Skip navigation

T

Tachi- (tachy-) = gyors, szapora. Tachycardia = gyors szívverés. Tachypnoe = gyors légzés.

Taktika  (gör.) = „a. m. harcászat, a csapatok vezetését és alkalmazását tanítja. A hadászat a hadvezetésnek irányát és végcéljait tárgyalja, míg a T. az előbbiből kifolyó intézkedéseket végrehajtja.

Talamusz (lat→ang.: thalamus) = kamra, telep. Az idegsejtmagoknak közvetlenül az agytörzs felett és két félteke között elhelyezkedő páros csoportja. Az agy központi magjának része.
Tanácsadó (consulant) = szakértő, akit adott szolgáltatások, tevékenység(ek) jellemzőinek felmérésére és a fejlesztésre, javításhoz vagy újjáalakításhoz szükséges ismeretek átadására kérnek fel.

Tanulmányi szerződés (learning contract) = megállapodás, amelyben a munkaadó a munkavállalónak tanulmányai elvégzéséhez támogatást nyújt, illetve ellentételezést határoz meg.

Tanuló szervezet (learning organisation) = a környezet kihívásainak felfedezését és a rájuk való minél gyorsabb reagálást kritikus sikertényezőnek tartó szervezet.

Tanult tehetetlenség = amikor egy bizonyos feladat végrehajtásakor sorozatos sikertelenség éri a sportolót, sőt ezt még fokozza az edző igen negatív visszajelzése is, akkor egy idő után kialakul az a kép a sportolóban, hogy „úgysem fog sikerülni”, és már az előtt feladja, mielőtt neki kezdene a gyakorlatnak. (ld. Baumann, 2006). Nagyon fontos, hogy a sikeres vagy sikertelen próbálkozásokkal jár negatív vagy pozitív érzelmeket is tudattalanul megtanulja, „elraktározza” a sportoló. Ezért nagy az edző felelőssége, miként viszonyul, hogyan bánik a jutalommal, büntetéssel.

Támogatás (promotion) =a sportban, vagy a kultúra, oktatás, egészségügy, stb  területén olyan anyagi vagy természetbeli érték átadása cégek, intézmények részéről, mely nem üzleti alapon történik. Történelmileg a Mecenatúra – egyéni adományozás – kifejezés volt használatos, mely esetben nem cél a haszonszerzés.

Társas facilitáció = Norman Triplett 1898-ban több érdekes kísérletet végzett. Tudni kell róla, hogy amellett, hogy kiváló kutató volt, hobbikerékpárosként amatőr versenyeken is indul. Ezeken figyelte meg azt az érdekes jelenséget, hogy amikor a versenyző a társaival együtt teker, akkor más (általában jobb) eredményt ér el, mint amikor egyedül kell hajtania. Tudós ember lévén, két tudományos vizsgálattal is próbált eredményre jutni. Az egyik helyzetben a vizsgálati személyeknek először egyedül, majd társ jelenlétében kellett egy horgászorsóra damilt tekerni, minél gyorsabban. A másik kísérletben „kerékpárergométeren" kellett egyedül és társ jelenlétében is tekerni a vizsgálati személynek. Arra a következtetésre jutott, hogy társ jelenlétében jobban teljesítünk, ezt el is nevezte társas facilitációnak, társas serkentésnek. Azzal magyarázta a különbséget, hogy a társ jelenléte megemeli az arousal szintjét, és ez a jól begyakorolt, viszonylag egyszerű feladatoknál növeli a teljesítményt, míg a bonyolult, összetett feladatoknál rontja (Balogh, 2015).

Társas inhibíció = Zajonc, 1965-ben azt igazolta, hogy a társ jelenléte nem csak serkenti, hanem gátolhatja is a teljesítményt, ezt pedig társas inhibíciónak, társas gátlásnak nevezte. Nehéz, bonyolult illetve nem kellően begyakorolt helyzetekben a társ, legyen az csapattárs, szurkoló, hozzátartozó, ronthatja a teljesítményt (Balogh, 2015).

