizen (kaizen) = innovációs eszköz, melynek elve, hogy minden munkafolyamat, termék és szolgáltatás javítható; ennek érdekében az összes munkatárstól elvárja, hogy minden időben, minden problémával kapcsolatban együtt gondolkodjon, és hogy újítási javaslatokkal álljon elő.

Kalandsportok = A hétköznapitól, a szokványostól a tevékenység jellegében mérsékelten eltérő sporttevékenység. Csak az egyén megszokott, hétköznapi életviteléhez mérten ítélhető meg, ahhoz viszonyítva kap értelmet (pl. sátorban aludni, bográcsban főzni, éjszakai túrán részt venni, búvárkodni). Rekreációs irányzatként elsősorban az élmény-hangsúlyoshoz tartozik (Kovács és Szollás, 2008).

Kalandturizmus = A résztvevők számára elsősorban fizikai kihívást és vélt (szimulált) veszélyeket kínál. A kalandtúrákhoz általában jól képzett vezetőkre van szükség, szigorúan be kell tartani a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat (Kovács és Szollás, 2008).

Kapcsolat vagy feladatorientált vezetési stílus = Likert és mtsai új vezetői tipológiát alkottak meg, miután az addig ingen elterjedt autokrata, demokrata, laissez faire nem bizonyult minden esetben megbízhatónak illetve relevánsnak. A típus alkotó alapja, hogy a vezetői tevékenység a feladat elvégzésére vagy a személyes kapcsolatokra irányul-e jobban. Az előző a feladatközpontú, az utóbbi a kapcsolatorientált vezetési stílus (Balogh, 2014).

Kapillarizáció = az izmokban levő hajszálerek számának növekedése edzés hatására.

Kardi(o)-, cardi(o)- = szív.

Kardiorespiratorikus = szív-légzőszervi.

Kardiovaszkuláris = szív-érrendszeri.

Katabolizmus = lebontó anyagcserefolyamat.

Katalizátor = olyan anyag, amely anélkül növelheti a folyamat sebességét, hogy közben önmaga megváltozna.

Kation = pozitív töltésű ion.

Kemoreceptor = kémiai inger felvételére alkalmas idegi végkészülék.

Képesség = Az egyén genetikailag kódolt pszichofiziológiai feltételrendszere, a szervezet öröklött és veleszületett diszpozicióinak, teljesítmény-összetevőinek összessége azon része, amelyek az öröklött meghatározottság függvényében az egyedfejlődés során a környezeti hatások változásával együtt fejlődnek, illetve tudatosan és tervszerűen alkalmazott ingerekkel (edzéssel) fejleszthetők. A gyakorlatban szellemi és fizikai képességeket különböztetünk meg.

Képzés és munkaerő-fejlesztés (training and staff development) = szervezeti erőfeszítés, melynek célja a legfontosabb erőforrás potenciáljának fokozása.

Képzési irányelvek (training policy) = a képzéssel kapcsolatban megfogalmazott tervek, elképzelések gyűjteménye.

Készség = A tanultság legmagasabb szintje. Amikor a tanult anyag a gyakorlás során automatizálódott, és így lehetővé teszi a magasabb idegrendszeri központok tehermentesítését. Pl. valaki készség szinten tudja az alapvető matematikai műveleteket, vagy egy verset. Edzéselméleti szempontból ez a tudásszint megfelel az automatizációs, idegélettani szempontból pedig koncentrációs fázisnak . Tudati kontroll alatt álló automatizált cselekvés vagy cselekvés sor. ⇒ Automatizációs fázis, ⇒ Dinamikus sztereotip

Kétmintás "T" próba, azaz a kontrollcsoportos vizsgálat = statisztikai próba. Ezt a próbát akkor használjuk, ha egy új módszer hatékonyságát akarjuk ellenőrizni. A kétmintás „t” próba alkalmazása csak akkor jogosult, ha az „F” próba nem ad szignifikáns eredményt.

Két-tényező elmélete (two-factors theory) = Herzberg a munka motiválására vonatkozó elmélete, mely szerint a higiéniai tényezők hiánya demotivál, a motivációs tényezők emelése pedig ösztönöz (motivál).

