Skip navigation

1.2. A diagnosztikus kérdések megközelítésének lehetőségei a gyógypedagógiában

A diagnosztikus folyamatban többféle megközelítésmód létezik, melyek a probléma jellegétől függően, illetve a vizsgáló szakemberek vagy mások által feltett kérdésektől, a szakmai felkészültségtől, továbbá a körülményektől függően alkalmazható. A diagnosztikus munka alapfeltétele, hogy olyan zavartalan körülmények között vizsgáljuk az egyént, amelyben a képességei maximumát nyújthatja, és megismerhessük, hogy mely képességterületei segítik vagy hátráltatják a társadalmi beilleszkedését (Gereben, 2004). 

 1.1.ábra: A diagnosztikus megközelítési lehetőségek (forrás: Gereben, 2004; 94. o.)

Az ábrán jól láthatók az egyes diagnosztikus megközelítési módok, melyeket a továbbiakban Gereben (2004) alapján ismertetünk:

Státusdiagnosztika

 • Az aktuális állapot megismerése, feltárása, megfogalmazása egy adott időszakban
 • Lehetőség a fejlettségi szint komplex megítélésére egy bizonyos életkorban (pszichológus, orvos, logopédus, fejlesztőpedagógus számára)
 • Részképesség, részteljesítmény (pl. beszéd-, mozgásállapot, olvasásteljesítmény, testi fejlettség) aktuális fejlettségi színvonalának megismerése
 • Az adott életkorhoz, problémához illeszkedő diagnosztikus módszerek megválasztása, az eredmények kiértékelése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása
 • A kontrollvizsgálat, nyomon követés alkalmával viszonyítási alapként szolgál
 • Alapvetően leíró jellegű

Folyamatdiagnosztika

 • A fejlődés és állapot változásának nyomon követése
 • Kontrollvizsgálatok alkalmával valósul meg, az előző vizsgálat óta bekövetkezett változásokról ad visszajelzést
 • Összehasonlító jellegű
 • A képességrendszer egészének, vagy egy részképesség, részteljesítmény változásának folyamatát mutatja be
 • Nyomon követhető a globális mutatók (IQ, RQ, FQ, stb.) változása, a képességstruktúra alakulása (pl. emlékezet) vagy a teljesítményváltozás (pl. olvasásteljesítmény)

Differenciáldiagnosztika

 • Egyének és csoportok közötti, a teljesítmények, a képességek és tulajdonságok közötti különbségek kifejezése (pl. „ép és sérült”)
 • Egyes fogyatékossági kategóriák (pl. érzékszervi, beszédfogyatékos), pszichés fejlődési zavarok meghatározása (pl. autizmus, diszlexia)
 • Az egyes kategórián belüli, tünetek alapján történő állapotleírás
 • Az intézményrendszerbe történő elhelyezés
 • BNO használata (Betegségek Nemzetközi Osztályozása), adott kategóriához tartozás kifejezése, orvosi modell hatása
 • Szelekció irányába hat, de szerepe a diagnosztikus folyamatban nem kerülhető meg

Fejlesztési diagnosztika

 • Napjainkban meghatározó jelentőségű, de történeti gyökerei is vannak
 • Pedagógiai orientációjú, középpontjában a személy egyedisége, teljessége áll
 • Célja az egyéni szükségletek megismerése
 • A hiányosságok és képességelőnyök feltárása
 • Változtatás, fejlesztés irányainak, területeinek meghatározása
 • Nemcsak a gyermekre, hanem a környezetre is vonatkozik a megismerés
 • Szoros kapcsolatban áll a fejlesztő munkával, egyéni szükségleteken alapuló fejlesztési terv kialakítása, fejlesztőprogramok alkalmazása

Pedagógiai diagnosztika

 • Alapvető funkciója a pedagógiai értékelés
 • A teljesítmény vagy a személyiség valamely tanult tulajdonságának, fejlettségi szintjének megítélése
 • Célja a tanulók minősítése, a pedagógiai folyamat tervezése
 • Eszköze a diagnosztizáló mérés, például az iskolaérettség, tudásszint a különböző tantárgyi tesztekben, tanulók csoportba sorolása
 • Objektív vizsgálóeljárások alkalmazásával (Prefer, Difer, Meixner-féle olvasólapok, stb.) végzi az értékelést

Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika

 • A pszichikus funkciók, a személyiség megismerése, feltérképezése különféle (leró, kvalitatív és kvantitatív) módszerek alkalmazásával
 • Komplex gyógypedagógiai-pszichológiai diagnózis kialakításának feltétele
 • Standardizált, pszichológiai elméleti háttérrel rendelkező teszteljárások alkalmazása
 • Lehetőség a képességek sokoldalú megismerésére
 • Legfontosabb területei: intelligencia, beszéd, észlelés és mozgás, emlékezet és figyelem, szociális érettség, személyiségvizsgálat, korai életkorban alkalmazott eljárások (l. az egyes későbbi fejezetekben részletesen leírva)