Skip navigation

7.3. Játék és munka

A munka tevékenysége az óvodáskorú gyermekeknél még szorosan összefonódik a játékkal, az indítékai is megegyeznek

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű tevékenység. A leggyakoribb munkafajtákról ld. mellékletet/felnyílót!

A gyermeki munka tudatos szervezést, a gyermekekkel való együttműködést és folyamatos pozitív értékelést igényel. Nagyobb önállóságot kell adnunk a gyermeknek ahhoz, hogy önmagukat próbára tehessék, erősödjék felelősségérzetük. A túlvédés és kiszolgálás gátolja az önérvényesítést, fékezi a gyermek aktivitását.


1. kép Nagyon igyekszem
(forrás: Sztanáné)


2. kép Haladunk
(forrás: Sztanáné)

Az óvodapedagógus fontos feladatai:

Az önkiszolgáló munkákon túl az óvodapedagógus fokozatosan vezesse be- a gyermekek fejlettségének megfelelően a többi munkafajtákat is.

  • A környezet rendjének megőrzése /tárgyak, játékok helyrepakolása, teremrendezés, alakítás stb../
  • Alkalomszerű megbízatások adása,
  • Egyéni megbízás alapján a felnőtteknek segítés,
  • Kisebbek, rászorulók segítése /gombolás, cipőkötés/ az önkiszolgáló munkáknál,
  • Élősarok folyamatos gondozása,
  • Játékok tisztántartása,
  • Az udvar, kert rendjének megőrzése, szépítés, ápolás.

A munka az óvodáskorú gyermek számára játékos tevékenység, gyakran nem is választható szét a munka és a játék. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója a gyermekek értékteremtő együttműködési  képességeinek fejlesztése.


3. kép Én is segítek
(forrás: Sztanáné)


4. kép Hol is kezdjem?
(forrás: Sztanáné)

Ez az a terület, ahol a gyermek számára egyértelművé válik az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata. A kézzelfogható eredmény pedig megelégedést, büszkeséget vált ki, s mint ilyen az egyik legerőteljesebb motiváló tényező. A gyermek öntevékenységét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan felhasználhatjuk nevelési céljaink elérésére.


5. kép Szerinted jó lesz így?
(forrás: Sztanáné)


6. kép Mit szólsz hozzá?
(forrás: Sztanáné)

A sikeres munkateljesítmény, a pozitív élmények átélése a személyiség fejlesztésének is eszköze. → A játék szerepe a személyiségfejlődésben. A munkatevékenység játékos formában való elvégzése élményként és tapasztalatként is funkcionál a gyermeknél.  A tevékenykedés lehetősége, az eszközök motiválják a gyermeket a cselekvése során. Igyekszünk, hogy a gyermekek pozitív élményeket szerezzenek a munkavégzés során, Fontos, hogy az óvodapedagógus teremtse meg a megfelelő játékos munka feltételeit, a sikerélmény érdekében, a mely további ösztönzőként funkcionál. Törekedjen arra, hogy minden munkatevékenység örömet jelentsen a gyereknek, és nyújtson élményt. Teremtsünk olyan körülményeket, amelyek segítségével sikeres tud lenni (életkori sajátosságok figyelembe vétele, egyéni jellemzők, aktuális személyiségállapot jellemzői)! Vegyük figyelembe a tevékenység és a vágyak közötti összhangot, de akkor is adjunk lehetőséget a munkára, ha a gyermeket érdekli a munkatevékenység, de a vágyai és képességei nincsenek teljesen összhangban.