Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Adams, J. S.(1965): Inequity in social exchange. Adv. Exp. Soc. Psychol. 62:335-343
 2. Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi    Könyvkiadó, Bp.Balogh László (2014): Sport - kultúra - sportkultúra, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/sportkultura/
 3. Balogh László (2015): A sport és a testedzés pszichológiája – szemelvények a sportpszichológiából, in.: Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában (szerk.: Balogh, Győri, Molnár), 2015. Szeged, SZTE  http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/sporttudomany/
 4. Balogh László (2011): To Be in the Zone - Stress and Sport Performance, In: Baczkó I, Jost N, Varró A (szerk.), European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): Programme and Abstract Book. 108 p.
 5. Konferencia helye, ideje: Balatongyörök, Magyarország, 2014.10.08-2014.10.11. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,2014. pp. 12-14. (ISBN:978-963-306-329-3)
 6. Balogh L. , Domokos E. (2013):Searching for the perfect experience: through the comparative examination of the hip - hop dance and handball, In: Baalgué N, Torrents C, Vilanova A, Cadefau J, Tarrago R, Tsolakidis E (szerk.)18th annual Congress of the European College of Sport Science: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Barcelona, Spanyolország, 2013.06.26-2013.06.29. Barcelona: European College of Sport Sciences, 2013. pp. 265-266. (ISBN:978-84-695-7786-8)
 7. Bandura (1973): Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 8. Baumann, S. (2006): Csapatpszichológia, Dialog Campus, Bp
 9. Brezovai (2015): Flow a játékvezetésben – miért lettem játékvezető?, XXXII. OTDK, Testnevelési és Sporttudományi Szekció, Pécs.2. helyezett páyamunka (témavezető: Balogh László)
 10. Cashmore (2008): Sport and Exercise Psychology, The Key Concepts, Routledge, UK. 165., 242. o.
 11. Csíkszentmihályi (1990): Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper and Row.
 12. Hanin (2000): Emotions in Sport, Human Kinetics, Leeds
 13. Klein Sándor (2007): Vezetés- és szervezetpszichológia, SHL, Bp.
 14. Kovács Zoltán-Perjés István-Sass Judit (2005): Iskolák szervezeti kultúrája, in: Szervezeti látleletek, szerk.: Faragó Klára-Kovács Zoltán, 51-65 p., Akadémiai Kiadó, Bp.
 15. Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata, Osiris, Bp
 16. Nádori László (1991): Az edzés elmélete és módszertana, MTE, Budapest
 17. Nagykáldi Csaba (1998): A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai, Computer Arts, Bp.
 18. Oláh (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény : belső világunk megismerésének módszerei. Budapest, Trefort Kiadó.
 19. Robinson, S.L. & Rousseau, D.M. (1994): 'Violating the psychological contract: Not the exception but the norm' Journal of Organizational Behavior 15, pp. 245-259. www.unfortu.net/’~rafe/links/contract/htm
 20. Sass Judit (2005): Bizalom a szervezetekben, in: Szervezeti látleletek, szerk.: Faragó Klára-Kovács Zoltán, 7-29 p., Akadémiai Kiadó, Bp.
 21. Selye (1976): Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 22. Weinberg, Gould (2011): Foundations of Sport and Exercise Psychology, Human Kinetics, Leeeds
