Skip navigation

Tesztfeladatok

Az ellenőrzött anyag: az Elbeszélés a tömegfilmben című rész, a félkövérrel kijelölt kötelező filmek és a feladatokhoz kapcsolódó olvasmányok.

1. kérdés

Csoportosítsa az alábbi jegyeket a megfelelő filmtörténeti korszakhoz! A megfelelő számot írja a jellemzőhöz!

Korai mozi – 1

Klasszikus narratíva – 2

Posztklasszikus/posztmodern narratíva – 3

lineáris idő (melyet pusztán a jelölt flashbackek mozdítanak ki)

a tér egységességének elsődlegessége az idővel szemben

mindentudó elbeszélői pozíció

a filmipar vertikális integrációja

színészi exhibicionizmus

időhurok mint szerkesztési elv

látványosság mint a történetet megakasztó vagy újraértelmező eszköz  

vizuális kíváncsiság

médiaesemények generálása a filmforgalmazás során

különböző társadalmi problémák köré szerveződő műfajok differenciálódása

kamerába nézés, a színész és a néző közti tengely megerősítése

a történet nézői megszerkesztése elé gördített akadályok

narratív kontinuitás

időtapasztalat válsága

Enable JavaScript

2. kérdés

Kérdés

Jelölje meg a Hátsó ablakról szóló alábbi értelmezői állítások közül azokat, amelyek a kognitív elmélet (Bordwell) perspektívájából fogalmazódnak meg!

Válaszok

a két cselekményszál nem rendelődik alá egymásnak, hanem inkább tükrözi egymást;

a krimiszálon az értelmezői kérdések és következtetések pontosabban meg vannak fogalmazva, mint a szerelmi szál kapcsán;

„a gyilkosság cselekménye oldja meg a szerelmi történetet”;

az ablak és a nézés a filmben arra utal, hogy a látványok világában a dolgok sohasem azok, aminek látszanak;

a látás és a vizuális információk racionális következtetések által feldolgozhatóak;

az ablak és a nézés a filmben arra utal, hogy a látványok világában a dolgok sohasem azok, aminek látszanak;

Thorwald megjeleníti Jeff nézőpontjának vakfoltját, amikor visszanéz rá;

a nézés a tekintet hatalmi viszonyait és a vágy működését viszi színre;

a film arra szólít fel, hogy a vizuális információkat verbális kommentárokkal címkézzük fel, és történetként szerkesszük meg;

Visszajelzés

3. kérdés

Kérdés

Az élet csodaszép (1946) és a Felforgatókönyv (2006) című filmek mindegyikében találunk egy-egy beékelt történetet (a George nélküli város története, illetve a regény és a regényírás története). Vizsgálja meg, hogy a két beágyazás között milyen különbségek vannak a történet, illetve az elbeszélés szintjén, és érveljen ez alapján az egyes filmek klasszikussága, illetve posztklasszikussága mellett. Csoportosítsa a beágyazás alábbi jegyeit az egyes filmekhez! Jelölje meg azokat, amelyek Az élet csodaszép (1946) című filmhez tartoznak!

Válaszok

természetfeletti beavatkozáson keresztül motiválódik a történetben

a filmi médium képi és hangi elbeszélői lehetőségeinek versengésében jelenik meg

a beágyazott történet kezdete és vége egyértelműen kijelölhető

a beágyazó és a beágyazott történet egy mindentudó elbeszélői pozícióhoz kapcsolódik

a beágyazott és beágyazó elbeszélés határai nem jelölhetők ki pontosan

a beágyazó és a beágyazott történet egymást aláásó viszonya a film végén feloldódik

a mindentudó elbeszélés instanciája metaforikusan is megjelenik a történet szintjén

Visszajelzés

4. kérdés

Kérdés

Kinek a nézőpontját jeleníti meg a flashback Az élet csodaszép (1946) kezdetén?

Válaszok

angyali nézőpont 

George nézőpontja

Potter nézőpontja

Visszajelzés

5. kérdés

Párosítsa az idegen nyelvű kifejezéseket a tananyagban használt jelentéseikkel!

anakronikus, analitikus, analóg, blockbuster, digitális, exhibicionizmus, flashback, 

kontinuitás, lineáris, merchandise, moduláris, redundancia, szerialitás, szinergia, voyeurizmus. 

– sorozatszerűség

– elemeire bontott

– a kronológiát felborító

– egyenes vonalú

– diszkrét, felaprózott, számlálhatóságon alapuló átvitel

– hasonlóságon vagy folytonosságon alapuló átvitel

- önmutogatás

– titkos megfigyelés, kukkolás

– kasszasiker

– iparágak gazdasági érdekek és tulajdon általi összekapcsolása

– termékek összekapcsolása

– folyamatosság

– az információnak az ismétlésen alapuló többszörözése

– a történet jelenéhez képest a múlt felidézésére szolgáló narratív technika

– részekre bontó elemzés

Enable JavaScript

6. kérdés

Kérdés

Csoportosítsa a szeriális és epizodikus sorozatok megfelelő tulajdonságait! Jelölje a szeriális sorozatok tulajdonságait!

Válaszok

statikus karakterek

változatlan történettípusok

életmese

a részek sorrendje kötött

lezárás folyamatos elhalasztása

ugyanannak a történettípusnak a különféle variációi

karakterek jellemfejlődése

elnyújtott játékfilm

a részek felcserélhetőek

Visszajelzés