Skip navigation

Szakirodalom

Kötelező irodalom

Kulcsár Szabó Ernő (é.n.): Hogyan s mivégre tanulmányozzuk az irodalomértés hagyományát? (Az esztétikai hatásfunkciók és a történeti irodalom-értelmezés). URL: http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/historik_1.htm

Bényei Tamás (2009): A krimi elolvashatatlansága. Alföld, 2009/5.

Bárány Tibor (2011): Szépirodalom vs. lektűr. Egy rossz fogalmi megkülönböztetésről. Holmi, 2011. február. URL: http://www.holmi.org/2011/02/barany-tibor-szepirodalom-vs-lektur

Veres András (2009): „Roll over Beethoven”. Gondolatok az elit- és tömegkultúráról. Alföld, 2009/5.

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. URL: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

Jonathan Auerbach – Russ Castronovo (2014): Tizenhárom tézis a propagandáról. Ford. Török Ervin. Apertúra, 2014/3. URL: http://uj.apertura.hu/2014/tavasz/auerbach-castronovo-tizenharom-tezis-a-propagandarol/

Wessely Anna (1998): Előszó: a kultúra szociológiai tanulmányozása. In Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 7–28. URL: http://users.atw.hu/andragogiabp/download.php?fname=./2.%20Szemeszter/Szociol%F3gia/A%20kult%FAra%20szociol%F3gi%E1ja_k%F6nyv/1.%20r%E9sz.pdf