Skip navigation

Szervezeti igazságosság vizsgálata interaktív sportcsapatoknál, a kutatás és az eredményei

Kutatási kérdések és hipotézisek

Kutatási kérdés 1: Milyen igazságtalan helyzeteket tudunk azonosítani a játékosok észlelése alapján és kikhez köthetők ezek a szituációk?

Hipotézis 1: A játékosok saját bevallásuk alapján (szabad felidézés módszerével) a saját játékostársaikkal, az edzőjükkel, a klub vezetésével, valamint a mérkőzés során átélt helyzetekkel kapcsolatban észlelnek igazságtalan helyzeteket, mint: játéklehetőség, fizetés elosztás, teljesítményértékelés, kommunikáció az edzővel és egymással

1. elsősorban az edző személyével hozhatók kapcsolatba az interakciós sportcsapatok játékosaival előforduló igazságtalan helyzetek.

2. az interperszonális igazságtalanságok fordulnak elő legnagyobb számban a vizsgálati személyek válaszaiban.

Kutatási kérdés 2: Ki, vagy mi az igazságtalanságok kiváltója?

Hipotézis 2: Az edző személye a legfőbb okozója méltánytalanságoknak.

Kutatási kérdés 3: Sorrend felállítása esetén mely igazságtalan szituációt, szituációkat helyezik az első helyre?

Hipotézis 3: A kezdőcsapatba kerülés fog legtöbbször az első helyen szerepelni.

A következő sportágak játékosait kérdeztük meg: a kézilabda mellé bekerült a kosárlabda, a labdarúgás és a röplabda, mint interaktív sportág. A megkérdezett játékosos esetében továbbra is törekedtünk arra, hogy ha nem is teljesen profi, hivatásos sportolókat, de az adott sportágat komolyan, életformát befolyásolóan űzők legyenek. Ez tette lehetővé, hogy nagyobb elemszámmal dolgozzunk, s így a vizsgálatban szereplők száma 200 fő fölé emelkedett. A vizsgálatunkban N= 223 fő vett részt.

A nemek aránya teljes mértékben nem ismert, mivel a kérdőíveket név nélkül, személytelenül töltötték ki, nem is volt célunk a nemek közti különbség vizsgálata. Korosztály tekintetében a fiatal felnőttek (azon belül is 21-27 év) alkotják a vizsgálati csoport jelentős részét, felnőtt korosztályban sportolókkal dolgoztunk.

Az előtanulmány során ún. szabad felidézéses módszerrel arra kértük a játékosokat, hogy idézzenek fel olyan igazságtalan, méltánytalan helyzeteket, amelyekkel a pályafutások során találkoztak. Válaszainak rendszerezése után, összeállítottunk egy kérdőívet, amely több feladatot állít kitöltője elé. Egyes szituációkat egy 5 fokú intervall, Likert-skálán kell elhelyezni, amelyben az 1-es érték az jelenti, hogy a játékos az adott helyzettel egyáltalán nem, vagy ritkán találkozott élete során, az 5-ös érték pedig azt, hogy gyakran átélte az adott helyzetet pályafutás alkalmával. Ezen kívül sorrend felállítására is kértük a sportolókat az alapján, hogy ők melyik helyzetet ítélik meg a legigazságtalanabbnak

Eredmények[1]

A játékosok által említett igazságtalan helyzetek csoportosítása az igazságtalanságot elkövetők szerint a 6 . táblázatban látható.

6. táblázat Ajátékosok által említett igazságtalan helyzetek csoportosítása az igazságtalanságot elkövetők szerint

Játékosok, csapattársak:

 • Kivételezés egy csapattárssal
 • Tehetséges fiatalok megfélemlítése, elnyomása az idősebb játékosok részéről
 • Vita miatt egy játékos elküldésének elérése
 • Alaptalan „fúrkálódás”
 • A csapatkapitány túlzott dominanciája
 • Önzőség csapattárssal szemben
 • Kommunikáció stílusa és reakciók

Edző:

 • Kivételezés, „kedvenckék” favorizálása
 • Cserék lebonyolítása
 • Kezdőcsapat összeállítása
 • Prémium, meccspénz elosztása
 • A kommunikáció stílusa
 • Nem elegendő vagy kevés játéklehetőség (nem lehet bizonyítani)
 • Játékosok egyenlőtlen elbírálása
 • Játékos elüldözése

Klub:

 • Büntetések kiszabása, azok mértéke
 • A szerződésben foglaltak be nem tartás
 • Fizetések késése, ki nem fizetése
 • Probléma a szerződésekkel (nincsenek egyénre szabva)
 • Ígérgetések, hitegetések

Szülő:

 • Gyermekek csapatba kerülésének elintézése (pl. anyagi támogatás, jó kapcsolat kialakítása az edzővel)
 • Elégedetlenkedés a gyermek játékával, teljesítményével

Játékvezető:

 • Csapatok látványos segítése (részrehajlás)
 • Mérkőzések befolyásolása
 • Egy játékos „kipécézése”

A játékosok gyakran írták válaszaikban a bánásmód, az információközlés formáját, mint problémát és konfliktusforrást. Ha a kommunikáció nem megfelelő az is kialakíthatja az igazságtalanság érzését.