Kinesztézia = mozgásérzékelés

Kinetikus =mozgási. 

Kinézis = mozgás.

Kir(o)-, chir(o)- = kéz.

Kiropraktika = kézrátétes-kezelés.

Kirurgia = sebészet.

Kisagy (cerebellum) = az agytörzs hátsó falához rögzülő lebenyes szerkezet, amely az izomtónust és a bonyolult mozgások koordinációját szabályozza. Az egyensúly szabályozás központja.

Klán-szabályozás (clan control) = szabályozási stílus, amelyben a normák ismerete és az egyértelmű teljesítmény-értékelés helyett az azonosuláson van a hangsúly.

Klausztrofóbia = bezártság iszony.

Klímaterápia = A kedvező éghajlat (klíma) életműködéseket befolyásoló, gyógyító hatását kiaknázó fizioterápiás eljárás. A legtöbbször a légzőszervi problémák, az allergia, pajzsmirigybetegségek és a pszichés kimerültség gyógyítására és megelőzésére alkalmazzák. A hivatalosan klimatikus gyógyhellyé nyilvánított földrajzi helyek éghajlatának, levegőjének terápiás hatását – alkalmazhatósága érdekében – orvos-meteorológiai szempontból, mérésekkel folyamatosan ellenőrizni kell. A klímaterápia alkalmazása során tekintetbe kell venni, hogy adott betegség leküzdésére választott klíma serkentő, vagy kímélő elemeit kívánják hasznosítani. A kezelések éghajlati gyógyintézetekben történnek. Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/wellness/klimatikus_gygyhelyek.html.

Kognitív folyamat = gondolkodás, elmélkedés. A megismerés folyamata.

Kollapszus (collapsus) = ájulás. A perifériás keringési zavar következtében hirtelen beálló általános gyengeség.

Kóma (coma) = eszméletlenség

Kommunikáció (communication) = a társadalmi érintkezés specifikus formája, amelynek lényege az emberek társadalmi viselkedésében és társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlésből áll" (Marinovics,1974.) A fenti megközelítéseknek Sándor Imre szerint három közös jellemzőjük van: A kommunikáció társadalmilag meghatározott, tudathoz kapcsolódó kategória, melynek:

  • indítéka a szükséglet
  • folyamat jellegű tevékenység, van kiinduló és végpontja
  • célja van, amelynek hatása, eredménye regisztrálható, van visszacsatolási lehetőség (Szabó, 2004)

Komplett (completus) = teljes, egész. Mindaz, amiből semmi sem hiányzik. Komplett tetanusz.   izomműködés

Komplex = bonyolult, összetett. Motoros komplex.

Komplex cselekvés = bonyolult helyzetekben szükséges tevékenység.

Komplex turisztikai termék = A turista számára kínált szolgáltatások és a desztináció társadalmi-kulturális, természeti, gazdasági, politikai adottságainak összessége.

Komplexus = kellemetlen képzetcsoport

Komplikáció (complicatio) = bonyodalom, az események  összekuszálódása.

Kompozíció (compositio) = összetett szerkezet. Az egyes elemek egységgé formálása. Egy kéziszergyakorlat olyan kompozíció, amiben az egyes elemek formálódnak egy egységes egésszé.

Kompresszió (compressio) = nyomás.

Koncentráció = figyelem összpontosítás.

Koncepció = elgondolás, ötlet.

Kondíció (conditio) = feltétel. Erőnlét, állapot.

Konstelláció (constellatio) = a dogok egymáshoz viszonyított állása.

Kontingencia modellek = Ezek közös alapfeltevése, hogy a vezető sikeressége az attól függ, hogy a vezető és a vezetési helyzet összeillenek-e (Balogh, 2014). Először is tipologizálták (Fiedler kontingencia modellje) a vezetési helyzetet, ennek legfontosabb tényezői a vezető-beosztott viszony, a feladat jellege és a vezető formális hatalma. Ehhez kapcsolták a leginkább a helyzetnek megfelelő vezetési stílust, nevezetesen a feladat- vagy a kapcsolatorientációt. Széles empírikus bázison vizsgálták meg, hogy milyen helyzetben milyen típusú vezető tudta a csoportot sikerre juttatni. Ez a modell már a megfelelő vezető kiválasztásához is segítséget nyújt, igen jó előrejelzője a közös munkának.

