Skip navigation

F

„F” próba = matematikai statisztikai próba, amely azt hivatott megállapítani, hogy jogosult-e a kétmintás „T” próba elvégzése.

A két minta szórása; s1 ill. s2; a halmazok szabadságfokai n1-1 ill. n2-1, akkor F=s22/s12, ahol az s2-ek az egyes halmazok varianciái, n1 és n2 az első és második halmaz adatszáma. (A nagyobb érték kerül mindig a számlálóba)

Fajfejlődés = filogenezis.

Faktor = tényező, összetevő.

Faktoranalízis = a tesztalkotásban és a teszteredmények értelmezésében alkalmazott matematikai statisztikai módszer.

Fantázia = alkotó, képzelőerő.

Fáradás = a szervezet munkavégző képességének csökkenése. Beszélhetünk szellemi, idegi és izomfáradásról. ⇒ izomfáradás

Fartlek = az állóképesség fejlesztését szolgáló edzésmódszer (iramjáték).

Fázis = valamely folyamat meghatározott szakasza.

Feed back = visszacsatolás. Külső vagy belső visszajelzés. 

Fehérje = az élő szervezetben előforduló, nagy molekulatömegű, szenet, hidrogént, oxigént, nitrogént, ként tartalmazó aminosavakból felépülő biomolekula.

Fehérvérsejt = leukocita

Fejletlenség = infantilizmus

'Fejőstehén' (cash cow) = a szolgáltatással kapcsolatban javasolt stratégia magas piaci részesedés és alacsony vagy csökkenő kereslet esetében (ld.: Boston-mátrix).

Feladathelyzetből származó stressz a sportban = Nagykáldi (1998), számos szerző alapján, három alapvető tényezőt említ meg, ami a sport, mint feladathelyzet során befolyásolhatja az egyén stressz szintjét. (1) Minél fontosabb egy esemény, annál komolyabb stressz forrás a sportolók számára. (2) Minél több a bizonytalan tényező egy eseménnyel (mérkőzés, verseny) kapcsolatban, annál nagyobb stressz a résztvevőknek. (3) A magas vonásszorongással rendelkező alapvetően - helyzettől függetlenül - szorongó, míg az állapotszorongás azt jelenti, hogy az adott egyén bizonyos helyzetekben, állapotban (pl. 11-es rúgás esetén) szorong. Ezek a személyiség tényezők is befolyásolják az észlelt stresszt.

Feladatkör (responsibility) = szervezési elv munkaköri leírásba foglalt tevékenységek csoportja.

Feladatkultúra vagy feladat típusú kultúra (task culture) = a csoportmunkában rejlő erőket kihasználó szervezeti kultúra, amelyben inkább a szakmai tudás, mint a tekintély, illetve a hierarchiában elfoglalt hely számít; olyan négyzethálóhoz hasonlítható, amelynek bizonyos szálai erősebbek.

Félelem = negatív emocionális állapot. Valamely veszély okozta szorongó érzés.

Felettesek és beosztottak koncepciója (concept of line and staff) = a szervezet vertikális tagolásának egyik módja, mely szerint a döntés hatásköre és felelőssége a felettesé, a beosztott gyakorlatilag végrehajt. Indokai: 1. a felettesnek és a beosztottnak egy szervezeten belül különböző funkciója van; a felettes közvetlenül felel a szervezet céljainak eléréséért. Mindenki más beosztott. 2. a felettesnek elvileg korlátlan a hatásköre a beosztottak felett, a beosztottak hatásköre csupán egy-egy funkcionális területre korlátozódik.

Felhatalmazás (empowerment) = a munkatárs hatáskörének kiterjesztése megadott terület(ek)re.

Felkészítés (coaching) = személyzetfejlesztési módszer, melyben a felkarolt munkatárs rendszeres, fejlődését elősegítő, tárgyszerű visszacsatolást kap.

Felmérés (survey) = módszer, amely a szabályozás során az emberek véleményére, tapasztalatára, viselkedésére, emlékezetére következetesen kérdez rá; történhet szemtől szemben, interjú formájában, vagy kiosztott papíron.

Felső vezető (upper manager) = olyan menedzser, aki az adott szervezetben a hierarchia csúcsán látja el feladatát.

Fenntartható fejlődés = A társadalom, a gazdaság és a környezet olyan fejlődési folyamata, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk esélyeit arra, hogy kielégíthessék saját szükségleteiket.

Fermentáció = erjedés. Anaerob körülmények között végbemenő anyagcsere folyamat. Ilyen pl. a glükóz anaerob lebontása.