Társas lazsálás, henyélés = Egy Ringelmann nevű francia kutató, kötélhúzásos kísérletében igazolta, hogy létezik a társas lazsálás, vagy henyélés jelensége is. Azt figyelte meg, hogy egy bizonyos feladat elvégzése során, amikor újabb és újabb emberek kapcsolódtak be, akkor csökkent az egyén maximális befektetése a feladatba. Vagyis, mindenki kevesebbet tett a közösbe, lazsált, mert annak a tudatában volt, hogy úgyis többen vagyunk, megoldjuk (Balogh, 2015).

Technika = mesterségbeli tudás, készség Sporttechnika = végrehajtási modell. Egy adott időszakban a legkorszerűbb és legeredményesebb kivitelezési mód. Pl. a magasugrás flop technikája.

Teljes költség (total costs) = a szolgáltatás ellenértékének megfizetése. Célja a vonatkozó összes kiadás (pl. a munkaidő, rezsi, a berendezések amortizációja stb.) megtérítése.

Teljes körű minőségmenedzsment (TQM - Total Quality Management) = a szervezet minden tevékenységét felölelő menedzsment-filozófia, amelynek segítségével a használói és a társadalmi igények, valamint a szervezet céljai a legeredményesebb és a leginkább költséghatékony módon, az összes munkatárs teljesítőképességének növelésével, javításával, folyamatos tökéletesítés által elérhetők.

Teljesítmény-cél elmélet = Nicholls (1984. ld. Cashmore, 2008) teljesítménycél elmélete szerint a teljesítményviselkedés a teljesítménycélok és a képességek észlelt szintjének az összege. A célok irányulhatnak a feladatra, a teljesítményre, ami egyén szinten akár egy új technika elsajátítását, vagy az adott mozgás helyes végrehajtását is jelentheti. De irányulhatnak a másik legyőzésére, a győzelemre is. A sikeres sportolók általában a feladatra összpontosítanak, hiszen minden egyes helyesen megválasztott és kivitelezett technika végső soron egy lépéssel közelebb visz a végső győzelemhez. Vagyis maga az út fontosabb. Utóbbinál, a mindenáron való győzni akarás nem hátrány, de háttérbe kerülhet maga a verseny, mérkőzés, feladat végrehajtása. Ha az előbbi magas képességekkel párosul, akkor jelenhet meg a maximális teljesítmény (ld. Cashmore, 2008).

Teljesítmény-értékelés (performance appraisal) = a teljesítmény-mutatók adatainak értékelése.

Teljesítmény-költségvetés (PPBS - planning programming budgeting system) = funkciókon, tevékenységeken és projekteken alapuló költségvetés-típus, ahol a nyereség a szolgáltatások kihasználtságával és a használók elégedettségével mérhető.

Teljesítménymérés (PM - performance measurement) = a teljesítménymutatók értékének meghatározása összeszámlálással, megfigyeléssel illetve felméréssel.

Teljesítménymotiváció = Gill (1986, id. Nagykáldi, 1998., 58.o.) szerint „a teljesítménymotiváció olyan személyes orientáció, amelyben a sportoló a feladat sikeres teljesítésére törekszik, sőt célja elérésében kitart a sikertelenség esetén is. „Vagyis a késztetés, a hajtóerő, a drive3, már ráépülve a részvételi motivációra, a teljesítmény elérésére vonatkozik.

Teljesítmény-mutató (performance indicator) = egy adott tevékenységre, szolgáltatásra jellemző, input-adatok alapján, arányok és viszonyok segítségével előállítható arányszám, amely a minőség meghatározásának alapja, pl. dokumentumszám / használat.

Tender (tender) egy szolgáltatás, termék megvásárlására szóló ajánlatadás, illetve annak elbírálása.

