Skip navigation

Sz

Szabadidő = A társadalmilag kötött (pl. munka, tanulás, közlekedés, állampolgári és családi kötelezettségek), azaz az egyén mások iránti-, és a fiziológiai szükségletek kielégítésén, az egyén önmagával szembeni kötelezettségein (pl. táplálkozás, testápolás, alvás) túl fönnmaradó szabad felhasználású idő.

Szabályozás (regulation) = irányítás visszacsatolással.

Számadási kötelezettség (accountability) = szervezési elv, mely szerint a hatásköri és feladatköri hierarchiát úgy kell kialakítani, hogy mindenki csak egyetlen felettesnek tegyen jelentést illetve számoljon el munkájáról.

Szark(o)-, (sarc(o)-) = izom, hús. Szarkolemma (sarcolemma) = az izomrostot körülvevő sejthártya. Szarkomer (sarcomer) = harántcsíkolt izomrostok ismétlődő egysége. Szarkoplazma (sarcoplasma) = az izomsejt plazmája. ⇒ izomműködés.

Szellemi rekreáció = kulturált szabadidő-eltöltés a kultúra, a szórakozás, játék és a művelődés eszközeinek felhasználásával.

Személykultúra, vagy személyiségre alapozó kultúra (person culture) = a szervezeti kultúra egyik formája; a csoport helyett az egyénre épít, nincsen felülről érkező utasítás, akkor célravezető, ha magasan kvalifikált emberek innovatív feladatok megoldására társulnak.

Személyzetfejlesztés (staff development, education) = a munkatársak - mint emberi erőforrás - oktatása, fejlődésüknek hatékony támogatása.

Személyzeti stratégia (HRM strategy) = az emberi erőforrások fejlesztésének hosszú távú üzleti szempontokkal összhangban készített terve.

Szenzibilis = érzékeny, fogékony. Például bizonyos képességek fejlesztés, készségek kialakítására legérzékenyebb életkori szakasz.

Szenzitív (sensitivus) = érző, az érzést szolgáló.

Szériázó módszer = pl. a súlyzós erőfejlesztés során alkalmazott eljárás. Amikor a sportoló egy-egy fogásnemben egymásután meghatározott számú kísérletet hajt végre pl.: 2x8 guggolás 50 kg-al, 2x5 guggolás 80 kg-al, 3x guggolás 100 kg-al, 2x guggolás 110 kg-al.

Szerepkultúra (role culture) = az intézményi kultúra lehetséges formája, amely a logika és az ésszerűség alapján működik. Olyan szabályok irányítják, amelyek fontosabbak a személyeknél, nem kívánatos a többlet-teljesítmény, lassan észlelik a változásokat. Szervezete hierarchikus.

Szervezetfejlesztés = Beckhard (1969, ld. Kovács, 2005) alapján a szervezetfejlesztés: a felső vezetés által vezetett és támogatott (1), hosszú távú erőfeszítés az alkalmazottak célmegvalósítási, alkalmazkodási, megújulási képességeinek fejlesztésére (2), a szervezeti kultúra fejlesztésére (3), mely tanácsadói-facilitátori tevékenység (4), magatartástudományi ismeretek felhasználásával (4). Bennis szerint (ld. Kovács, 2005), a szervezetfejlesztés nevelési stratégia. Harvey, Brown (1996) szerint pedig olyan hosszú távú fejlesztő beavatkozás, melynek célja, hogy a szervezeti kultúra alakításával növelje a szervezet probléma megoldási, alkalmazkodási és megújulási képességeit. A diagnosztikai tevékenység elsődlegesen – ahogyan az a fenti meghatározásokból is kiderültek - a szervezeti kultúra elemzésére fókuszál.

