Skip navigation

Bevezetés

Előszó

A tananyag a játékpedagógia főbb kérdésköreit járja körül, elősegítve azt, hogy az óvodapedagógus a tanult és kifejlesztett kompetenciák birtokában mindig gyerekfüggő, szituációfüggő döntést hozzon, találja meg a hangot a gyerekkel, gyerekcsoporttal, legyen képes tudatosan alkalmazni mindazt a játékpedagógiai tudást, amelyet összegyűjtött.

A játék a kisgyermekek egészséges életformája, szerencsés esetben az ember egész élete során megőrzi játszóképességét.

Óvodás korú gyermekek esetében a játék – munka – tanulás tevékenységstruktúrában a játék a fő tevékenység, ezért az óvodapedagógus hallgatók tanulmányaik során kitüntetett figyelemmel kell, hogy forduljanak a témához.

Célunk, hogy óvodapedagógus hallgatóink képesek legyenek:

  • önállóan felhasználni az olvasott szakirodalomban leírtakat saját tevékenységeik során;
  • elemezni a tudományos ismereteket és adatokat, absztrakt módon gondolkodni, szintézist alkotni és általánosításokat megfogalmazni;
  • felhasználni az elméleti ismereteket a való világban;

felhasználni ismereteiket saját szakmai tevékenységük során.

A témák rövid, áttekintő bemutatása:

A tananyagot nyolc nagy témakörben tárgyaljuk, az elméleti és történeti bevezetőt a játékfajták elemző bemutatása követi.

Külön egységben tárgyaljuk a játék szervezési feltételeit a játékterek, játék eszközök és az óvoda pszichés klímája tekintetében.

Ezt követően az óvodapedagógus szerepét tekintjük át a játéktevékenység vonatkozásában, majd  a gyermek megismerése a játék során, a játék mint tevékenység és a tanulás és munka kapcsolatának elemzése következik.

Az anyagot a játékfoglalkozásra való felkészülés bemutatásával zárjuk.

A jegyzet elméleti tananyagainak elsajátítása során jól hasznosíthatóak a kisgyermeknevelő szakokon tanult általános pedagógiai és pszichológiai ismeretek, a gyakorlatban gyűjtött tudásanyag.

Minden témakörhöz a tudás elsajátítását ellenőrző feladatok és azok megoldásai tartoznak, valamint irodalomjegyzék segíti a további tájékozódást.

A Történeti bevezetővel a hallgatók térbeli és időbeli tájékozódását, elvont gondolkodását kívánjuk fejleszteni.

A 3. fejezetben tárgyalt elméleti kérdések segítik az összefüggések felismerését, az absztrakt ismeretek elsajátítását, a hivatás iránti érzelmi elkötelezettség fejlődését.

A Játékfajták a legfontosabb szakmai ismeretek közvetítésével alapozzák, segítik a hallgatókat a gyakorlatokra történő felkészülésben.

Az 5. fejezet anyagai a való világban történő tájékozódást segítik elő, a 6. a pedagógus hivatásra történő tudatos készülést.

A 7. fejezetben foglaltak az önálló kutatómunkára, a mérlegelés, döntés képességének fejlesztésével a szocializációs feladatokra készítenek fel.

Útmutató a digitális tankönyv használatához:

A tananyagot nyolc nagy tanegységben mutatjuk be, a bennük szereplő tananyagok mindegyike képekkel, egyéb segédanyagokkal segíti az elsajátítást.

A szövegben dőlt betűvel szedett fogalmakra, nevekre, utalásokra kattintva képek, linkek nyithatók, melyek szerves részét képezik az elsajátítandó anyagnak.

A tanegységek végén szereplő kérdések, feladatok megoldásával ellenőrizhető az elsajátított tudás.

Eredményes tanulást kívánunk!