Skip navigation

2.2. A szakemberek kompetenciája a diagnosztikus munkában

A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai diagnózis feltételezi egy diagnosztizáló team, a pszichológus, gyógypedagógus és orvos szakemberek együttműködését. Szükség esetén természetesen további szakemberek bevonása is megtörténhet a diagnosztikus munkába. Mind etikai, mind pedig szakmai szempontból szükséges tisztázni az egyes szakemberek mozgásterét, jogosultságait a diagnosztikus munkában. A téma tárgyalásához egyrészt a 15/2013 EMMI rendelet 3. mellékletének (A szakértői vélemény elkészítésének szakmai követelményei) 2. pontja, illetve a Torda Ágnes (2012) által szerkesztett Diagnosztikai kézikönyv adnak támpontokat. A diagnosztikai tevékenységben, a komplex vizsgálati folyamatban csak megfelelő kompetenciával rendelkező szakember közreműködhet, mindez egyrészt azt jelenti, hogy a szakember rendelkezik a követelményeknek megfelelő szakképesítéssel. Másrészt az értékelési folyamatban szükséges a szaktudás gyakorlati alkalmazásában szerzett jártasság: (1) az eljárások kiválasztásában, (2) az eljárások alkalmazásában, (3) az eredmények megfelelő értékelésében, (4) egyéb, a vizsgálat szempontjából fontos információk hatékony integrálásában, (5) a gyermek személyiségfejlődésének megértésében, (6) a közoktatási/köznevelési, egészségügyi és gyermekvédelmi ágazat intézményeiben való kiigazodásban (Nagyné és Mészáros, 2012).

A 15/2013 EMMI rendelet szerint meghatározott kompetenciaköröket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

2.1.sz. táblázat: A komplex vizsgálatban részt vevő szakemberek kompetenciaköre a 15/2013 EMMI rendelet 3. sz. melléklete alapján (szó szerinti idézet)

Szakemberek

 

Gyógypedagógus

Pszichológus

Orvos

Kompetenciakörök a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása során

Felveszi és értelmezi az anamnézist nevelési szempontból

A vizsgálat során gyűjtött adatok pszichológiai szempontú értelmezése

-          A gyógypedagógus vagy pszichológus által felvett anamnézis áttekintése és kiegészítése az orvosi szempontból szükséges (kóreredetre, a gyermek biológiai-környezeti fejlődési feltételeire utaló) információkkal,

-         A korábban bekért/hozott orvosi vizsgálati dokumentumok (pl. a gyermekkel kapcsolatos kórházi zárójelentések) tanulmányozása

Vizsgálja a gyermek, tanuló/fiatal:

-         teljesítményét annak tükrében, hogy a gyermeket/tanulót/ifjút milyen pedagógiai kedvező/kedvezőtlen hatások érték,

-         társuló fogyatékosságainak meglétét,

-         a különleges bánásmód keretében történő ellátásának szükségességét gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel (mozgás, rajz, beszéd, általános tájékozottság, szociális érettség stb.),

-         számára kedvező fejlesztési/nevelési-oktatási/terápiás színtér, intézmény lehetőségét, majd arra javaslatot tesz

A pszichológus a gyermek, tanuló, fiatal megítélésekor arra törekszik, hogy optimális feltételek (kellő motiváció, bizalmi légkör, tárgyi körülmények) mellett derítse ki a teljesítménybeli maximumot és minimumot, valamint azt, hogy az aktuális teljesítmények hátterében milyen képességek, személyiségjegyek, illetve milyen teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn.

-         az „alap” (a gyermek általános egészségi státuszával kapcsolatos) vizsgálatok, illetve az „alap” neurológiai-pszichiátriai státusz leírásához szükséges vizsgálatok elvégzése,

-         diagnózis felállítása, az orvosi státusz, vélemény leírása (a BNO, FNO, DSM-IV. figyelembevétele),

-        további vizsgálatot, szakorvosi vizsgálatot javasol/kér

Vizsgálja és megítéli:

-         a kompenzáció, korrekció, felzárkóztatás lehetőségeit, a fejlesztési, nevelési-oktatási, terápiás esélyeket,

-         a taníthatóság, a gyakorlékonyság mértékét, a segítségnyújtás típusát, és felhasználásának mértékét.

-         a pszichológiai vizsgálat, kognitív, projektív és más pszichológiai tesztek alkalmazásával,

-         a vizsgálati eredmények minőségi értékelése,

-         a teljesítményprofilok értelmezése,

-         a teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése,

-         a teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése

-         orvosi szempontú tanácsot ad, illetve orvosi terápiás eljárásokat javasol,

-        a közvetlen hozzátartozóknak a gyermekkel kapcsolatos további teendőkről tájékoztatást nyújt

Biztosítja a kapcsolattartást a különleges bánásmód keretében történő ellátást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel.

A pszichológus további kompetenciái:

-         javaslattétel pszichoterápiás kezelésre, családterápiára,

-         a pedagógus és a gyermeki interakciók optimális kialakításának kezdeményezése, segítése,

-         segítségnyújtás a gyermekkel, tanulóval kapcsolatban lévő pedagógusok számára az állapot pontos megértésében, a megfelelő attitűd kialakításában,

-         támogatás a gyermek családi, iskolai szocializációs beilleszkedésének, partnerkapcsolatainak rendezésében

Az orvosi összefüggések tekintetében konzultál a gyógypedagógusokkal-pszichológusokkal a szakértői vélemény kialakításáról

Részt vesz a végső vélemény megalkotásában, a szakértői vélemény megírásában, amelyet aláírással hitelesít.

A végső vélemény megalkotásában, a szakértői vélemény megírásában való részvétel, amit aláírásával hitelesít

A szakértői véleményhez megírja, illetve abban ellenőrzi az orvosi vizsgálatok tartalmát

 

A diagnosztikai folyamatban alkalmazott eljárásokkal, tesztekkel kapcsolatos kompetenciakörök tárgyalására az egyes vizsgálati eszközöket bemutató fejezetekben kerül sor részletesen.