Skip navigation

P

Pajzsmirigy = glandula thyroidea. A nyakban található belső elválasztású mirigy, amely fontos szerepet játszik az anyagcsere sebességének szabályozásában.

Pankreász (pancreas) = hasnyálmirigy.

Paralízis (paralisis) = bénulás.

Pareto-diagram (Pareto-diagram) = a meghatározott probléma egyes okainak százalékos megoszlását ábrázoló diagram; a TQM módszertanának egyik eleme.

Pártfogói kapcsolat (mentorship) = két szakember - pártfogó vagy mentor és pártfogolt (mentor, protégé) - közötti szakmai kapcsolat, amely során a mentor a pártfogolt szakmai karrierjének fejlesztése érdekében intellektuális, erkölcsi, esetleg anyagi támogatást nyújt.

Pénzszerzési kampány (fundraising) = a fenntartótól kapott költségvetés és a használóktól beszedett díjak kiegészítése. Általában meghatározott cél elérése érdekében folytatott projekt.

Pénzért érték (value for money) = térítéses szolgáltatások elve, mely szerint a használó a térítési díj ellenében a szolgáltatás minőségének garanciáját kapja.

Percepció = észlelés, a külvilág visszatükröződése a tudatban.

Perctérfogat PT = 1. a légzési térfogatnak és a percenkénti légzésszám szorzata. 2.  az a vérmennyiség amely 1 perc alatt a balkamrából az aortába kerül.

Periférikus = környéki. Perilympha = labyrintus körüli folyadék.

Perifériás idegrendszer (ang. peripheral nervous system) = az idegrendszernek az agyon és a gerincvelőn kívüli része, amely vegetatív és szomatikus idegrendszerre oszlik.

PEST-vizsgálat (PEST - political, economical, social, technological analyse) = a szervezet környezetének politikai, gazdasági, szociális és technológiai szempontú vizsgálata.

pH = szabad H ionok koncentrációja. ⇒ acidosis.

Pharmac(o)- = gyógyszer-.

 Piaci rések (market niches) = a piac olyan részei, ahol kielégítetlen igények jelentkeznek; tehát kihívást jelent a szolgáltatónak.

Piaci (fogyasztói) szegmens = Azonos vagy nagyon hasonló jellemzőkkel, igényekkel rendelkező fogyasztók összessége.

Piaclefedés (market penetration) = teljesítmény-tényező; a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők aránya a lehetséges használókhoz képest.

Piacmeghatározás (market identification) = a vásárlói szükségletek, igények azonosítása.

Piacszegmentálás (market segmentation) = a piacon lévő vásárlók meghatározott szempontok szerinti csoportosítása; a szempontok lehetnek: életkor, lakóhely, érdeklődés stb.

Piknikus = zömök testű, rövid nyakú, hízásra hajlamos.

Plazma, (plasma) = sejtnedv, sejtfehérje.

Portfolió-elemzés (portfolio-analysis) = a szervezet meglévő forrásainak és lehetőségeinek felmérése olyan szempontból, hogy melyikre érdemes hosszabb távon építeni, melyiket érdemes csak kihasználni; módszere a Boston-mátrix alkalmazása.

Pozitív transzfer = szellemi vagy motoros funkció fejlődése a korábban elsajátított ismeretek átvitelével. A korcsolyázás elsajátítása megkönnyíti a sízés tanulását.

Passzív sportturista = a versenyzői kíséret adják (pl. edző, orvos, gyúró, házastárs), tudósítanak a sporteseményről, vagy szurkolóként követik az eseményeket. A legrangosabb versenyek óriási „passzív” tömegeket mozgatnak. Hasonlóképpen megjelenhet együtt utazó passzív kíséret a rekreációs sportok esetén is (családtagok, hozzátartozók, egyéb kísérők). A „passzivitás” sokszor viszonylagos (pl. a „nagy verseny” árnyékában szervezett kísérő versenyeken akár aktívan is szerepelhetnek, vagy részt vehetnek egyéb sportturisztikai szempontból szintén releváns tevékenységben).

Pr (PR - public relations) = "A PR feladata, hogy megszerezze és megtartsa azoknak az embereknek a megértését és rokonszenvét és megbecsülését, akiknek a véleménye közvetlenül vagy közvetve befolyásolja (befolyásolhatja) a vállalat, valamilyen szerv vagy akár csak egyetlen tevékenység helyzetét" (Hoffmann, 1990.).

Prevenció = Megelőzés. Az elsődleges megelőzés körébe tartozik minden olyan tevékenység, illetve gyakorlat, amely révén csökken a megbetegedések, a deformitások, vagyis az egészségkárosodás veszélye.

