Skip navigation

A bizalom kialakulása

„A bizalomépítés lassú és folyamatos, míg a visszaélés gyors és dramatikus következményekkel jár. Helyreállítani nehéz, és mind a két fél szándéka és meggyőződése szükséges hozzá.”(Mező, 2000, 30. o.)

A bizalom kialakulásának kérdése elsősorban akkor jelentkezik, ha új játékos vagy új edző érkezik a csapathoz. A bizalom kialakulásának elméletei alapján ez egy több lépésből álló, bizonyos előfeltevéseket és kalkulatív elemeket is tartalmazó folyamat, melyet több, a bizalomra ható tényező interakciója irányít. Többnyire azt várnánk, hogy egy új személyközi vagy ember-szervezet kapcsolatban kezdetben alacsony bizalmi szint áll fenn. Vizsgálatok viszont ennek az ellenkezőjét támasztották alá (Tarnai, 2003): új kapcsolatokban kezdetben viszonylag magas bizalom szint a jellemző (illetve inkább beszélhetünk egy ún. „felfüggesztett bizalmatlanságról” [1]), mely később tovább erősödhet vagy el is „veszhet”. McKnight és mtsai (1996) szerint a szervezeti tényezőkön és a kognitív folyamatokon alapuló elemek is befolyásolják a bizalom kezdeti szintjét. Vagyis sportcsapatok esetében a csapat „szabályozottságába” és a szituációk normalitásába vetett hit (előfeltevés arról, hogy minden jól fog működni az új csapatomban) növelheti a bizalom kezdeti szintjét. Ugyancsak ez történhet, ha az új személy a partnereit önmagával azonos kategóriába helyezi, mely magába foglalja a közös cél és értékek meglétét. Zucker (1986) a bizalom kialakulásában a hasonlóságot (életkor, iskolázottság, sportág, klub stb.), és a kölcsönösség átélését (a folyamat vagy a tapasztalat) hangsúlyozza (ld. Tarnai, 2003).

Johnson-George és Swap (1982) a jelentős másikkal, és Rempel és mtsai (1985) a partnerkapcsolatokban kialakított bizalom hátterében is az előbb említett tényezőket azonosította (Sass, 2005). A kapcsolatba lépés kezdetén a másik viselkedésének konzisztenciája alapján (bejósolhatóság) kezd formálódni a bizalom. Ha nem érkezik a megbízhatósággal ellentétes információ, akkor a bizalom tovább épülhet. Ezek után, ha a tapasztalatok továbbra is összhangban vannak az elvárásokkal, akkor a bizalom érzelmi komponense válhat meghatározóvá, olyannyira, hogy a bizalom kognitív komponense akár felfüggesztésre is kerülhet. Végül kialakulhat a „másikba vetett hit”, mely a gondoskodásban, a másikkal való törődésben, viszonzásban stb. nyilvánulhat meg.

A meglévő bizalom megerősödhet, ha az előzetes feltételezések megerősítést nyernek.

A bizalom labilissá válhat, ha eleve magas volt a bizalom kockázata, illetve az események nem igazolják az előzetes várakozásokat. Siegel, Brockner és Tyler (1995) szerint (ld. Mező, 2000) a bizalom attribuciós keret, ami befolyásolja a szervezeti történések értelmezését. Ugyanakkor a bizalom törékeny is, ha megtörténik a bizalommal való visszaélés, az ember becsapva érzi magát. Ekkor a helyzet átbillen és a bizalmatlanság lesz az attribuciós keret. Egyébként a tranzakcionális szerződéseknek ez a kiindulási pontja, vagyis mindent szabályozni kell ahhoz, hogy igazságosan működjön a szervezet.[2]

Érdekes azonban, hogy a szervezetek különbözhetnek a tekintetben, hogy tagjaiknak mennyit engednek meg: mely tagjának mennyit engednek, vagyis néha nagyon kevés elég a bizalom elvesztéséhez, néha viszont indokolatlanul sokáig fenn maradhat a bizalom.