Szervezeti bizalom = Sass (2005, 15.o.) szerint a szervezeti bizalom „olyan a szervezeti tagok által osztott hit, amely az egyén átélt vagy észlelt szervezeti tapasztalatainak interpretációja nyomán alakul, és a szervezet, mint részekből álló rendszer megbízhatóságára vonatkozó pozitív elvárásokat foglal magába, amelynek kognitív és érzelmi összetevői vannak.”

Szervezeti elkötelezettség = Mowday és mtsai (1979) (ld. Balogh, 2014) ez utóbbit három összetevő alapján határozták meg: (1) az egyén mennyire képes azonosulni a szervezet által vallott hittel, értékekkel, (2) mennyire erős benne a vágy a tagsága fenntartására, és (3) milyen mértékben képes a célok elérése érdekében erőfeszítések kifejtésére. Voltak olyan szerzők, akik a bizalmat és az elégedettséget az elkötelezettség előzményének, prediktorának tekintették (pl. Perry, 2004). Emellett sokan úgy vélik, hogy az elkötelezett egyén sokkal nagyobb erőkifejtésre képes a közösen kinyilvánított célok elérése érdekében, és így valószínűleg jobb teljesítményre is lesz képes (Meyer, Allen, 1991), Balogh (2014 alapján).

Szervezés (organisation) = a szervezet folyamatainak átgondolása annak meghatározására, hogy mely erőforrások (azaz eljárások, áruk, szolgáltatások, dokumentumok, eszközök és gépek, emberek és készségek, stb.) szükségesek a kívánt termék vagy szolgáltatás előállításához.

Szervezeti ideológia (organisational policy) = viszonylag összefüggő hiedelmek együttese, amely az azt vallókat összekapcsolja, és környezetük ok-okozati összefüggéseit magyarázza.

Szervezeti diagram (organisation chart) = a szervezet formális struktúráját mutató ábra, amely a hatásköröket, feladatköröket, a kommunikációt és a munkafolyamatokat ábrázolja.

Szervezeti kultúra =

  1. (Organisational culture) a szervezeti tagok által osztott - rituálékban, szimbólumokban és tárgyakban megjelenő - alapvető előfeltevések, hiedelmek és értékek rendszere, amelyek segítségével meghatározzák önmagukat és környezetüket.
  2.  „A szervezeti kultúra alatt a szervezetben megjelenő értékek, attitűdök, szokások, vélekedések, hiedelmek összefüggő rendszerét értjük, amelynek közvetve és közvetetten tapasztalható részei vannak. A szervezeti kultúra hat a szervezeti tagok viselkedésére, attitűdjeire, mivel alakítja a szervezet atmoszféráját, azt, hogy, hogyan bánik tagjaival, céljaival, környezetével és ezáltal befolyásolja a szervezet eredményességét, a változásokhoz való alkalmazkodó képességét.” (Kovács és mtsai, 2005, 52.o.)

Szervezeti szocializáció = Amikor sportoló érkezik a klubba, akkor tudatosan igyekeznek segíteni a beilleszkedését, melyet szervezeti szocializációnak nevezünk. Ennek során igyekeznek mielőbb a szakemberek kialakítani a sportklub értékeivel, normáival, működésével való megismertetésen keresztül a szervezeti iránti érzelmi elkötelezettség magasabb szintjét (Balogh, 2014).

Szezonalitás = A turisztikai kereslet időbeni ingadozása éves viszonylatban. Mindez egyfelől múlhat az éghajlati sajátosságokon, másfelől különféle társadalmi tényezőkön (pl. ünnepnapok, iskolai szünetek, szabadságolási szokások).

Szimpatikus idegrendszer (ang.  sympathetic division) = a vegetatív idegrendszer egyik ága, amely a gerincvelő két oldalán húzódó ganglionláncból indul, és a gerincvelő  háti és ágyéki szakaszából ered. Emocionális izgalom során aktív, és bizonyos mértékig a paraszimpatikus idegrendszer antagonistája. 

Szinapszis (synapsis, ang. synapse) = neuronok átkapcsolási helyei. Egy idegsejt axonja és egy másik idegsejt sejttestje vagy dendritjei közötti kapcsolat.

