Skip navigation

E

Echokardiografia = az ultrahang visszaverődésén alapuló, szívműködést vizsgáló eljárás.

Edzés = valakit vagy valamit erőssé ellenállóvá, valamire alkalmassá tenni. A testnevelés órán és a sportolók felkészítése során a teljesítményfokozás tudományosan megalapozott, tervszerű folyamata, amikor az edzéseszközök segítségével, a nevelő-oktató tevékenység során alakítjuk a tanulók, a sportolók teljesítőképességét és teljesítőkészségét.

Edzéseszközök = a legmeghatározóbb eszköz a testgyakorlatok köre, amit különböző körülmények között alkalmazva növelhetjük vagy csökkenthetjük a szervezetre gyakorolt hatást.Ugyanazt a gyakorlatot végrehajthatjuk, pl.: magaslati edzőtáborban, különböző időjárási viszonyok mellett, változó terepen, vízben, súlyzóval, kéziszerrel, versenyszerű körülmények között, különféle motiváló eljárások alkalmazásával, stb. 

Edzésmódszer = az edzésfeladatok megoldásának módját jelenti. Azt, hogy hogyan oktatom az új gyakorlatokat, hogyan javítom az előforduló hibákat, hogyan fejlesztem a képességeket stb. Képességfejlesztő módszer lehet pl.: a fartlek, az intervall vagy a verseny módszer.

Edzésrendszer = az edzések tervszerű elrendezése. Az éves edzés rendszerét, pl. a tiszta-, a vegyes felkészülés, a verseny- és az átmeneti időszak tervszerű és célszerű elrendeződése alkotja.

Edzésterhelés = a terhelést az edzéseszközök tervszerű felhasználásával biztosítjuk. A terhelést meghatározó összetevők: intenzitás,- terjedelem, -gyakoriság és - restitúciós idő. Intenzitás = időegység alatt elvégzett mozgás mennyisége és minősége. Az intenzitás meghatározói: - a sebesség (pl. a futások m/sec) és az ellenállás (pl. súlyemelés kg).  Intenzitásfokozatok: maximális, szubmaximális, közepes és gyönge. Terjedelem = meghatározható idővel, méterben vagy kilogrammban. Pl.: 60 perc v. 20 km. Gyakoriság = meghatározhatja az edzések gyakoriságát pl. minden nap, de az egyes feladatok megismétlése is meghatározza az edzésterhelést pl. 20 x 400 m futás. Restitúciós idő = a szervezet helyreállító folyamataira biztosított idő.

Edző = a sportolók felkészítését irányító szakember.

EEG = Az elektroencefalográfia az agykéreg sejtjeinek elektromos potenciálváltozásait bioelektromos aktivitás segítségével vizsgáló eljárás

Effektív = tényleges, valódi, meglévő.

Effektor = végrehajtó (izom vagy mirigy, amely idegimpulzusra közvetlen válaszként összehúzódik, illetve kiválaszt.

Effektus (hatás) törvény = megerősítési elv.⇒ Thorndike elv

Efferens = kivezető, elvezető (ér, ideg). Efferens idegrost = mozgató rost. Olyan neuron, amely az agyból vagy a gerincvelőből szállít üzeneteket az izmokhoz és mirigyekhez.

Egészségturizmus = Turisztikai ágazat, melyben az utazás elsődleges motivációja az egyén egészségi állapotának megőrzése és javítása (Michalkó G. 2004). Két fő ágazatát különítjük el: amennyiben a testi-lelki kondicionálás (rekreáció), illetve a betegségek megelőzése (prevenció) kap benne domináns szerepet wellness-turizmusról, ha a gyógyítás (terápia) és az utókezelés (rehabilitáció), akkor gyógyturizmusról beszélünk. Mindkettőhöz turisztikai szolgáltatás is járul.

Egészség =  

  1. A szervezet egyensúlyi állapota. A szervek harmonikus működése biztosítja a természeti és társadalmi környezethez való folyamatos alkalmazkodást.
  2. Az életműködés zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli állapota. Alapvető emberi, illetve természeti érték. A teljes testi, szellemi és szociális jólét és egyensúly állapota, mely nem csupán a betegség, illetve a testi fogyatékosság hiányát jelenti.