Talán érdemes az edzői bizalomadást a szerint megvizsgálni, hogy kiknek „adja” és ez mennyire tartós. Whitener és társai (1998), a vezetői bizalomadást vizsgálva, LMX modelljükben a vezetői bizalom alakulását írja le[3]. Eszerint létezik egy belső, a vezetőhöz közelebb álló kör, melynek tagjai a feladat végrehajtásában, döntések meghozatalában nagyobb szerepet kapnak, ehhez magasabb bizalom is társul. Valamint létezik egy külső kör is, mely „távolabb” áll az előbb említett dolgoktól, nincs olyan szoros kapcsolatban az edzővel, tulajdonképpen csak a feladatok végrehajtói ezek a tagok, kisebb bizalmi szinttel. A belső körhöz tartozók elégedettebbek lehetnek helyzetükkel, kevésbé hajlamosak a szervezet elhagyására, és jobb teljesítményre (nagyobb erőfeszítésre) is képesek. Ugyanakkor a vezető kezdetben kockáztatja a kihasználást, a viszonzás elmaradását is. Ez a modell alkalmazható a sportcsapatok világára is amennyiben: létezik egy belső, edzőhöz közel álló, általában idősebb, tapasztaltabb játékosokból álló kör („tanács), akik már bizonyítottak, vagyis edzőjük „bízhat” bennük. Valamint a csapat többi tagja, akiknek a feladat végrehajtása a fő tevékenységük.

Sass (2005, 15.o.) szerint a szervezeti bizalom „olyan a szervezeti tagok által osztott hit, amely az egyén átélt vagy észlelt szervezeti tapasztalatainak interpretációja nyomán alakul, és a szervezet, mint részekből álló rendszer megbízhatóságára vonatkozó pozitív elvárásokat foglal magába, amelynek kognitív és érzelmi összetevői vannak.”

A szervezeti bizalom tárgya szerint három területre vonatkozhat, melyek az alábbiakban olvashatók szerint a sportcsapatok esetében is hasonlóak: a szervezeti működésre (szakosztály vagy klub esetleg csapat), a közvetlen vezetőre (edző), és a munkatársi csoportra (a játékosok összessége, a csapat). A szervezeti működésre vonatkozóan bizalom a sportban nehezen értelmezhető, hiszen napjainkban nagyon sok csapat „használja” a klub emblémáját, nevét stb., de tulajdonképpen nincs szoros kapcsolatban vele, hanem önálló szakosztályként, önálló gazdasági társaságként működik. Így ilyen értelemben a szervezetet a szakosztály vagy maga a csapat jelentheti.

Sportcsapatok esetében alapvetően a játékosok egymás közötti, a játékosok és edzőik közötti kapcsolati, interperszonális bizalmat (1), illetve a játékosok valamint edzőik és a klub (szakosztály) vagyis tulajdonképpen a szervezettel kapcsolatos bizalmat tartom fontosnak (2). Ezt a feltételezésemet alátámasztja az a korábbi vizsgálatom is, mely során sportcsapatok szervezeti bizalommintázatát kutattam.

A 22. ábrán a bizalom és bizalmatlanság következményeit láthatják.

22. ábra A bizalom és bizalmatlanság következményei a szervezetekben[1] Érdemes összevetni Jones, George (1998) elméletével: a kapcsolatok kezdetén a felfüggesztett bizalmatlanság a jellemző, majd a gondolatok és érzelmek hasonlóságát tapasztalva, kialakulhat a feltételes bizalom. Ez pozitív érzelmekhez, a kapcsolat folytatásának igényéhez vezet. Amennyiben ez tovább is fennmarad, nem veszélyezteti semmi, akkor feltétlen bizalom alakulhat ki (id. Sass, 2005).

[2] Lásd Mező (2000): A szervezeti élet igazságossága, PhD disszertáció, Debrecen.

[3] Leader Member Exchange,in Robbins, Judge (2007): Organizational Behavior, Prentice Hall, 414.o.