Szinergista izmok = együttműködő izmok.

Szinkron = egyidejű.

Szisztolé (systole) = szívösszehúzódás

Szituáció = helyzet

Szív = cor. Szív- = kardi(o)-, (cardi(o)-). Szív és légzőrendszeri = kardiorespiratorikus.

Szocializációs modell (socialisation model) = az intézményi és egyéni célok integrálása érdekében megkísérli meggyőzni az egyént arról, hogy a vezetők és a munkatársak segítségével fogadja el a szervezet céljait.

Szociokulturális hatások = A társadalom hagyományos kultúráját, értékrendjét, szokásrendszerét érintő hatások. Jöhetnek egy külső kultúrából, de a társadalmon belüli változások is eredményezhetik. Hátterükben gazdasági hatások is állhatnak. (moodle.kodolanyi.hu)

Szociometria = Moreno, illetve Magyarországon Mérei Ferenc (1996) nevéhez fűződő, „az emberi csoportok létrejöttének és rendeződésének, valamint azokon belül a személyek elhelyezkedésének tanulmányozása”. Elsősorban sportcsapatok, de egyébként a szintén közösségben készülő egyéni sportolók egymás közötti kapcsolatrendszerének elemzésére alkalmas, többek között szakmai viszonyon, vagy bizalmi viszonyon alapuló választások szerint.

Szocioökonómiai hatások = Közvetlenül a gazdasági hatások által létrehozott társadalmi változások, amelyek az emberek megélhetésén, anyagi kultúrájuk, hatalmi helyzetük változásain keresztül hatnak a társadalomra. (moodle.kodolanyi.hu)

Szolgáltatás-politika (service-policy) = a szolgáltatással kapcsolatos irányelvek és hitek összessége.

Szolgáltatási szint szerződése (service level agreements) = a szolgáltató és vevő vagy fenntartója közötti szerződés, amely a szolgáltató feladatait, a szolgáltatás minősítésére szolgáló szabványokat, és a mutatók kiszámításának elfogadott módját tartalmazza; tisztázza az elvárásokat, a felelősséget, illetve a jogosítványokat mindkét fél számára.

Szolgáltató, eladó (supplier) = a minőségi láncban az a személy, aki a vevőnek a szolgáltatást kínálja.

Szorongás = Sokszor össze szokták keverni a félelmet a szorongással, de a lényeges különbség hogy a félelemnek kimutatható oka és tárgya van, míg a szorongás alapvetően nem tárgyiasult. David Lavalee (2004) szerint leggyakrabban hat tényező befolyásolja a szorongást (Brezovai, 2015): Olyan szorongás, amelynél a személyiség miatt növekedik a félelem az adott helyzetekkel kapcsolatban. A verseny/ mérkőzések fontosságának felismerése, amikor átérzi a versenyző/ játékvezető a mérkőzés fontosságát. Minél fontosabb az esemény, annál nagyobb a szorongás. Negatív hozzáállás, amiért saját maga képességeit okolja. Amikor túl magas mércét állítunk magunkkal szemben fel, és nem tudjuk elérni valami oknál fogva. A hibázástól való félelem. Versenyekre irányuló félelem, amikor a veszteségből való félelem összeolvad a szorongás érzetével.

Szomat(o)-, (somat(o)-) = test. Szomatogén (somatogen) = testi eredetű. Szomatikus (somaticus) = testi, testre vonatkozó. Szomatotrop, (somatotroph) =testi növekedésre ható.

Szponzorálás (sponsorship) = pénzben vagy természetben adott befektetés valamilyen tevékenységre, amiért cserébe az invesztáló fél üzletileg kihasználható kereskedelmi potenciálhoz jut.

Sztatikus (statikus) = rögzített, álló, egyensúlyban lévő.

Szupra-, (supra-) = felett(i).