Prevenció, (preventio) =

  1. Megelőzés. A külső és belső ingerek káros hatásának és a helytelen szokások, káros szenvedélyek kialakulásának megakadályozása.
  2. Megelőzés. Az elsődleges megelőzés körébe tartozik minden olyan tevékenység, illetve gyakorlat, amely révén csökken a megbetegedések, a deformitások, vagyis az egészségkárosodás veszélye.

Presszor, (pressor) = nyomó, szorító.

Presszoreceptor, (pressoreceptor) = nyomásérzékelő idegi végkészülék.

Pronáció, (pronatio) = borintás, a tenyér befelé forgatása.

Protein = egyszerű fehérje.

Proximális = közelebbi, a törzshöz közelebbi.

Profitszerzés (making profit) = szolgáltatás-nyújtás ellentételezése, melynek célja, hogy a bevételek meghaladják a kiadásokat, és hogy a szolgáltatást könnyen lehessen továbbfejleszteni.

Projekt (project) = tevékenység-sorozat, amely időben és feladatokban meghatározott célra irányul.

Projektmenedzser (projectmanager) = a projekt felelős irányítója. Személye megegyezhet a menedzserével.

Produkt (termékpolitika) Product (prödákt) = termék. A vállalat kínálatának összeállítása, amely minőségben és választékban is képes a vevő igényeinek kielégítésére. Nemcsak az adott terméket, hanem a vállalati termékfejlesztést, a termékválaszték kialakítását, valamint a termékekhez tartozó szolgáltatásokat is a 4P ‘termék’ kategóriájába soroljuk. A termékhez kapcsolódó tevékenységek: terméktervezés, fejlesztés / Termékpozicionálás, termékek bevezetése és kivonása / Termékkutatás – tehát egy termék életciklusának minden meghatározó, - alapvető eleme a sikernek. Tartósan csak a jó – kiváló termék/ szolgáltatás esetében lehet eredményesen mozgósítani a másik 3 „P” –t.

Price (árpolitika) Price (prájsz)= ár. Itt érvényesül a legjobban a marketingszemlélet: olyan árat kell megállapítani / képezni, amelyet a vevő képes és hajlandó megfizetni, de egyben profitot is termel, és versenyképes is. A 4P közül ez az egyetlen eszköz, amely hozza a profitot és nem viszi. Az ár azt a pénzösszeget jelenti, amit a vevő a termékért fizet. Minden áruféleség annyit ér, amennyiért eladható.

Promoció (ösztönzéspolitika), promotion (prömöusön) = reklámozás A 4p elemeként ismerjük. - Ez a terület tulajdonképpen a kommunikációs kapcsolatok területét jelenti és elsősorban a reklám az, ami a szempontunkból említést érdemel. Ez irányulhat a fogyasztóra, a termékre, a szállításra, a kedvezményekre, stb. Ebben a témában fontos kérdés az eladásösztönzés is. Itt is lényegi kérdés a fentiek költsége és, hogy ki viseli és milyen arányban.

Place (elosztáspolitika) place (pléjsz) = hely. A 4p elemeként ismerjük. El kell dönteni, hogy termék milyen értékesítési csatornákon keresztül jut el a fogyasztóhoz. Személyesen, telefonon, faxon, árjegyzék és katalógus alapján, stb. Itt gondoskodni kell szállítási, raktározási feladatokról is. Egyértelmű, hogy azt is figyelembe kell venni mi mennyibe, kerül és hogyan hárítható át a fogyasztóra, vagy áthárítható-e egyáltalán.

Pszichológiai szerződés = Ennek tartalma nem feltétlenül azonos az írott szerződés (munka-, vagy játékos szerződés) tartalmával. Az előző írásos formában rögzíti mindkét fél, az alkalmazott (sportoló) és az alkalmazó (klub, edző) jogait, kötelezettségeit, míg az utóbbi, nem írásos formában a felek kölcsönös, nem formális elvárásait tartalmazza. Robinson és Rousseau (1994, 246. o.) a pszichológiai szerződés fogalmát úgy fogalmazza meg, mint „a dolgozó és szervezete cserekapcsolatát alkotó kölcsönös (reciprok) elkötelezettséggel kapcsolatos elvárások; hiedelemkészlet arról, hogy a feleknek mit áll jogában várni a másiktól és cserébe mit kötelesek adni a másiknak”.

Pszichoregulációs eljárások = mindazon eljárások összessége, melyek célja a megemelkedett arousal/stressz/szorongás szint optimális zónába való „beretelése”. Egyes eljárásait szokás pszichotoniás edzésnek nevezni (ld. Nagykáldi, 1998).

Psziché = lélek.

Pulzus, (pulsus) = érverés. Punktum, (punctum) = pont. Punktúra, (punctura) = szúrás.

Púposság = kifózis, (kyphosis).

Purkinje-rost = a szív ingervezető rendszerének utolsó szakasza.

Pygmalion-effektus (Pygmalion-effect) = projekció, melynek alapja, hogy az ember hajlamos azzá válni, amit gondolnak róla.