 23. A sportról szóló 2004.  – 2011 évi törvény.
 24. Báthory (1985): Testneveléselmélet és módszertan MTE BP.
 25. Gyenge József (1997): Sportszervezési és vezetési ismeretek OTSH Bp
 26. Hoffmann Istvánné (2000): Sportmarketing Bagolyvár Kiadó Bp.
 27. Hoffmann Istvánné (1990): Modern marketing Universitas.
 28. Kiss –Szabó: A sportvezetés, -szervezés és sportmarketing alapjai,
 29. Mikulás Gábor (1999): Menedzsment, “Szabolcs—Szatmár—Bereg  Megyei Könyvtárak” Egyesülés.
 30. Nagy József (1994): Sportmarketing MOB.
 31. Nyerges Mihály (1991): A szervezés és vezetéselmélet alapjai Tankönyvkiadó Bp.
 32. Nyerges M. - Petróczi A.(1995) : A sportmenedzsment alapjai MTE Bp.
 33. Philip Kotler (1991): Marketing management Műszaki Könyvkiadó Bp.
 34. A sport, Életmód, egészség, szerk.: Szatmári Zoltán, - Kiss Gábor
 35. 10.1. A sport gazdasági és üzleti háttere c. fejezet
 36. 10.2. A sport szervezeti keretei c. fejezet
 37. Ádám-Faragó-Machovich-Mandl (1996):Orvosi biokémia Semmelweis, Budapest
 38. Bakos Ferenc (1973):Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémia, Budapest
 39. Bálint Péter (1981): Orvosi élettan Medicina, Budapest
 40. Bánhidi Zoltán (1971):A magyar sportnyelv története és jelene, Akadémia, Budapest
 41. Báthori Béla (1985):A testnevelés elmélete és módszertana ,Sport, Budapest
 42. Brencsán János (1993): Orvosi szótár, Akadémia, Budapest
 43. Csaba György (1988): Orvosi biológia Medicina, Budapest
 44. Ehlman B. és mtsai.(1998): Az emberi test (Teljes áttekintés szervezetünk felépítéséről és
 45. működéséről) Medicina, Budapest. Fordítás.
 46. Farmosi István (1992): Mozgásfejlődés Budapest.
 47. Fonyó Attila (1997): Az orvosi élettan tankönyve Medicina, Budapest.
 48. Frenkl Róbert (1984): Sportorvostan Sport, Budapest.
 49. Frenkl Róbert (1983): Sportélettan Sport, Budapest.
 50. Guba Ferenc  (1998): Orvosi biokémia Medicina, Budapest. 
 51. Gyetvai György-Kecskemétiné Petri Adrien(1997): Testkultúra elméleti- és kutatásmódszertani alapismeretek. Főiskolai jegyzet, Szeged.
 52. Hellnuth Benesch (1994): SH atlasz Pszichológia Springer Hungarica.
 53. Helmut Leonhardt (1996): SH atlasz Anatómia II. Springer Hungarica.
 54. Henrik Seyffarth (1970):Lazíts és légy egészséges! Gondolat, Budapest.
 55. Karl Leonhard (1968): Biológiai pszichológia Medicina Budapest. 
 56. Kenneth H. Cooper (1990): A tökéletes közérzet programja Sport, Budapest 1990.
 57. Kereszty Alfonz (1967): Élettan sportélettan Sport, Budapest.
 58. Kesztyűs Lóránd - Sós József (1966): Kórélettan Medicina, Budapest 1966.
 59. Laroussue enciklopédia I. II. III. (1992): Akadémia, Budapest.
 60. Magyar értelmező kéziszótár (1978): Akadémia, Budapest .
 61. Nádori László ( 1992):Az edzés elmélete és módszertana MTE, Budapest.
 62. Nádori László (1978): Sportedzés, versenyzés címszavakban Sport Budapest.
 63. Nádori László és mtsai.(1984): Sportképességek mérése Sport, Budapest.
 64. Nagy György (1978): Testnevelés és sporttudomány Sport, Budapest.
 65. Nagy György (1978):Testnevelés és tudomány Sport, Budapest.
 66. Nagy György (1978):Cselekvéstanulás és mozgástranszfer Akadémia, Budapest.
 67. Nagy György (1990):Szemelvénygyűjtemények a motoros tanulás köréből Tankönyvkiadó, Budapest.
 68. Révai Nagy Lexikona I-XXI. (1998):  Hypertextes CD I-II. Woodstone Interactive Kft. 1998.
 69. Richard A. Schmidt (1996.,Ford.: Nagy György): Mozgáskontroll és mozgástanulás MTE, Budapest.
 70. Silbernagl-Despopoulos (1994): SH atlasz Élettan Springer Hungarica.
 71. Somogyi Zoltán (1984): Az erkölcsi értékek világa Magvető, Budapest.
 72. Werner Kahle (1996): SH atlasz Anatómia III. Springer Hungarica,
 73. Balogh L., Domokos E. (2013): Searching for the perfect experience: through the comparative examination of the hip – hop dance and handball. In: Balagué N. (eds):18th annual Congress of the European College of Sport Science, 26th-29th June 2013, Barcelona, pp. 265-266.
 74. Bánhidi M. (2010): Rekreológia az életvitel kultúra tudománya. Rekreológia – Leisure Science. 1., pp. 11-16.
 75. Bánhidi M. (2011): Sportföldrajz. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
 76. Bánhidi M. (2013): Vízi és vizekmenti turizmus alapjai 2. MSTT Sportturizmus Szakosztály, Győr-Budapest.
 77. Csermely M. (2002): Gyógyfürdők, gyógyvizek. White Golden Book Kft., Budapest.
 78. Csordás László (2006): Helyzetkép az Alföldön turisztikai projekteket tervezett településekről. In: Csorba P. (szerk.)  Egy szakmai életút eredményei és színhelyei. Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen, pp. 213-225.
