Skip navigation

Irodalom

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600137.KOR
(A letöltés ideje: 2012. június 25.)

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Digitális Tankönyvtár.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/index.html
letöltés ideje 2015. 05.22.

Balázsné Szűcs Judit (2002): Az ember, aki óvodás. SZORT BT, Budapest.

B. Lakatos Margit (2004): Játékpszichológia és játékpedagógia előadások vázlata

B. Méhes Vera (1982): Az óvónő és az óvodai játék. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Clauss,G., Hiebsch,H., (1965): Gyermekpszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cole, M., Cole, S.R., (1997): Fejlődéslélektan.  Osiris Kiadó, Budapest.

Csányi Vilmos (1999): A csoport mint „szuperorganizmus”. Természet Világa, 130.évf. 5.sz. 207-209.

Csányi Vilmos (1994): Etológia  (egy. tankönyv)

Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Humánetológia. Vince Kiadó, Szekszárd.

Dombi Alice, Oláh János, Varga István (2007, szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. Tanulmányok. I-II. kötet, APC-Stúdió, Gyula.

Dombi Alice, Soós Katalin (2010, szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. APC-Stúdió, Gyula.

Dombi Alice, Dombi Mária (2014, szerk.): Pedagogikum és Kommunikáció. Generál Nyomda Kft., Szeged.

Falus Iván (szerk.,1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest.

Fehér Irén, Lappints Árpád (1998): Pedagógiai fogalomtár. Comenius, Pécs.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): A differenciálás szemléletének új megközelítése: a fejlesztő értékelés és metakogníció. In.: Györgyiné Koncz Judit (szerk.): Kompetencia – fejlesztés – érték. Károli Egyetemi Kiadó, Budapest.

Gabnai Katalin (1993): Drámajátékok. Marczibányi téri Művelődési központ, Budapest.

Gósy Mária (2007, szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol Kkt., Budapest.

Horváthné Csapucha Klára (2007): Kreativitásfejlesztés játékosan. Vizuális Technikák gyakorlati útmutatója. Flaccus Kiadó, Győr.

Juharosné Molnár Piroska (1989): Pedagógiai bábjáték. Az élet sója. Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét.

Kaposi László (1993): Játékkönyv.  Marczibányi téri Művelődési központ, Budapest.

Karlóczainé Kelemen Mariann (1976): Kisgyermekek játékos könyve. Medicina, Budapest.

Kádár Annamária, Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás- és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.

Kiss Áron (2000): Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Holnap Kiadó Kft., Budapest.

Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Budapest.  

Kozma Tamás : Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/163174/t_dekdb_bibDRT235627.pdf;jsessionid=815E97466C2B7508E067C8A235ED2984?sequence=3
(letöltés ideje 2015.05.22.)

Kovácsné Bakosi Éva (1997): A játék védelmében? Óvodai Nevelés, 6. sz.

Kovács György - Bakosi Éva (1998): Játék az óvodában. Debrecen.

Kovács György - Bakosi Éva (1999): Óvodapedagógia 2. - Óvodai tanulás = játékos tanulás. Debrecen, 1999.

Kovács György-Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I.  Szerzői Kiadás

Kovács György-Bakosi Éva (2005): Óvodapedagógia II.  Szerzői Kiadás

Kósáné Ormai Vera-Horányi Annabella (2000): Mi, pedagógusok. OKKER Kiadó, Budapest.

Kovácsné Bakosi Éva (2004): Mérőeszközök az óvodai játék méréséhez. Debrecen.

Kovács György, Bakosi Éva (2005): Játék az óvodában. Didakt Kiadó, Debrecen. 

Kovács T. Sándor (2013): Arcok, életképek az 1930-as évekből. Tavasztól őszig. Bajai Honpolgár, XXIV. évf. 11.(276), 18.

Kurucz Rózsa (2002): Az első magyar óvóképző 1837-1843. Babits Kiadó, Szekszárd.

Kurucz Rózsa (szerk., 2013): Hidak és Párhuzamok a 175 Éves Közép-Európai és Magyarországi óvóképzés történetében. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd.

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2010): Ősztől – őszig könyvsorozat. Flaccus Kiadó, Budapest.

Mérei Ferenc, V.Binet Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest.

Millar, S. (1973): Játékpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. OSIRIS Kiadó, Budapest.

Németh András (2000): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Nóbik Attila (2001): A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. Iskolakultúra, 2001/4. 65-71.

Piaget, J., (1978): A szimbolikus játékok osztályozása és fejlődése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Pléh Csaba (1992): Pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest.

Patocskai Mária (2015): A levegő bölcsödére gyakorolt környezeti hatásai. In.: Sztanáné Babics Edit (szerk.): Csecsemők, kisgyermekek neveléséről, gondozásáról. 124-133. (CD és e-könyv

Pukánszky Béla, Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/
(letöltés ideje 2015-05-24)

http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/02.04.html#fjzt26
(letöltés ideje 2015.05.22.)

Sztana Beatrix – Kristó Ágnes (2015): Gyermekbántalmazás a jogszabályok és a lélek tükrében. In.: Sztanáné Babics Edit (szerk.): Csecsemők, kisgyermekek neveléséről, gondozásáról. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. CD és E-könyv, 8-23.

Sztanáné Babics Edit (2011): A gyermeki teljesítmények mérésének lehetőségei, módszerei.  In.: Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 74-77.

Sztanáné Babics Edit (2011): Kisgyermekből kisiskolás.  In.: Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 70-73.

Sztanáné Babics Edit (2012): Az óvodai és kisiskolás kori készségfejlesztés az élethosszig tartó beválásért. In.: Sztanáné Babics Edit (szerk.) Hatékonyság, eredményesség és multidiszciplinaritás. Segédanyagok pedagógusképzésben résztvevők számára. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja.

Sztanáné Babics Edit (2013): Fejlesztés mesével, játékkal. In.: Takács Márta, Czékus Géza (szerk.) Motiváció – Figyelem – Fegyelem. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VII. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye.  Szabadka.  (CD)

Sztanáné Babics Edit (2013): A 20. századot átívelő kisgyermeknevelés és óvóképzés pedagógiai forrásai, értékei. In.: Kurucz Rózsa (szerk.): Hidak és Párhuzamok A 175 éves Közép-Európai és Magyarországi Óvóképzés Történetében. Szent László TISZK Nyomdája, Szekszárd. 79-84.

Sztanáné Babics Edit (2013): A tehetséges gyermek és a hallgató. A tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei óvodás korú gyermekek esetében. In.: Sári Mihály (szerk.) „Az Értől az Óceánig” Ünnepi kötet Majdán János 60. születésnapjára. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 2013. 22-28.

Sztanáné Babics Edit (2014): A játék ereje. In.: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.): Pedagogikum és Kommunikáció. Generál Nyomda Kft., Szeged. 241-252.

Zsolnai Anikó (2008): A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban.  Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140.

Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintázatok. Flaccus Kiadó, Budapest.

Vekerdy, T. (s.n.): Az óvoda és az első iskolai évek. Saxum, Budapest.