Kontrakció (contractio) = összehúzódás, az izom megrövidülése. Kontraktilis = összehúzódásra képes.  izomműködés

Konvergencia elmélet = felfogás, amely azt állítja, hogy egyetlen személyiség sem tekinthető kizárólag az

Koordináció = összehangolás, összerendezés, összeegyeztetés. A mozgáskoordináció az izomcsoportok célszerűen összerendezett működtetését jelenti. A koordinációs képességek a mozgáskoordináció feltételei. A koordinációs képességek: gyorsasági koordináció, ritmus, egyensúly, kinesztézis, helyzetfelismerés és reagálás, térbeli tájékozódás, valamint hajlékonyság és lazaság.

Költségek (costs) = teljesítmény-tényező; egy tevékenység végzésével közvetlenül vagy közvetve jelentkező kiadások.

Költségek, közvetlen (direct costs) = olyan költségek, amelyeknél megállapítható, hogy mely termék / szolgáltatás előállításával vagy szervezeti egység működésével kapcsolatos, nagysága a termelés / szolgáltatás mennyiségével arányosan változik.

Költségek, közvetett (indirect costs) = olyan költségek, amelyeknél nem, vagy csak közvetetten állapítható meg, hogy mely termék / szolgáltatás előállításával vagy szervezeti egység működésével kapcsolatos.

Költség-haszon-elemzés (cost-benefit-analysis) = a befektetés és a várható megtérülés közötti viszony kiszámítására szolgáló eszköz.

Költséghatékonyság (cost-effectiveness) = teljesítmény-tényező; adott költségre jutó eredményesség.

Költségközpont (cost centre) = az intézmény olyan részlege, amely önálló költségvetéssel működik.

Költségvetés (budget) = a szervezet kiadásait és bevételeit tételesen felsoroló jegyzék.

Környezet (environment) = 1. külső (external) azok a tényezők, amelyekre a szervezetnek nincs hatása (pl. makrogazdaság, demográfia stb.) 2. belső (internal) tényezők, amelyekre a szervezet hatással van (pl. szolgáltatás minősége, használók elégedettsége, munkatársak felkészültsége stb.).

Kötelező tenderezés =  (CCT - compulsory competitive tendering) angol jogszabály, amely a közszolgálati intézményeket szolgáltatások tervezett igénybevétele esetén tender kiírására kötelezi.

Középvezető = (middle manager) olyan menedzser, akinek felettese és beosztottai egyaránt vannak.

Közérzet = (morale) a munkavégzésre és a környezet megítélésére kiható általános tudati állapot.

Központi idegrendszer = az agy és a gerincvelő alkotja.

Köztiagy = az agykéreg alatt elhelyezkedő-magcsoport, amely az új emléknyomok megszilárdításában vesz részt.

Kreatin = nagyenergiájú foszfát vegyület.

Kromoszóma = pálcikaszerű szerkezetek, amelyek a sejtekben párosával találhatok, és géneket hordozzák. Egy emberi sejtnek 46 (23 pár) kromoszómája van, ahol minden pár egyik tagja az anyától a másik az apától származik.

Krónikus (chronicus) = idült, lassú lefolyású.

Kronológiai = időrendi.

Kreativitás (creativity) = alkotókészség, képesség új helyzetben korábban megtapasztalt összefüggések alkalmazására.

Kritikus sikertényező = (critical success factor) részcélok, mérföldkövek vagy tulajdonságok, amelyek elérése nélkül nem lehetséges a célok megvalósítása.

Kudarckerülő versenyzői alkat = a kudarc elkerülése motiválja elsősorban. A saját énképe védelme érdekében vagy nagyon könnyű célt tűz ki maga elé, amit biztosan elérhet, vagy nagyon nehezet, mely elérése mások számára is nehézséget jelentene. Akár eléri a célt, akár nem, lényegében az igényszintje nem fog változni (Balogh, 2015).