Egészséges életmód =

  1. Alapelveit a követendő és a kerülendő rendezőelv határozza meg a rendszeres fizikai aktivitás, a táplálkozás és pihenés terén. Hozzá tartozik még a problémamegoldó magatartás, a megfelelő stresszoldó technikák alkalmazásának képessége, az optimista életszemléletre törekvés, a kívánatos szabadidőtudat és igényes szabadidő-eltöltés képessége (Kovács és Szollás, 2008).
  2. Helyes táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás, megfelelő pihenés

Egészséges életmódra nevelés = az egészség megvédésére, az edzettség fokozására irányuló céltudatos felkészítés.

Egészséges mozgásigény = a testi és szellemi fejlődés elengedhetetlen feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás. A csecsemő mozgásigénye igen nagy. A legnagyobb probléma, hogy a meglévő mozgásigény kielégítése az életévek számának növekedésével egyre akadályozottabbá válik. Ez a leszoktató folyamat, a mozgásszegény életmód alapvető társadalmi problémákhoz vezet.

Egészségturizmus = Turisztikai ágazat, melyben az utazás elsődleges motivációja az egyén egészségi állapotának megőrzése és javítása (Michalkó, 2004). Két fő ágazatát különítjük el: amennyiben a testi-lelki kondicionálás (rekreáció), illetve a betegségek megelőzése (prevenció) kap benne domináns szerepet ⇒ wellness-turizmusról, ha a gyógyítás (terápia) és az utókezelés (rehabilitáció), akkor ⇒ gyógyturizmusról beszélünk. Mindkettőhöz turisztikai szolgáltatás is járul.

Éghajlati (klimatikus) gyógyintézet = az a létesítmény, amely a helyi földrajzi adottságokból eredő sajátos éghajlati tényezők (pl. a levegő tisztasága, hőmérséklete, páratartalma, a napfény) elhasználásával nyújt gyógyító és rehabilitációs kezelést.

Ego = az én, az egyéniség. Egocentrikus = önző, a középpontba magát állító.

Egoista =önző ember, aki személyes érdekeit mindennek fölé helyezi.

Egzakt = szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározható.

Egzaltáció (exaltatio) = kórosan emelkedett, derűs, gátlástalan hangulattal, túlzott önbizalommal járó lelkiállapot.

Egzaltált = heves, szenvedélyes, túlfűtött. Nem egészen normális állapot.

Egyedfejlődés = ontogenezis.

Egyedi = individuális. Egyed = individum

Egyenértékűség  ekvivalencia

Egyéni sajátosságok = azok az egyéni eltérések, amelyek hosszabb-rövidebb életkori szakaszban befolyásolják az egyén cselekvését, gondolkodását, dolgokhoz, eseményekhez való viszonyát. A pedagógiai hatás szempontjából fontos a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembe vétele.

Egyéniség  individum

Egyensúly = 1. Harmonikus állapot, szélsőségektől mentes viszony. 2. Olyan állapot, amikor egy testre több erő hat, de azok közömbösítik egymást.

Egyensúlyozás = koordinációs képesség. Egyensúly-érzékelés = a testnek térben elfoglalt helyzetéről és mozgásáról információt szolgáltató érzékletek.

Egymintás „T” próba vagy másképpen önkontrollos vizsgálat = statisztikai vizsgálat. Segítségével azt ellenőrizzük, történt -e változás a tanév során, (esetleg egyik tanévről a másikra) azaz önmagukhoz viszonyítva tanulóink fejlődtek-e, és ha igen, fejlődésük jelentősnek (szignifikánsnak) tekinthető-e.

Egynemű  homogén  heterogén.

Egyszerűség (simplicity) = szervezési elv, mely szerint a szervezet lehetséges formái közül a lehetséges legegyszerűbb felé kell törekedni.

Együttérzés = szimpátia. Az emberszeretet megnyilvánulási formája. Viszony más emberhez, amely az illető szükségletei és jogosságának elismerésén alapszik. Pozitív erkölcsi tulajdonság.

Együttható = koefficiens.

Együttműködő = szinergista.

