Skip navigation

I

Idea = eszme

Idegsejt ⇒ neuron

Identitás, intézményi (CI - corporate identity) = az adott szervezetre jellemző egyéni arculat, amellyel a szervezetben dolgozó munkatársak azonosulhatnak, illetve amely a vevők számára megkülönbözteti a szervezetet más szervezetektől.

Idióta = súlyos gyengeelméjűség.

Igényszint = a sportoló saját teljesítményszintjével kapcsolatos elvárása, igénye. Sikerorientált versenyző alkatnál a kitűzött cél elérése után fokozatosan emelkedik, kudarckerülőnél – akár eléri a célját, akár nem - nem változik számottevően (Balogh, 2015).

Illetékesség (span of control) = Az egy menedzser által hatékonyan irányított emberek létszáma; a szervezetet úgy kell kiépíteni, hogy az illetékességi kör ne nőjön túl azon a szinten, amelyet a menedzser még vezetni és irányítani képes.

Imagináció =a sportpszichológiában valamilyen mozgásesemény gondolati elképzelését jelenti” (Nagykáldi, 1998., 26.o.). Fontos, hogy nem csak önmagában a mozdulatsort vagy mozgást képzeljük el, hanem az ezzel járó érzelmeket, sőt a teljes versenyhelyzetet, az ellenfél lihegését, a fű illatát, a szurkolók hangját. Rendkívül hasznos a tanult, negatív érzelmek kiküszöbölésére, illetve magára a versenyre való optimális arousal szint beállítására is.

Imázs (image) = képmás, amit az emberek alakítanak ki egy dologról, szervezetről, szolgáltatásról vagy másik emberről.

Impakt (impact) = egy tevékenység környezetre gyakorolt tényleges hatása.

Improvizálás (improvisation) = a kínálkozó lehetőségek gyors kihasználására szolgáló rögtönzés, amely elveti a tervezési folyamatot, de a korábbi tervezési tapasztalatokra épít.

Inadekvát = nem megfelelő.

Indifferens = közömbös, közönyös. Nem vált ki érdeklődést.

Indirekt = közvetett.

Indiszponált = rossz hangulatú, kedvetlen. Pillanatnyilag lényegesen a teljesítőképessége alatt szerepelő sportoló.

Infantilis = gyerekes, a fejlődésben visszamaradt. Infantilizmus = gyerekes viselkedés felnőtt korban.

Infarktus = belső szervet tápláló verőér eldugulása miatt létrejövő szövetelhalás. Infarctus myocardii = szívizomelhalás.

Információs audit (information audit) = a szervezeten belüli információ szabályozásának eszköze; átvilágítás, felmérés.

Információs menedzsment (information management) = az információs és információs források hatékony tervezése, szervezése és irányítása.

Informális szervezet (informal organisation) = a társulás jellegű tevékenységekre (munkacsoportok kialakulása, elismerés, védelem vagy a biztonság, az önbecsülés és a státus iránti igényeik megszerzése kommunikációs tartalmak és modellek stb.) összpontosító nem hivatalos szervezet.

Inger-ingerület = Az élő sejt alapvető tulajdonságai közé tartozik, hogy külső vagy belső környezetének változásaira anyagcseréjének megváltoztatásával válaszol. A sejtnek ezt a képességét ingerlékenységnek (excitabilitas), a választ kiváltó változást pedig ingernek (stimulus) nevezzük

Inhibíció = gátlás, megakadályozás  

Inhibítor = gátló anyag

Inkomplett = nem teljes, hiányos. Inkomplett tetanuszról beszélünk akkor, amikor a kontrakciót előidéző impulzus frekvenciája nem éri azt szintet, hogy két impulzus között ne jöjjön létre részleges relaxáció. .

Innerváció = beidegzés. A központi idegrendszer hatása a szervekre. Csak a beidegzéssel rendelkező szervek működőképesek.

Innováció (innovation) = újítás, korábban nem létező dolog létrehozása vagy módszer használata.

Inspiráció = 1. Ösztönzés, sugalmazás, késztetés, befolyásolás.

Inspiráció = 2. Belélegzés. Intenzitás = erősség. Időegységre eső mozgásmennyiség.  Edzésterhelés

Inter- = között, közbülső.

Interaktív, szummatív és additív sportcsapatok = A csapatösszetartás attól függően, hogy a csapatban részt vevők milyen módon járulnak hozzá az eredményhez, lehet interaktív (kézi-, kosár-, röplabdázás, labdarúgás stb.), ahol az eredmény az interakciók minőségén, az összjátékon, az együttműködési készségen alapul. Vagyis az interakciók miatt itt kialakul egy sajátos belső működési struktúra, ahol mindenkinek meg kell találni a neki megfelelő helyet (sokszor feledik, hogy nem csak a pályán, hanem az „öltözőben" is). Ezzel szemben más csapatokban az eredmények összeadódnak a csapaton belül, ez az additív illetve a szummatív csapattípus (kajak-kenu, páros tenisz, torna csapatverseny stb.) (Baumann, 2006).

