Skip navigation

A termelési függvény

A termelési függvény a felhasznált erőforrások (input) és a velük – maximálisan, azaz legtermelékenyebb felhasználásuk mellett – előállítható termékmennyiség (output) közötti kapcsolatot írja le. A termelési tényezőknek általában négy csoportját különböztetjük meg. Ezek: a) munkaerő (L), b) a termelésbe bevont természeti erőforrások (A), például a föld vagy egy művelés alatt álló bánya, c) az ún. tőkejavak (K), amelyek termelt termelési tényezők (eszközök, gépek, ingatlanok stb.), s végül d) a vállalkozói készség (E), maga a vállalkozó, aki nem közvetlenül vesz részt a termelésben, hanem a többi termelési tényező koordinálását látja el. A termelési függvényt általánosan a következő formában írhatjuk fel:
q = f(L, A, K, E), ahol L stb. az egyes tényezőfajták lehetséges mennyiségeit, q pedig az elképzelhető tényezőkombinációkkal előállítható maximális kibocsátásokat jelöli. Legyen most a termelési függvény algebrai alakja:

ahol L a felhasznált munka mennyiségét jelöli. Az egyéb tényezőket, például gépek, anyagok, energia és más termelési tényezők, változatlannak vesszük. Más néven ez egy rövid távú termelési függvény, s ezzel arra utalunk, hogy bár van olyan termelési tényező – jelen esetben a munka (L) –, aminek változtatásával a vállalat képes alkalmazkodni a piaci helyzet változásaihoz, de van vagy vannak olyan input-elemek is (jellemzően a tőkejavak), amelyek ilyen időtávon belül nem változtathatók meg. Hosszú távon – definíció szerint – minden felhasznált tényező mennyisége változhat.

Ez a függvény egy olyan termelési technológiát reprezentál, ahol a termelés megegyezik a felhasznált munkamennyiség (mondjuk: fő) négyzetgyökének százszorosával. A kibocsátást (q, egészre kerekítve) a felhasznált munkamennyiség (létszám) néhány értékére az alábbi táblázat második oszlopában találjuk.

2.1 táblázat: Termelési és költségfüggvények

a dolgozók száma (L) kibocsátás (q) a munka határterméke állandó költség munkaköltség összköltség
0 0 -- 1000 0 1000
2 141 41 1000 200 1200
3 173 32 1000 300 1300
4 200 27 1000 400 1400
5 224 24 1000 500 1500
6 245 21 1000 600 1600
7 264 19 1000 700 1700

A harmadik oszlop a munka határtermékét tartalmazza. A közgazdaságtan egyik alapelve szerint a racionális emberek marginális változásokban gondolkoznak. A termelési tényezők, jelen esetben a munka határterméke (Marginal Product – MPL) egy ilyen „marginális változás”. Azt mutatja meg, hogy mennyivel a termelés, ha – ceteris paribus – egységnyivel növeljük a munkafelhasználást.

Képletben:

Látjuk, hogy ha a dolgozók száma példánkban egyről kettőre nő, a termelés 41-gyel, ha kettőről háromra, akkor 32-vel, ha háromról négyre, akkor 27-tel lesz több. Ez egy hihető tulajdonsága termelési függvényünknek (a termelési technológiának). Ezek szerint, ha a munka újabb és újabb egységeit rendeljük a többi – változatlan mennyiségű – termelési tényezőhöz, akkor a munka termelésnövelő hatása (a határtermék) egyre kisebb. A közgazdászok ezt a jelenséget a csökkenő hozadék elvének nevezik. A határtermék nem más, mint a termelési függvény meredeksége. Nézzük meg ezt grafikonokon is! A felső ábráról azt olvashatjuk le, hogy a munka-tényező (L) különböző mennyiségeit változatlan mennyiségű egyéb tényezővel kombinálva mekkora termelési szintek (q) érhetők el. Az alsó ábra a munka újabb és újabb egységeinek termelésnövelő képességét, a határterméket jeleníti meg.

2.1. ábra: Teljes termelés és a munka határterméke

A 2.1. táblázat további oszlopai a többi tényező költségeit (állandó költség – Fixed Cost), a változó tényező (itt: munka) költségeit (változó költség – Variable Cost), illetve a termelés teljes költségét tartalmazzák. Ezek az adatok azonban még nem igazítják el a vállalakozót, amikor arról kell döntenie például, hogy hány munkást alkalmazzon. Nézzük a következő táblázatot!

2.2. táblázat: Költségfüggvények

kibocsátás (q) összköltség (TC) állandó költség (FC) munka-költség (VC) átlagos változó költség (AVC) átlagos fix költség (AFC) átlag-költség (AC) határ-költség (MC)
0 1000 1000 0 - - -
100 1100 1000 100 1,000 10,000 11,000 1,000
141 1200 1000 200 1,418 7,092 8,511 2,439
173 1300 1000 300 1,734 5,780 7,514 3,125
200 1400 1000 400 2,000 5,000 7,000 3,704
224 1500 1000 500 2,232 4,464 6,696 4,167
245 1600 1000 600 2,449 4,082 6,531 4,762
264 1700 1000 700 2,652 3,788 6,440 5,263

Az utolsó előtti oszlop adatai (átlagköltség – Average Cost) azt mutatják meg, hogy átlagosan mennyibe kerül elkészíteni egy-egy terméket, az utolsó oszlopban pedig azt látjuk, hogy egy újabb termék elkészítése mennyivel növeli a költségeket (határköltség – Marginal Cost). Bár első pillanatra úgy tűnhet, hogy ezekre a kérdésekre ugyanaz a válasz, valójában ez nem így van. Az átlagköltségnek egyfelől része a – kibocsátás növekedésével egyre csökkenő – átlagos fix költség (AFC), ami a határköltségre nincs hatással, másrészt az átlagköltség tükrözi a korábbi határköltségeket is, míg a határköltség csak az utoljára előállított termékegység költségvonzatát mutatja. Képletben:


A termelési döntésekben mindkét költségkategóriának fontos szerepe van, de – mint látni fogjuk – a szerepük eltérő. A határköltség példánkban minden kibocsátási szinten növekvő a csökkenő határtermék miatt, az átlagköltség változásában azonban előbb a csökkenő átlagos fix költség dominál, ekkor AC csökken, s csak később válik a növekvő átlagos változó költség hatása meghatározóvá. Az MC- és az AVC-görbe így mindenütt emelkedő, az AC-görbe viszont U-alakú. Az AC minimumát eredményező q* kibocsátást technikailag hatékony kibocsátási szintnek nevezzük, a termelés egy egységére jutó költség ekkor a legkisebb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vállalatnak ezt a termelési szintet célszerű választania, hiszen a vállalat célja nem az átlagköltség minimalizálása, hanem a profit maximalizálása.

A költségfüggvények tipikus „együttállását” a 2.2. ábra mutatja. Matematikailag itt nem bizonyítjuk, bár anélkül is könnyen belátható – hiszen amíg a határköltség kisebb, mint az átlagos költség, addig utóbbi csökken, ellenkező esetben nő –, hogy a határköltség-görbe mind az AVC-t, mind az AC-t azok minimumában metszi (példánkban az AVC-t nem metszi MC, de a közös pontjuk az AVC minimumában van).

2.2. ábra: Tipikus költségfüggvények