Teljesítményszükséglet elmélet = A teljesítménymotiváció egyik meghatározó modelljét Atkinson, Feather (1966) írta le (ld. Balogh, 2015). Ez interakcionista módon, figyelembe veszi mind a személyi, mind a helyzeti tényezőket. Az első, a személyiségtényező, szerint, a sikerorientált a siker eléréséért, míg a kudarckerülő a kudarc elkerüléséért tesz erőfeszítéseket. A második a feladathelyzetre vonatkozik (környezeti). A teljesítménymotivált versenyző alkatot a nehéz próbatétel jobban motiválja. A harmadik a viselkedéses jellemző, a magas teljesítményigényűek keresik a kihívásokat, míg az alacsony teljesítményigényűek elsősorban a kudarc elkerülésére fókuszálnak. Mindkét típust egyaránt motiválja a büszkeség - negyedik összetevő, emocionális -, de a sikeres sportolók inkább a büszkeségre összpontosítanak, ellentétben a kevésbé sikeresekre, akik a szégyenre, illetve annak az elkerülésére. Különbség van a magas és alacsony teljesítményigényűek kockázatvállalása között is. Előbbiek több kihívást és - reálisan - magasabb kockázatot is vállalnak.

Teljesítmény-összetevők = a teljesítőképesség és a teljesítőkészség. Teljesítőképesség = adottságok, képességek, készségek és a taktikai felkészültség együttese határozza meg. Teljesítőkészség = a motivációs bázison alapul, belső késztetési szint bizonyos célok érdekében.

Teljesítményösszetevők a sportban = sportban a teljesítmény összetevőkön Nádori (1991, 39. o.) a következőket érti: „Teljesítmény összetevőn a sportoló személyéhez kapcsolódó, edzéssel befolyásolható tulajdonságait, illetve tulajdonságok együttesét értjük, amely meghatározó szerepet játszik az adott sportteljesítményben. Számon kell tartanunk azokat a tevékenységeket, cselekvéssorokat is, amelyek révén az eredmény közvetlenül vagy közvetve létrejön." A sportban is alapvetően a teljesítménynek két összetevőjét lehet megkülönböztetni, ld. 1. ábra. Az egyik a sportoló teljesítőképessége, mely egyrészt az adott mozgásos tevékenység végrehajtásához szükséges fizikai képességeket foglalja magába, mint a kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság-lazaság) és koordinációs (egyensúly-, tér-, időérzékelés, „ügyesség", stb.) képességek, másrészt a technikai és taktikai ismereteket, valamint az értelmi képességek színvonalát is. A másik összetevő a teljesítőkészség, mely „tükrözi a sportoló edzőjéhez, továbbá sportágához, környezetéhez, valamint életrendjéhez való viszonyát" (Nádori, 1991, 39. o.). Ez alapján a teljesítőkészség mindazt a motivációs bázist is jelenti, amely segítségével a sportoló kész mozgósítani energiáit a kitűzött cél elérése érdekében. Nádori (1991) megemlíti, hogy különösen fontos szerepe van a teljesítményben a sportoló klubbal, egyesülettel kapcsolatos beállítódásának, állásfoglalásának. Illetve igaz ennek a fordítottja is: a klubnak és egyesületnek is vannak elvárásai a sportolóval szemben. Ezeknek az elvárásoknak a teljesülése, egyezése mindkét oldalról hozzájárulhat a magasabb teljesítmény eléréséhez. Ha akár a teljesítőképesség, akár a teljesítőkészség hiányzik, vagy nulla, akkor a teljesítmény is gyengébb lesz, vagy nulla (ez tulajdonképpen egy szorzatként írható fel). Ez azt jelenti, hogy ezek kölcsönkapcsolatban vannak egymással, ahogy Nádori (1991) említi, a teljesítőképesség fejlesztése a képzési folyamatba, míg a teljesítőkészség kialakítása a nevelés körébe sorolható. Azért, hogy a sokszor ember próbáló edzéseket el tudja viselni a sportoló (képességfejlesztés), feltétlenül szükség van arra, hogy a megfelelő erkölcsi-akaratai tulajdonságokkal, valamint az erőfeszítések mobilizációjára vonatkozó késztetéssel, vagyis a teljesítőkészség magas szintjével rendelkezzen. Nádorit (1991. 40. o.) idézve: a tudományos kutatás egyik időszerű feladata, hogy az említett kölcsönhatásokat felfedje". A sportban folyó kutatások jelentős része eddig a teljesítőképesség vizsgálatára irányult, viszont szükséges a teljesítőkészséget alakító tényezőket is vizsgálni.

