Skip navigation

1.2. Az érzékelés és az észlelés fejlesztésével kapcsolatos játékok/feladatok gyűjteménye

1.3.1. Vizuális érzékelés, észlelés

Azonosság, különbözőség észlelése

Kösd össze/jelöld az ugyanolyat!

Színezd az egyformát egyforma színűre!

Alakállandóság (azonos formák különböző méretben, helyzetben)

Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?)

Szemfixációs gyakorlatok pl. elemlámpa fényének követése, mozgás, képek követése

Reprodukciós gyakorlatok térben, síkban

Rész-egész pl. kép, rajz kiegészítése, mozaik játékok, puzzle

Gestalt-látás (egységben látás) pl. formák, betűk, szavak, számok, képek kiegészítése egésszé

Alakkonstancia, alak- és formaállandóság: betűk, számok, ábrák felismerés elforgatva, egymásra rajzolva, változó helyzetekben

Vizuális ritmus követése, utánzása, folytatása

Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján

1.3.2. Auditív észlelés

Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve

Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek)

Magánhangzók képzése hallás alapján

Ritmus visszatapsolása, kopogása

Suttogó gyakorlatok

Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok, hangos-halk, magas-mély, gyors-lassú, rövid-hosszú)

Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok pl. szó kiegészítése egésszé, hang, szó, szótag kihallása felolvasott, meghallgatott szövegből

Akusztikus inger irányának észlelése

Szekvenciák követése pl. hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, hallási sorrend elismétlése, ismétlőgyakorlatok játékosan

Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel pl. kopogás, taps, egyéb hangingerek leszámolása

1.3.3. Taktilis észlelés

Hideg-meleg érzékeltetése

Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján

Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?

Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel

1.3.4. Térészlelés, téri tájékozódás

Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben, tájékozódás a saját testen

Oldaliság kialakítása: egyik majd másik oldal, az oldalak változtatása, oldaliság gyakorlása változó helyzetekben pl. körben

Tájékozódás térben: viszonyfogalmak pl. tedd a kockát a szék alá stb., test mozgatása megadott irányba, hármas tagozódás észrevétetése padon, szekrényben stb.

Labirintus játék

1.3.5. Síkbeli tájékozódás

Vízszintes irányban: szőnyeges, homokban, asztalon, padon, füzetben, vonalközben

Függőleges irányban: u.a.

1.3.6. Időérzékelés, tájékozódás időben

Eseménysor összeállítása (képek, mondatcsíkok)

Hét napjai, eseményei

Évszakok, napszakok eseményei

Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam

Naptár használata

Dátumok, események időrendje, időtartama

Egyéni ünnepek, dátumok időrendje

Az eltelt idő érzékeltetése

Keresztcsatornák működtetése, összhang fejlesztése:

- Hang-állatképek, hívókép egyeztetése

- Látott, betű, szó egyeztetése a hanggal

- Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel

- Képek, események, jelek összekapcsolása

Mérleg-játék: az egyik serpenyőben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot, hogy a két oldal egyenlő legyen