Fibrillum = kis izom- vagy idegrost

Ficam = diszlokáció, luxáció, disztorzió

Figyelemkoncentráció összetevői = képes összpontosítani a figyelmét (1.), valamint - sportágtól függően - képes ezt az összpontosítást minél tovább megtartani (2.) (Balogh, 2015).

Figyelemösszpontosítás dimenziói = Nideffer (1981, ld. Nagykáldi, 1998) alapján a figyelemösszpontosítást két dimenzió mentén jellemezni, ezek a terjedelem, mely alapján széles vagy szűk lehet a koncentráció, illetve az irányultság, mely lehet belső vagy külső.

Filamentum = fonalszerű képződmény. A szarkomerben találhatók az aktin és miozin filamentumok.

Filogenezis = fajfejlődés

Fizioterápia = A természeti, illetve részben mesterségesen előállított fizikai, kémiai energiákat felhasználó gyógymódok összessége. A terminus a görög eredetű „füzisz” (természet) és a „terápia” (gyógyítás) szavak összevonásából keletkezett. Feladata a betegségek kialakulásának megelőzése, a már lezajlott kórok kiújulásának prevenciója, ezen kívül speciális és tüneti kezelés (Csermely. M. 2002). Ide tartozik a fürdőgyógykezelés, a balneoterápia, iszapkezelés, az elektroterápia (kis-, közepes-, nagyfrekvenciás és elektromágneses kezelések), a fototerápia, a termoterápia, a hidroterápia, a mechanoterápia, a gyógymasszázs, a klímaterápia, az ivókúra, a diéta, az inhalációs kúra is (Heim P., é. n.).

Fitnesz = Fizikai és pszichikai működési harmóniát, szociális alkalmazkodó képességet, a mindennapok optimális cselekvő- és teljesítő képességét jelenti. Állapotként a fizikai és mentális teljesítő-képesség optimális szintjét, a kiváló munkavégző képességet és egészséget jelent, mozgalomként (tevékenységként) testközpontú (body-dominanciájú), életformaként a sport és az esztétikum (külcsín-hangsúly) az életmód/életvitel rendezőelve (Kovács és Szollás, 2008).

Fittség = A testi jóllét állapota. Jó kondicionális állapotot, tartós cselekvő- és teljesítőképességet, tettrekészséget, frissességet, pihentséget, kellemes életérzetet jelent.

Fizetési mérleg = A fizetési mérleg tartalmazza az ország összes, külfölddel folytatott reál- és pénzügyi tranzakcióit (moodle.kodolanyi.hu).

Fizikai rekreáció = ide tartoznak a rekreációs céllal végzett sporttevékenységek, mozgásos játékok, sportjátékok, azok a mozgásos aktivitások, melyek lehetnek hobbi jellegűek (pl. kertészkedés, horgászat, vadászat), a zenés, táncos mozgásformák (pl. néptánc, társastáncok), a turisztika (pl. kirándulás, túrázás, hegymászás, sportmászás) (Gáldi, 2011).

Flow = Csíkszentmihályi Mihály (2010, 14.o.) szerint: „Ezek azok a pillanatok, amelyeket én „flow” – nak neveztem el, mert amikor az emberek arról beszélnek, hogyan éreznek, amikor az életük legizgalmasabb, a legélvezetesebb, gyakran úgy írják azt le, mint egy spontán, erőfeszítés nélküli mozgást, mint egy folyó áramlását”. A sportban egy speciális zónának tekinthető, melyben a legjobb teljesítményére képes a versenyző. Alapvetően két eredő alapján határozza meg: amikor a képesség és a kihívás egyensúlyban van, akkor kerülhet az egyén a flow állapotába. A figyelemkoncentráció magas, a tudat „beszűkül”, az egyén eggyéválik azzal a tevékenységgel, amit végez. Balogh L; Domokos E. (2013) kutatást kimondottan a kézilabdázás és a hip – hop táncosok körében végezték. A kutatásban kimutatták, hogy szignifikáns különbség van a kézilabdázók és a hip- hop táncosok között. Ez azt jelenti, hogy a csapatsportokban is jelen van a flow élmény, valamennyivel kevesebb esélye van átélni, mint az egyéni sportágakban, de képesek a csapatsportban is teljes összpontosítást végezni.

Fóbia = beteges félelem, iszony. Erős félelem valamitől valódi veszély hiányában.

Foglalkoztatási multiplikátor hatás = Annak a mérőszáma, hogy egy egységnyi pótlólagos turisztikai költés hány új munkahelyet generál. Általában 1000 egységnyi költésre adják meg, még így is eléggé kicsi törtszám (moodle.kodolanyi.hu).