Tempó ⇒ mozgástempó.

Tengelyek és síkok = Az emberi test szemléletes megjelenítése, és értelmezése érdekében a szervek és szervrendszerek elhelyezkedését tengelyekhez és síkokhoz viszonyítva tanulmányozzuk.

Tengelyek: Longitudinális (hossztengelyek), egyenes álláskor függőlegesen elhelyezkedő tengelyek; Transversalis (haránttengelyek), vízszintes tengelyek, oldal irányba haladnak; Sagittalis (nyílirányú), anteroposterior irányú tengelyek.

Síkok: Sagittalis (nyílirányú), a testet jobb- és bal félre osztva elölről hátra felé haladnak; Frontális (homlokirányú) síkok: függőlegesen, párhuzamosan helyezkednek el, merőlegesen a sagittalis síkokra; Horizontális, transversalis(haránt) síkok vízszintesen haladnak.

Tenzió (tensio) = feszülés, feszítés, nyomás. Tensor = feszítő.

Térbeli terjedés a sportkultúrában = A sportra, mint a kulturális jelenségre jellemzőek a diffúziós, vagyis térbeli terjedési mechanizmusok. Földrajzi értelemben terjedésen azt a folyamatot értjük, melynek során valami valahonnan kiindulva szétoszlik a földfelszín egy adott területén (Haggett, 2006). A sportkultúra elemei is származnak valahonnan, majd különböző sebességgel és különböző csatornákon szétterjedtek a térben (pl. a labdarúgás mint innováció Angliából indult el). A térbeli terjedésének alapvetően két változata létezik: az expanziós és a relokációs diffúzió.

Bővebben: http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/sporttudomany/a_sport_fldrajza.html

Térítéses szolgáltatás (fee-based service) = olyan szolgáltatás, amelyet a használók bizonyos csoportjai valamilyen fajta térítés fejében vehetnek igénybe.

Termálvíz (hévíz) = A Föld mélyéből feltörő, vagy mesterségesen felhozott meleg víz. Vízföldrajzi értelemben a termálvíz hőmérséklete meghaladja az évi középhőmérsékletet, balneológiai (gyógyfürdőtani) szempontból pedig a 20°C feletti hőmérsékletű víz tekinthető termálvíznek (Európában ez az általános). Tekintettel kedvező hazai földtani adottságainkra, Magyarországon azokat a vizeket nevezzük termálvíznek, amelyek hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 30°C-ot. Felhasználásuk sokoldalú (pl. fürdőgyógyászat, energiatermelés, mezőgazdaság, lakossági felhasználás).

Termelékenység (productivity) = teljesítmény-tényező; egységnyi idő alatt nyújtott szolgáltatás.

Termék (Produckt) = lásd: produckt.

Természetföldrajzi tényezők = A turizmusban a speciális természeti környezet gyakran jelentkezik vonzerőként (pl. domborzat, éghajlat, vízrajzi viszonyok, növényzet). A természeti környezet egyrészt feltétele lehet a turisztikai tevékenységnek (pl. síturizmus, tengerparti turizmus), másrész a turisztikai tevékenység is befolyásolja a természeti környezet állapotát.

Természetjárás = A sport, kikapcsolódás, valamint a megismerés szándékával létrejött gyalogos turista mozgalom.

Természetes gyógytényezők = Olyan természeti jelenségek tartoznak ide, mint a ⇒ hévizek, ⇒ gyógyvizek, ⇒ ásványvizek, tengervíz, gyógyiszap, ⇒ gyógyító gázok, a különleges éghajlati körülmények (klímaterápia), vagy a ⇒ gyógybarlangok.

Területi egyenlőtlenségi dimenziók a sportban = A ⇒ sportföldrajzi vizsgálatokban is irányadó területi egyenlőtlenségi modellben (Nemes Nagy, 1998) hét területi dimenzió létezik, melyek az elhelyezkedésben, mennyiségekben, minőségekben, a szerkezetben, a szerepkörben, a kapcsolatokban és viszonyokban testesülnek meg. A sport területi fejlődése, vagy visszaesése e hét dimenzió változásainak együttesében van jelen.