EKG = Az elektrokardiográfia a szívizom funkcionális állapotának bioelektromos aktivitás segítségével történő vizsgálata.

Eklatáns = csattanós, kétségbevonhatatlan, meggyőző.

Eksztázis = 1. elragadtatás, önkívület, hevült rajongás 2. beteges felindulás, elragadtatás.

Ekvivalencia = egyenértékűség, egyértelműség.

Eladásösztönzés (sales promotion) = a marketing egyik eleme, amely a vevők vásárlási hajlandóságát hivatott növelni.

Eladhatóság (sellability) = a minőség egyik, ún. 'S'-tényezője, melynek célja, hogy megkülönböztesse a szolgáltatást a versenytársakétól.

Elégtelenség = inszufficiencia (insufficientia). Insufficientia cordis = szívelégtelenség

Elemszám = a mintát alkotó egyének (elemek) száma.

Elemzés  analízis

Elernyedés = relaxáció.  izomműködés.

Élet = vita. Életerő = vitalitás

Életkor = a születéstől számított naptári kor.

Életmód = az ember életmódját a szükségletek hierarchiája határozza meg. Életmódminták: 1. Lakáskultúra értékeinek preferálása 2. Helyes táplálkozási szokások kialakítása 3. Öltözködés 4. Erkölcsi szokások (kötelességérzet, felelősségérzet, becsületesség, tolerancia). 5. Beszédkultúra 6. Rekreáció.

Élettan  fiziológia.

Elfogultság (szubjektívizmus) = a tények figyelembevétele nélkül kialakított, érzelmileg motivált nézőpont. Negatív személyiségtulajdonság

Elhájasodás = obesitas.

Eljárás = a módszer konkrét alkalmazása meghatározott körülmények között.

Ellazulás (relaxáció) = 1. Izomműködés.  2. Kikapcsolódás, a feszültség oldása.

Ellenállás = rezisztencia. 1. Aktív ellenszegülés, amely megakadályozza az elfojtott törekvések és szükségletek tudatosulását. 2. A személyiség olyan jegye, amely erkölcsileg kedvezőtlen befolyásolás elutasításába, illetve a felmerülő nehézségek leküzdésében nyilvánul meg.

Ellenhatás = reakció

Ellenszenv  antipátia.

Ellentétes  antagonista

Élmény = az egyén számára jelentős, maradandó, kellemes vagy kellemetlen emléket hagyó esemény. Lélektan: olyan lelki jelenség, amelyben nem a valóság tartama, hanem a számunkra való jelentősége fejeződik ki, megadva annak érzelmi színezetét.

Élménytársadalom = A jóléti társadalmakban élők számára már nem a létfenntartás gondjai, hanem az értelmes, élményekkel teli élet jelenti a fő kihívást. Minden vállalatnak, vállalkozásnak, amely árucikket állít elő, vagy szolgáltatást végez, tevékenységét abból a szempontból is végig kell gondolnia, hogy az milyen élményt kínál a fogyasztóknak.

Élsport = A versenysport csúcsa. Kritériumai a csúcsteljesítményekre törekvés, valamint a nemzetközi sikeresség. Látványosságán keresztül a szórakoztató ipar részévé vált fokozott gazdasági jelentőséggel és politikai szereppel.

Eloszlás = a valószínűségi változóval kapcsolatban valamennyi szóba jöhet esemény valószínűségét meghatározza. Az adatok két szélső érték közötti elhelyezkedése.

Előcsarnok = vesztibulum.

Előítélet = bizonyos tárgyakkal, személyekkel, cselekvésekkel szemben nem objektív, hanem pozitív vagy negatív irányba elhajló beállítódás. Előzetes ítéletalkotás valami jóságáról vagy rosszaságáról, általában minden alap nélkül. Szilárd attitűd, ami ellenáll a megváltoztatásnak.

Élőlény = organizmus

Előrejelzés (prognosztizálás) = ismert tények vagy összefüggések alapján valamely esemény bekövetkezésének elővételezése.

Előzmény = az az esemény, ami következmény feltétele lehet. Pl. ha valaki korábban megtanult kosárlabdázni, azt a kosárlabdázás oktatásánál, mint előzményt figyelembe kell venni.