Fogyasztói szegmens ⇒ piaci szegmens.

Folyamatábra (flowchart) = az adott folyamatot feltérképező, az információs vagy más források kialakulását és átalakulását ábrázoló diagram.

Folsav = a vérképzést és a vas felszívódását segítő vegyület.

Fontossági sorrend meghatározása (setting priorities) = a feladatok, tevékenységek, vagy más dolgok halmazában rangsor felállítása, célja a források elosztásának hatékony szabályozása.

Formális szervezet (formal organisation) = a jogi keretek és a felülről deklarált elvek szerint működő szervezeti forma, illetve szervezeti jellemvonás. Ide tartozik a munkastruktúra, a munkakörök, a hierarchia, a rögzített intézményi politika, az eljárások és szabályok stb., és azok az elemek is, amelyeket a hatékonyság és a gazdaságosság növelése érdekében hívtak létre.

Forráselosztás (allocation) = a szabályozás eszköze, a meglévő erőforrások (új) célokhoz rendelése.

Forrásmegosztás (resource sharing) = forráshiány esetén, költségkímélés vagy a szolgáltatás szintjének emelése céljából a szervezetek megosztják egymás között a forrásokat és a nyújtandó szolgáltatásokat.

Forgás  rotáció.

Foszfatáz = foszforsavésztereket bontó enzim.

Foszforiláció, foszforilálás = nagy energiájú foszfátkötés létesítése valamely szerves molekulában.

Fractura = törés, csonttörés.  Fractura aperta (nyílt törés), fractura femoris (combcsonttörés), fractura collifemoris (combnyaktörés), fractura fibulae (szárkapocscsonttörés), fractura tibiae (sipcsonttörés).

Franchise (franchise) = a know-how lízingje; felhalmozott ismeret, tapasztalat, eljárások szerződésben rögzített átadása egy másik, hasonló feladatkörrel rendelkező szervezet számára; a centralizált döntéshozatal jellemzi.

Frekvencia = a periodikusan ismétlődő folyamatok során az egy másodperc, vagy 1 perc alatti teljes változások száma. (Pl.: légzésszám/min, pulzusszám/min, futásnál lépés/sec)

Frusztráció = határozott célra irányuló tevékenység végrehajtásának megakadályozása miatt előállott kellemetlen, bénító hatású élmény. Mint állapot akadályozottság, csalódottság vagy vereség miatti bosszankodás, zavartság vagy harag. A frusztráció agresszív drievot (feszült állapot) hoz létre, amely agresszív viselkedést motivál.

Frusztráció-agresszió hipotézis = (Dollard és mtsai, 1939, ld. Nagykáldi, 1998) szerint, ha valaki akadályoztatva van célirányos tevékenysége elérésében, akkor ez frusztrációt okoz. Ez pedig ahhoz vezet, hogy az egyén igyekezzen ezt az állapotot megszüntetni, és a megfigyelések szerint legtöbbször valamilyen agresszív cselekedettel érte el. Különösen nagy az edzők, testnevelők felelőssége, ugyanis a sport számos frusztrált helyzetet okozhat (pl. a védő nem tudja leszerelni a támadót), és erre reagálhat az egyén agresszíven (a védő „lerúgja" a támadót), Balogh (2015).

Funkció = működés.

Funkcionális szervezet (functional organisation) = szervezeti forma, melynek alapja, hogy azonos feladatú, képesítésű, tevékenységű emberek kerülnek egy részlegbe; pl.: a könyvtárban van feldolgozó osztály, tájékoztató osztály, marketing osztály stb.

Független változó = a kísérletileg szabályozott változó, amelyhez a tanulmányozott változások kapcsolódnak. Pl.: 100 m-es, 400 m-es, 1000 m-es, stb. síkfutás.

Függő változó = az a változó, amelynek mért változásait a független változó változásainak tulajdonítjuk. Pl.: a 100 m-es, 400 m-es, 1000 m-es, stb. síkfutáshoz tartozó eredmények.

Függőleges irányú kommunikáció (vertical communication) = a szervezeten belüli felülről lefelé, illetve alulról fölfelé irányuló kommunikáció.

Fürdőreakció = Balneoterápiás kúra közben a beteg panaszai jelentősen fokozódhatnak, ami az első napokban természetes lehet. A fürdőreakció rendszerint 3-5 fürdést követően következik be és egy-két nap alatt lezajlik. A kénes és a rádiumos fürdők általában erélyesebb reakciót váltanak ki, mint pl. a szénsavas, vagy a jódos fürdők.