Tervezés (planning) = elemzési folyamat, amely magába foglalja a jövőre vonatkozó elképzeléseket, meghatározza az elérendő célokat, és a célok eléréséhez szükséges alternatív tevékenység-sorozatokat, s végül kiválasztja ezek közül a megfelelőt.

Testnevelés = céltudatos, tervszerűen irányított nevelési folyamat, amely sajátos művelődéstartalmával (mozgásos játékok, testgyakorlatok, sportági cselekvésrendszerek és ezekhez tartozó elméleti ismeretek) a mindenoldalúan képzett személyiség kialakítására irányul, előremutatóan meghatározott társadalmi célok alapján.” (Báthory,1985)

Tetraéder modell = A társadalom a természeti környezet egyre nagyobb részét vette birtokba oly módon, hogy rendszeres kölcsönhatást épített ki azzal, saját hasznára alakítva azt. Ha társadalmi környezetet három legfontosabb összetevőjére bontjuk, magára az emberek alkotta társadalomra, gazdaságra és mindennek a működését szolgáló infrastruktúrára, úgy a földrajzi környezet egésze egy tetraéderrel szemléltethető. A természeti környezetre felépülő társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szférák egymással és a természeti környezettel is kölcsönhatásba kerülnek az élek mentén: minden egyes szféra a másik három szférával egyaránt érintkezik. Mindebből az következik, hogy bármelyik szféra változását a másik három szféra változásának is követnie kell, különben a modell alakja torzul, a földrajzi környezet valahol kárt szenved. Az elmélet alkotója Tóth József (1981) a modellt eredetileg a település rendszerszemléleti illusztrálására szánta, ám az kitűnő rendezőelvet kínál a ⇒ sportföldrajz és a  sportturizmus kutatásaihoz is, hiszen a vizsgált szférák a sporttal is folyamatos kölcsönhatásban vannak.

Tevékenységek szerződéses kiadása (contracting out, outsourcing) = tevékenységek szervezeten kívüli szolgáltatóktól való megvásárlása, melynek célja a korábbival azonos szintű szolgáltatás alacsonyabb költséggel, vagy jobb szolgáltatás a korábbi költségen.

Thalassoterápia = a tengervíz és a tengerparti klíma régről ismert együttes gyógyító hatását kiaknázó ⇒ fizoterápiás eljárás. Ma főként francia (pl. St. Malo) görög (pl. Kréta) spanyol (pl. Andalúzia, Costa del Sol) horvát (pl. Zadar) és észak-afrikai tengerparti (pl. Tunézia) gyógyintézetek kínálnak fel thalasso-kúrákat, melyek a wellness szempontait is előtérbe helyezik. A tengervíz-kezelés spektruma kiszélesedett: a tengervíz gyógyító hatása mellett különféle pakolásokat (alga, fango), iszap- és algafürdőket, illetve az egészséges tengeri klímán való időeltöltést is (⇒ klímaterápia) hirdetik a szolgáltatók.

Thorndike elv = a tanult kapcsolat erősödik, ha a választ kielégülés, pozitív emocionális élmény követi

Tire(o)- (thyre(o)-) = pajzsmirigy-.

Tiroxin = anyagcsere szabályozó pajzsmirigy hormon.

Tónus = feszültség, feszülés.

Torzió = csavarás.

Toxikus (toxicus) = mérgező

Transzfer = áthelyezés, átvitel. Pozitív transzferhatás = amikor a tanulás folyamatában bizonyos meglévő ismeretek segítik az új ismeretek elsajátítását. Negatív transzfer = amikor meglévő ismeretek gátló hatásúak.

Transzmitter = átvivőanyag.

Trauma = sérülés, lelki megrázkódtatás. Traumatológia = baleseti sebészet.

Tromb(o)- (thromb(o)-) = vérrög Trombózis = rögösödés

Tropomiozin (tropomyosin) = struktúra fehérje. A vázizom alkotóeleme.

TSH tireotrop hormon = a hipofízis elülső lebenye által termelt pajzsmirigyre ható serkentő hormon.

Tubulus = csövecske, csatornácska. Tubulus digestorius = tápcsatorna.