Interdiszciplináris = több tudományágra kiterjedő, több szakterületet közösen érintő.

Interiorizáció = belsővé válás. A testnevelés gyakorlatában, ahol a képességek fejlesztése, a készségek kialakítása és a pozitív erkölcsi- akarati tulajdonságok megerősítése konkrét feladatok megvalósításán keresztül, konkrét szituációkban történik, az interiorizáció úgy valósul meg, hogy a részeredményeknek a tanuló komplex személyiségébe történő beépülése biztosítja a társadalmi elvárásoknak megfelelő nevelési és képzési célok megvalósítását.

Intervallum = időköz, térköz, szakasz. Az intervall edzésmódszer az állóképesség fejlesztésére szolgáló olyan edzésmódszer, ahol a terheléses és a regenerációs szakaszok szabályosan követik egymást. Szakaszos edzésmódszernek is nevezik.

Intuíció = ösztönös megérzés, felismerés. A nyílt készségkörbe tartozó sportágakban nagy jelentőséggel bír. Az igazán nagy klasszisokra jellemző tulajdonság, hogy olyan szituáció feldolgozó képességgel rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, a mások számára váratlan megoldások kivitelezését.

Inverz (invers) = fordított

Inverz miotatikus reflex = amikor a nyújtás inger olyan szintű, hogy az izom már nem képes feszüléssel károsodás nélkül válaszolni belép egy védekező mechanizmus, ami kikapcsolja a miotatikus reflex működést.

Inzulin = a hasnyálmirigynek a vércukorszintjét szabályozó hormonja.

Ion = elektromos töltéssel rendelkező atom.

Irányelv (policy) = a tervezéshez megfogalmazott elképzelések gyűjteménye.

Irányítás (control) = az egykor meghatározott tervek folyamatos felülvizsgálata, a végrehajtás figyelemmel kísérése, illetve az erőforrás-elosztás szükséges változtatása.

Irradiáció ( irradiatio) = kisugárzás, szétterjedés. A tanulás folyamatának első szakaszában a szükségesnél nagyobb idegrendszeri területek kerülnek ingerületi állapotba, majd tanulás előrehaladásával a felesleges ingerületek és mozgások fokozatosan csökkennek. Ez az irradiácós-koncentrációs folyamat képezi a mozgástanulás idegélettani alapjait.

Irradiáció-koncentráció = A tanulás folyamatának első szakaszában a szükségesnél nagyobb idegrendszeri területek kerülnek ingerületi állapotba, majd tanulás előrehaladásával a felesleges ingerületek és mozgások fokozatosan csökkennek. Ez az irradiácós-koncentrációs folyamat képezi a mozgástanulás idegélettani alapjait.

Irreverzíbilis (irreversibilis) = vissza nem fordítható.

Is(o)- = azonos, hasonló.

Izomkontrakció = izomműködés. A magasabb rendű szervezetek mozgása az izomszövethez kötött, amely megfelelő ingerre megrövidüléssel (contractioval), illetve megrövidülésre irányuló aktivitással (feszüléssel) válaszol, és eközben munkát végez.

Izomcontractio aerob és anaerob körülmények között Aerob körülmények között az izomcontractio energiaforrása a glikogennek a citrátkör vonalon megvalósuló oxidációja.

Az ember rövid ideig teljesen anaerob körülmények között is képes munkát végezni. A teljesen vagy részlegesen anaerob körülmények között végzett munka mennyiségéből, az oxigén adósság mértékéből lehet következtetni az egyén anaerob kapacitására. A maximális oxigén-adósság mértéke elérheti a 16-18 litert is.

Izomfáradás = az emberben megerőltető izommunka végzése után jelentkező fáradtságban a döntő szerepet a kontraktilis apparátus kimerüléshez vezető relatív oxigénhiány, a savas vegyhatású metabolitok felszaporodása, valamint a hipotermia és a hipoglikémia játssza.Megállapítható, hogy a fáradás nem a neuromusculáris synapsys működésének elégtelenné válásával, hanem elsősorban a kontraktilis apparátus kimerülésével kapcsolatos.

Izomfehérjék = aktin, miozin, tropomiozin.

Izomszövet energiaellátása = az izomcontractió közvetlen energiaforrása az ATP. Az izmokban felhasznált ATP gyors pótlására szolgál a kreatinphosphat. A fáradt izomban a kreatinphosphat-tartalom csökkent, de az ATP -tartalom változatlan. Aerob körülmények között a terminális oxidáció, anaerob körülmények között a tejsav fermentáció révén felszabaduló energia terhére ATP képződik, ami feltölti a megfogyatkozott kreatinphosphat készleteket. Az izom kontrakciós képessége visszavonhatatlanul megszűnik, ha elfogy az ATP és kreatinfoszfát. ATP hiányában ugyanis a myosin és az actin szétválaszthatatlanul összekapcsolódik. 

Izotónia (isotonia) = azonos tónusú.