Skip navigation

8.2. A Snijders-Oomen – féle nonverbális intelligenciateszt

Snijders-Oomen pszichológus alkotta meg a tesztet, célja egy olyan nem verbális tesztsorozat kialakítása volt siket gyermekek számára. Majd a későbbiekben Snijdersszel közösen átdolgozták a tesztet, és külön a hallók és külön a siketek számára standardokat alakítottak ki. Leginkább hallássérült, vagy verbális kommunikációjukban gátolt halló gyermekek diagnosztizálásában alkalmazzák. Jelenleg a tesztnek két változata ismert egy újabb átdolgozást követően: (1) SON 2;6 – 7 éves korig, (2) SSON 7 – 17 éves korig (Nagyné, 1995).

A teszt hazai alkalmazása Csányi Yvonne nevéhez köthető, majd Budayné Balkay Sarolta végzett további vizsgálatokat teszten, a tapasztalatok szerint a teszt mind a hallássérültek, mind a halló gyerekek magyar mintáján megfelelően funkcionál. A SON teszt felvétele egyéni vizsgálat formájában történik, felépítése a Wechsler-féle tesztek felépítéséhez hasonló, longitudinális szerkesztési elvű, kultúrától független eljárás. A gyermekek teljesítményének értékelése a deviációs IQ számítása alapján történik, és külön standarddal rendelkezik a siket és a halló vizsgálati személyek részére. Az intelligenciaprofil elemzésére is lehetőség van a teszt alapján, így nem csak a gyermek IQ-ja, illetve intelligenciakora, hanem az egyes próbákhoz tartozó szubtesztkorok is kiszámolhatók. A SON teszt nyolc szubtesztből áll, egy-egy pszichés funkció mérésére két szubteszt is szolgál, ezáltal két párhuzamos tesztsorral rendelkezik a teszt, melyek egymástól függetlenül és együttesen is felvehető (F és Q sor) (Nagyné, 1995).

A mért pszichés funkciók és nyolc szubteszt a következő, 8.1. sz. táblázatban ismertetjük:

 8.1. sz. táblázat: A SON teszt szubtesztjei és a mért pszichés funkciók áttekintése

A teszt felvétele egy vagy két ülésben történik, a halló gyermekek számára verbális, míg a siket gyermekek számára nem verbális, egyszerű gesztusokkal kifejezhető instrukciók adhatók (Nagyné, 1995). A SON teszt revideált változatát 2,5-7, illetve 5,5-17 éves korú gyerekek vizsgálatára dolgozták át, magyar adaptálása mérlegelendő. A 2,5-7 éves korosztály számára készített változatának hat szubtesztjében az oki összefüggések felismerése, megértése, a téri észlelés képességeinek felmérése végezhető. A 5,5-17 éves korosztály számára készült revideált változat hét részpróbát tartalmaz, melyek mérik többek között az absztrakt és konkrét ok-okozati viszonyok megértését, a téri észlelést, a vizuális analízis-szintézist, a téri-idői kapcsolatok felismerését, kategorizálást, analógiás gondolkodást, ugyanakkor a rövidtávú emlékezet mérése ebbe az átdolgozott változatba nem került be. Mind a két korosztályban a teszt a nem verbális kognitív képességek vizsgálatára alkalmas a nyelvi zavart mutató, a hallássérült, az autista, a szociális fejlődésben elmaradott, illetve a bevándorló, anyanyelvi problémákkal küzdő gyermekek számára. A SON teszt felvétele pszichológus kompetenciája (Csányi, Perlusz és Zsoldos, 2012).