Túledzettség (OTS) = A megfelelő mennyiségű és minőségű, adekvát edzésingerek adagolása hatására képes a szervezet az adaptációra, az alkalmazkodási folyamat beindulására. Ennek következményeképpen beszélhetünk fejlődéséről. Amennyiben túl kevés, nem adekvát, vagy egyéb terhelés összetevők sem megfelelőek, akkor hiába várunk javulást. Viszont nem csak a fenti eset „haszontalan", hanem az is, amikor mindenből túl sokat adagolunk (kivéve a pihenést, amiből meg keveset). Sőt, ez nem a sportteljesítményt magában rontja, hanem komoly, akár elhúzódó, pszichológiai következményekkel jár. A legtöbben az alábbi tünetekről számoltak be: fáradtság, levertség, nyomottság, immunrendszer legyengülése, súlyvesztés, izomtömeg csökkenés, sérülékenység, ingerlékenység, irritálhatóság, „plató-effektus", vagyis egy legyőzhetetlen teljesítmény gát érzete, stb. (Balogh, 2015).

Turista = Különböző városokat, falvakat, tájakat általában egyéni választás alapján, különböző turisztikai céllal bejáró, beutazó, szokásos környezetén kívül tartózkodó személy.

Turisták sportja = ha a turisztikai célú utazás nem sportcéllal történik, de a turista mintegy mellékesen, vagy alkalomszerűen él a helyi sportturisztikai kínálattal (Gammon és Robinson 1997).

Turizmus = az emberek lakó- és munkahelyén kívüli szabad helyváltoztatásait, és az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat foglalja magába. A turisztikai aktivitások általában egyéni választás alapján történnek, céljuk a megszokottól eltérő környezet, az újdonság, az új ingerek, új élmények, új kihívások, vagy éppen a nyugalom keresése, a felfedezés örömének megtapasztalása, a kíváncsiság kielégítése, vagy a spiritualitás megélése. Mindezeket – mint a társadalom mindenfajta térbeli mobilitását – a push and pull faktorok, vagyis a megszokott környezet taszító és a választott desztináció húzó tényezői indukálják. A turizmus jelentős társadalmi-kulturális hatásai, elsősorban a társadalmi és területi mobilitás növekedésében, valamint a helyi és nemzeti értékek megbecsülésében jutnak kifejezésre (Csordás, 2006).

Turisztikai infrastruktúra = azokat a létesítményeket foglalja magába, amelyek a vonzerő feltárását, értékesítését, piacképessé tételét biztosítják (Michalkó G. 2012).

Turisztikai jövedelmi multiplikátor = Megmutatja, hogy az egységnyi pótlólagos turisztikai költés a gazdaságban mekkora összjövedelmet generál.

Turisztikai szuprastruktúra = Az adott desztináció teljes szálláshely- és vendéglátóipari kínálata, valamint az ezen felül álló, a turista által igénybe vett szolgáltatások összessége.

Turisztikai vonzerő (attrakció) = Minden olyan természeti és ember alkotta erőforrás, amely a turistát arra ösztönzi, hogy egy bizonyos desztinációba utazzon, és/vagy a felkeresett desztinációban hosszabb ideig tartózkodjon (moodle.kodolanyi.hu).

Turizmusföldrajz = A társadalomföldrajznak az az ága, mely az idegenforgalom területi struktúráival, az idegenforgalmi körzetek, települések sajátosságaival, szerkezetének, területi kapcsolatainak vizsgálatával foglalkozik. Feltárja a turisztikai adottságokat, vonzerőket, fogadóképességet, melyekre fejlesztési javaslatokat tesz.

Túra = Ismeretszerzés, sportteljesítmény, élmény, vagy kalandkeresés céljából kedvtelésből gyalog, vagy valamilyen közlekedési eszközön saját fizikai erejüket felhasználva (pl. kerékpártúra, ⇒ vízitúra), vagy motorizált eszközön (motoros-, autós túra) megtett hosszabb út.

Tüdő = pulmo. Tüdőhöz tartozó = pulmonalis. Tüdőkapu = hilus pulmonis. Tüdővéna = vena pulmonalis.