Az edzőkön kívül, mint okozó személyekre természetesen a játékvezetőkre, valamint a bírói döntésekre is sokan hivatkoztak, és ami számomra érdekes, hogy a szülők szerepe- különböző formákban- is előkerült.

A szerződések, fizetések, esetleges büntetések kiszabásával kapcsolatban a klub vezetését is említették.

Tehát az igazságosság három típusának mindegyike előfordult a játékosok válaszaiban. Az igazságosság típusai alapján történő csoportosítás a 7. táblázatban látható.

7. táblázat A válaszok csoportosítása az igazságosság három típusa alapján

Disztributív

Pocedurális

Interakciós

 • meccspénz, fizetés, prémium elosztása
 • büntetések kiszabása

 • cserék lebonyolítása
 • kezdő csapat összeállítása
 • kivételezés, egy adott játékos favorizálása
 • nem elegendő játéklehetőség biztosítása
 • játékosok egyenlőtlen elbírálása

 • kommunikáció stílusa (főként az edző részéről)
 • játékosok kapcsolata
 • magyarázat nélküli döntések

A klubbal kapcsolatos igazságtalannak vélt helyzetek száma 3. leggyakoribb volt. Ez mindenképpen érdekes jelzés lehet a klubvezetők számára. Ld. 27. ábra


27. ábra Az igazságtalan helyzetek szereplőinek százalékos eloszlása

Az igazságtalanság típusai alapján is végeztünk százalékos számításokat, amely a következő eredményt hozta, ld. 28 ábra. Jól látható, hogy a procedúrákkal, eljárásokkal kapcsolatos igazságtalan helyzetek voltak a leggyakoribbak. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a szervezetekben különösen nagy figyelmet kell fordítani a különböző eljárásokkal kapcsolatos szabályozásokra, a félreértések elkerülése végett!

 

28. ábra A igazságosság három vizsgált típusának százalékos eloszlása

5 szituáció köthető az edző személyéhez, 3 a játékostársakhoz, további 6 pedig a klubhoz. A sportolók Likert skálán osztályozták az igazságtalan helyzeteket. Ezen említett három csoport átlagát és szórását külön-külön számoltam ki és ábrázoltuk, ld. 29. ábra.

29. ábra A három csoport átlaga és szórása (n=102, µ+SD)

A kérdőív skálát tartalmazó részében található állítások osztályzása is azt támasztja alá, hogy az edző cselekedetei érintik legérzékenyebben a sportolókat. Ha a felsorolt helyzetek átlagait hasonlítjuk össze, négy szituáció emelkedik ki. Érdekes módon ezek mind az edzőhöz kötődnek. A szituációk a következők, ld. 30. ábra:

30. ábra Négy kiemelkedő helyzet átlaga

Az ötös skálán átlag 3,25-2,67 –es osztályzatot kaptak ezek a szituációk, míg a többi este átlaga: 2,57 és 1,6 közé tehetőek.

Ez a hipotézis tehát beigazolódott, mivel:

Eredmény 2: Az edző személye, döntései, viselkedése, cselekedetei váltják ki a legtöbb igazságtalannak vélt helyzetet.

Kutatási kérdés 3: Sorrend felállítása esetén mely igazságtalan szituációt, szituációkat helyezik az első helyre a játékosok?

Hipotézis 3: A kezdőcsapat összeállítása fog legtöbbször az első helyen szerepelni.

A kérdőív azon részében, ahol bizonyos helyzeteket sorrendbe állítását kértük a játékosoktól az alapján, hogy melyik a legigazságtalanabb megvizsgáltuk, hogy melyek voltak az első három helyen legtöbbször említett esetek, ld. 31. ábra.

31. ábra Az első helyen említett szituációk gyakorisága

Jól látható, hogy a kiemelkedő értékeket mutató válaszok (19, 9, 9) a csapaton belüli döntéseket és emberi, csapattársi kapcsolatokat, azok méltánytalanságát jelzik.

Ez azt támasztja alá, hogy az interperszonális és a procedurális igazságtalanságok megelőzik a harmadik vizsgált típust, vagyis a disztributív méltánytalanságot.

A csapaton belüli emberi, de mégis hierarchikusnak mondható szerepek, ha felborulnak (Pl. túlzott a csapatkapitányi dominancia) az elégedetlenséget vonz maga után, s ezt élik meg a sportolók igazságtalannak. A legtöbb esetben elsőnek megnevezett „kedvencek favorizálása” is a procedurális igazságtalanságok csoportjába sorolható.

Azonban, ha a korábbi rész eredményeire visszatekintünk ez a tény is azt támasztja alá, hogy az edző személye szüli a legtöbb méltánytalanságot, hiszen egy játékos kiemelése is kizárólagosan a vezetőedző által lehet előidézett.[1] Kiemelt piros színnel jelölöm az egyén szervezetével, sportklubjával kapcsolatos igazságtalan észleléseit.