 79. Dávid L.,Baros Z., Szilágyi Zs. (2006): A sportturizmus dimenziói és környezeti problémái. Tájökológiai Lapok. 4., 2., pp. 395-405.
 80. Donka A. (2012): A vízitúrázás célterületeinek természeti szempontú értékelése. Természetföldrajzi Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 1. (2) pp. 3-40.
 81. Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe (1992). Budapest: Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ.
 82. Gáldi Gábor (2011): A rekreáció elmélete és gyakorlata. Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch05.html
 83. Gammon S., Robinson T (2003): Sport and Tourism: A Conceptual Framework. Journal of Sport Tourism, 8., pp. 21-26.
 84. Gray, D.E. (1978): What is this thing called recreation? Parks & Recreation,  3., pp.  62-64.
 85. Győri F. (2014a): Kiegészítések a sport, a rekreáció és turizmus fogalomkörének értelmezéséhez. In: Balogh L., Gáldi G., Molnár A., Győri F., Alattyányi I. (szerk.) Sokszínű sporttudomány: Sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, pp. 48-60.
 86. Győri F. (2014b): Sportturizmus. In: Kiss G, Győri F, Dorka P, Domokos M (szerk.)
 87. Győri F. (2015): A sport földrajza. In: Balogh L., Győri F., Hajduné Petrovszki Z., Mikulán R., Molnár A., Szablics P., Szász A., Vári B. (szerk.) Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/sporttudomany/a_sport_fldrajza.html
 88. Haggett, P. (2006): Geográfia. Typotex. Budapest.
 89. Hall, C. M. (1992): Adventure, sport and health tourism. In: Weiler, B., Hall, C. M. (szerk.) Special Interest Tourism, Belhaven Press, London, pp. 141-158.
 90. Heim Pál (é. n.): Wellness enciklopédia. EHCC Kft., Budapest.
 91. Jackson, S .A., Csíkszentmihályi M. (2001): Sport és flow. Az optimális élmény. Vince Kiadó, Budapest.
 92. Kincses Gy., Borbás I., Mihalicza P., Varga E., Udvardy E. (2009): A gyógyturizmus tendenciái a világban. Egészségügyi gazdasági szemle. 47., 5., pp. 33-37.
 93. Kovács T. A. (2002): A rekreáció fogalma, értelmezése. In: Dobozy, L. (szerk.)  Válogatott tanulmányok a rekreációs képzés számára, Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest. pp. 22-53.
 94. Kovács T. A., Szollás E. (2008):Edzéstani alapok. Fitt-tan. Budapest: Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárság. 188 p.
 95. Magyar Turizmus Rt. (2007): Tematikus szakmai háttéranyag sport turizmus. www.itthon.hu [2014.01.10.]
 96. Michalkó G. (2004): A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
 97. Michalkó G. (2012): Turizmológia. Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 98. Mintel Travel & Tourism Analyst (2007): Spa Tourism, Travel & Tourism Analyst. 9.
 99. Müller A., Széles-Kovács Gy., Seres J., Bocz Á., Hajdú P., Kristonné Bakos M. (2008): A sítáborok megítélése a Szegedi Tudományegyetem JGYTFK „sportszakos" hallgatói körében. In: Honfi L. (szerk.) Testnevelés, sport, rekreáció, sporttáborok. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, 35., pp. 52-68.
 100. Nemes Nagy József (1998):A tér a társadalomkutatásban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.
 101. OES (2007): Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Aquaprofit Rt.
 102. Rétsági E. (2004):A testnevelés tantárgy pedagógiája. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó.
 103. Szabó J. (2006): Rekreáció. JGYF Kiadó, Szeged.
 104. Takács F. (2009):A sport története, az olimpizmus. In: Szatmári Z. (szerk.): Sport, életmód, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 27-119.
 105. Tóth J. (1981): A településhálózat és a környezet kölcsönhatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Földrajzi Értesítő. 2-3., pp. 267-292.
 106. Várhelyi T. (2011/12): Világtrendek és hazai alkalmazásuk az egészségturizmus menedzsmentjében. Economica: Szolnoki Főiskola tudományos közleményei. 4., 12., pp. 14–20.

Egyéb internetes hivatkozások

 1. Egészségturizmus: http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9gturizmus
 2. Rekreáció I.. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_reki_1/iii_sportturizmus__dr_gyri_ferenc.html.
 3. Turizmus gazdaságtana fogalomtár: http://moodle.kodolanyi.hu/mod/glossary/view.php?id=9196&mode=letter&hook=A&sortkey=&sortorder=asc