Elsődleges turisztikai munkahelyek = A turizmussal, közvetlenül kapcsolatban álló munkahelyek, tehát ahol a turizmus megjelenik, ott ezek a munkahelyek is megjelennek.

Elválasztás = szekréció.

Embertan  antropológia.

EMG = elektromiográfia (az izomba szúrt tűelektródok segítségével végzett vizsgálat).

Emlékezés = mnézia. Emlékezet, emlékezőtehetség = memória.

Emléknyom = engramma.

Emóció (emotio) = érzelem, felindulás, illetve érzelmi élményekkel együtt járó állapot.

Emocionális = érzelemmel kapcsolatos.

Empátia = az a képesség, ami lehetővé teszi, hogy mások helyzetét átéljük. Nagyon fontos, hogy a pedagógusok képesek legyenek arra, hogy megfelelően értékelni tudják azt, hogy tanítványaik mit éreznek bizonyos szituációkban.

Enerváció (enervatio) = ideggyengeség, idegkimerültség.

Enzim = katalizátor tulajdonságú fehérje, amely különböző anyagok specifikus átalakulását gyorsítja. Pl. fehérjebontó enzim a proteáz.

Eredményesség (effectivity) sikerrel, eredménnyel járó tevékenység megvalósulása (illetve a cél elérése).

Erg(o)- = munka.

Ergométer = az izommunka mérésére alkalmas műszer.

Eritrocita (eythrociata) = vörösvértest. Erithropoetin = rendkívül erős vörösvérsejt-képzést serkentő anyag.

Érlökés = pulzus

Érmozgató = vazomotor

Erő, erőkifejtés = az erő vektormennyiség, melynek van iránya, nagysága, támadáspontja és hatásvonala. Az erő csak kölcsönhatásban érvényesül. Az erő minden mozgásállapotváltozás alapfeltétele. Az emberi szervezetben az izomszövet kontraktilis tulajdonsága teszi lehetővé az erőkifejtést; mozgás létrehozását illetve arra irányuló törekvést. Az erőkifejtés megjelenési formái:

  • a legyőző erő (a külső erő kisebb, mint  az izomerő),
  • a megtartó erő (a külső és belső erők eredője nulla) és
  •  a reaktív erő (a külső erő átmenetileg nagyobb, mint a maximális izomerő, ezért az izom max. feszülés mellett megnyúlik.

Beszélhetünk a fizikai erőn kívül még -átvitt értelemben- lelki erőről is. Az edzéselméletben az erő a fizikai képességek sorában, mint kondicionális képesség szerepel. (Az erő hivatalos SI mértékegysége a newton, jele: N).

Erőszak  agresszió

Éghajlati gyógyintézet = az a létesítmény, amely a helyi földrajzi adottságokból eredő sajátos éghajlati tényezők (a levegő tisztasága, hőmérséklete, páratartalma, a napfény stb.) felhasználásával nyújt gyógyító és rehabilitációs kezelést.

Életkor-elmélet (life-cycle-theory) = a szervezetnek - az emberekhez hasonlóan - életkoruk van: csecsemőkor, serdülőkor, fiatalkor és öregkor; az egyes szakaszok más-más jellemzőkkel rendelkeznek.

Énhatékonyság = az egyén hite abban, hogy képes az általa kitűzött célokat elérni, rendelkezik a megfelelő képességekkel. A nehéz feladatra kihívásként tekint, képes energiáit mobilizálni, elkötelezett a cél elérése érdekében. A sikerorientált versenyző alkat magas énhatékonyság észleléssel bír.

Énkép = A személy önmagával kapcsolatos, állandósul mentális képe. Folyamatosan változik, magában foglalja a külsőről, fizikai képességeinkről, mentális képességeinkről, stb. alkotott saját megítélést. Fontos a stabil, reális és objektív énkép az egészséges személyiség fejlődése szempontjából.

Emberi erőforrás-gazdálkodás (HRM human resources management) = a szervezetben dolgozó munkatársak tevékenységeinek tervezése, irányítása, szervezése és vezetése.

Éppen időben-elv (just-in-time) = a szolgáltató a használó igényeit akkor és ott elégíti ki a szolgáltatással, amikor és ahol az a használó számára a legszükségesebb.

Érettség, éretlenség-elmélet (maturity , immaturity theory) = Argyris elmélete, mely szerint az emberek folyamatosan növekednek a gyerekkorból a felnőttség irányába. Az előbbit a passzivitás, függőség, korlátozott lehetőségek, homályos képzetek, rövid távú gondolkodás, jelenben élés, alárendeltség és korlátozott öntudat, az utóbbit az aktivitás, függetlenség, tág lehetőségek, erős érdekek, hosszú távú gondolkodás, múlt-jelen-jövő együttlátása, függetlenség és erős öntudat jellemzi.

Értan = angiológia.

Értekezlet (meeting) = kommunikációs forma, melyben három vagy több személy ül le egy közös munkát segítő feladatot megtárgyalni.

Értékesítés (Place) = - lásd: place.

ERV = exspirációs rezerv volumen (kilégzési tartalék  levegő mennyisége).

Érvényesség (validity) = egy teszt céljára vonatkozó előrejelző ereje. A teszttel valóban azt a tulajdonságot, képességet mérjük-e, amit szeretnénk.

Érzékelés = az érzékszervekhez közvetlenül kapcsolódó érzékletek alkotják (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés, bőrérzékelés). Az észlelés alsóbb szintjét képezi.

Érzékeny  szenzibilis.

Érzelem  emóció

Esély-elmélet (expectancy theory) = Vroom elmélete, mely szerint a munkatárs csak akkor motivált, ha három feltétel adott: az önmaga által meghatározott személyes cél, az esély, hogy tevékenységek eredménye elvezet hozzá, illetve hogy tevékenysége meghozza a személyes elégedettséget - pl. megfelelő társas környezet, megbecsülés, önmegvalósítás. Az elmélet, sportolói teljesítményelvárás esetében is igaz.

Észlelés (percepció) = az érzékeléstől az élményig tartó események összessége. Az észlelés számos alfolyamatból áll. A rendszer alsóbb szintjeit, amelyek az érzékszervekhez szorosan kapcsolódnak, érzékelésnek nevezzük.

Észlelet = az észlelési folyamat eredménye.

Evolúció = fejlődés.

Exploráció (kutatási módszer) = kikutatás, kikérdezés.

Exspiráció = kilégzés.

Extrapiramidális = piramis pályán kívüli

Extremitás = végtag, végrész. Extremitás acromiális (a kulcscsont vállcsúcsi végrésze), extremitás sternális (a kulcscsont szegycsonti végrésze.

Extrém-sportok = A hétköznapitól, a szokványostól jelentős mértékben eltérő sporttevékenység, ami Kovács és Szollás (2008) szerint megjelenhet (1) a versenytáv különleges hosszában, vagy a versenyzés időtartamában (pl. ironman, szupermaraton), (2) a veszélyesség (vélt, vagy valós) mértékében (pl. rafting, siklóernyőzés), esetleg (3) mindkettőben (pl. hegymászás, földkerülő vitorlázás). Napjainkban elsősorban a veszélykereső (2) irányzattal azonosítják. Mint rekreációs tevékenység elsősorban az élmény-hangsúlyoshoz tartozik.

Extroverzió - introverzió = kifelé fordulás- befelé fordulás.

Extrovertált = kifelé forduló, könnyen megnyíló.

Introvertált = befelé forduló, nehezen barátkozó.A tanulók viselkedésük alapján két (egymástól élesen el nem különíthető) nagy csoportba sorolhatók: Az extrovertáltak csoportjába tartoznak azok, akik cselekedeteik során keresik a sikerélményeket, és viszonylag jól elviselik a kudarcokat is. Az ilyen tanulók gyakran a tudásszintjüket meghaladó feladatokra is vállalkoznak, és nem mérik fel azok veszélyességi fokát. Az introvertáltak kerülik a kudarc lehetőségét, nehezen viselik el a sikertelenséget. Nehezen oldódnak fel, nem kezdeményezők. A testnevelés órákon a passzív tanulók főleg közülük kerülnek ki. A különböző feladatok megoldására nehezen vállalkoznak, és a sikertelenség még visszahúzódóbbakká teszi őket.