Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Adams, J. S.(1965): Inequity in social exchange. Adv. Exp. Soc. Psychol. 62:335-343
 2. Aronson, M. (1981 ): A csoportba való felvétel szigorúságának a hatása a csoport iránti vonzalomra, in Csepeli (szerk) AKSZPFÁ, 300-308, Gondolat,1981, Bp.
 3. Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.
 4. Balogh László (2010): A szervezeti igazságosság, értelmezése, észlelése (mint a pszichológiai szerződés összetevője) interaktív sportcsapatok játékosainál, In: Győrfi János Nemzeti Sportszövetség (szerk.) Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat II. Budapest: Nemzeti Sportszövetség, 2010. pp. 63-71.(ISBN:978-963-88695-1-7)
 5. Balogh László (2009): A szervezetfejlesztés lehetőségei, első lépés a szervezeti kultúra diagnosztika, a sportszervezetekben, In: Győrfi János Nemzeti Sportszövetség (szerk.) Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat I. Budapest: Nemzeti Sportszövetség, 2009., pp.87-99. (ISBN: 978-963-88695-0-0)
 6. Balogh László (2014): A sportszervezetek működésének szervezetpszichológiai és kulturális kérdései a globalizálódó sportban, mint új kutatási terület a sporttudományban, in.: Balogh, Molnár, Győri (szerk.): Tehetségek a sportban – Sportszakmai tanulmány és szakcikk gyűjtemény, László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely, I. kötet., pp. 79-91., Szeged, (ISBN: 978-963-08-8379-5)
 7. Balogh László (2008): A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportcsapatoknál, Pécs, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola, PhD Értekezés
 8. Baumann, S. (2006): Csapatpszichológia, Dialog Campus, Bp
 9. Beccera, M, Huemer, L.(2000): Moral character and relationship effecitiveness: an empirical investigation of trust within organizations www.nd.edu
 10. Bíró Balázs, Serfőző Mónika (2003): Szervezetek és kultúra. In Hunyady Gy., Székely M., (szerk.) Gazdaságpszichológia, 481-541, Osiris, Bp.
 11. Cameron K, Freeman S. (1991): Culture, Congruence, Strength and Type: Relationship to Effectiveness. Research in Organizational Change and Development. 1991;5.
 12. Cartwright, Z. (1980): A vezetés és a csoportfunkciók ellátása, in Csoportlélektan, szerk.: Pataki F., Gondolat.
 13. Coyle-Shapiro, Jacqueline A-M. and Parzefall, M. (2008): Psychological contracts. In: Cooper, Cary L. and Barling, Julian, (eds.) The SAGE handbook of organizational behavior. SAGE Publications, London, UK, pp. 17-34.
 14. Csepeli György (2003): A szervezkedő ember, Osiris, Bp.
 15. Deutsch, Morton (1982): A „méltányosságelmélet” kritikai áttekintése: Alternatív szempont az igazságosság szociálpszichológiájához. Pszichológia, 2, 3. 411-435
 16. Dobák Miklós (2004): Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai Kiadó, Bp.
 17. Faragó Klára (2003): Etikai kérdések a gazdaságpszichológiában. In Hunyady Gy. (szerk) Gazdaságpszichológia Osiris 716-761
 18. Feature: Building a Sports Team (2005), www.psychedonline.org/Articles/Vol2Iss2/TeamBuilding.htm
 19. Feinstein, A., H., (é. n. ): A study of relationship between job satisfaction and organizational commitment among restaurant employees, University of Nevada, www.hotel.unlv.edu/pdf/jobSatisfaction.pdf
 20. Fields, D.L. (2002): Taking the meausure of work, Sage Publication, INC, 130-149.o.
 21. Forgas, J. (1994): Csoportkohézió és vonatkoztatási csoportok, in:A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat.Bp.
 22. Gellatly, I.R., Meyer, J. P., Luchak, A.A.(2006): Combined effects of the three commitment components on focal and discretioary behaviors: A test of Meyer and Herscovitch’s propositions, Journal of Vocational Behavior 69., 331-345
 23. Handy, Charles (2008): Az üres esőkabát – egyén, üzlet, társadalom, Manager Könyvkiadó és könyvkereskedő Kft. Bp.
 24. Harewood, R. (é.n.): The psychological contract and remote working:" An interview with Prof. Denise M. Rousseau (http://www.unfortu.net/~rafe/links/rousseau.htm).
 25. Istvánfi Csaba (1992): Sportjátékosok tevékenységprofilja, in: Sportjátékosok edzése, szerk.: Istvánfi Cs., Mte, Budapest, 10-27. o.
 26. Janssens, Sels, Van Den Brande (2003): Multiple Types of Psychological Contracts: A Six-cluster Solution, Human Relations, 2003, 56 (11), 1349-1364.
 27. János Erika (2005): Szervezetpszichológia, www.feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/segedanyagok/2005_1/szpszih7.doc Oktatási segédanyag
 28. Kiss B. Gyöngyi (2003): A munkával való megelégedettség, In Hunyady Gy., Székely M., (szerk.) Gazdaságpszichológia, 636-645, Osiris, Bp.
 29. Klein Sándor (2007): Vezetés- és szervezetpszichológia, SHL, Bp.
 30. Kovács Zoltán-Perjés István-Sass Judit (2005): Iskolák szervezeti kultúrája, in: Szervezeti látleletek, szerk.: Faragó Klára-Kovács Zoltán, 51-65 p., Akadémiai Kiadó, Bp.
 31. Kovács Zoltán (2002): Szervezetpszichológia. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jegyzet. Budapest.
 32. Kovács Zoltán (1996): A munka mint motiváció, in.: Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből, szerk.: Balogh, Bugán, Kovács és Tóth, KLTE, Debrecen, 95-111. o.
 33. Lemire, L.-Saba, T.(2005): Le contrat psychologique et l’engagement organizationnel: exploration empirique dans une organization publique et une firmeprivée, XIV. Conference Internationale de Management Strategique, Pays de la Loire, www.strategie-aims.com
 34. Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata, Osiris, Bp
 35. Mező (Zala) Enikő (2000): A szervezeti igazságosság észlelése, PhD értekezés.Debrecen.
 36. Mező Enikő, Kovács Judit (1999): Szervezeti igazságosság. Pszichológia. Vol 19. No.1., 125-162.
 37. Meyer, Allen (1997): Commitment in the workplace: theory, research and application, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
 38. Meyer, Allen (1991):A three component conceptualization model of organizational commitment, Human resource management review 1., 61-89.
 39. Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001): Commitment in the Workplace, Toward a general model, Human Resource Management Review, 11 (2001), 299-326, www.HRmanagementreview.com
 40. Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L.(2002): Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, Journal of Vocational Behavior 61., 20-52.
 41. Mowday, R.T., Steers, R.M., Porter, L.W. (1979): The Meauserement of Organizational Commitment, Journal of Vocational Behavior, 14, 223-247.
 42. Moynihan, Boswell, Boudreau (2000): The influance of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Executive Withdrawal and Performance, Center for Advanced Human Resource Studies, www.digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/94/
 43. Nádori László (1991): Az edzés elmélete és módszertana, MTE, Budapest
 44. Nagykáldi Csaba (1998): A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai, Computer Arts, Bp.
 45. Parks, Quarterman, Thibault (2007): Contemporary Sport Management, HK, Leeds
 46. Perry, R, W. (2004): The Relationship of Affective Organizational Commitment with Supervisory Trust, Review of Public Personnel Administration, 2004,24,133, www.rop.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/2/133
 47. Quinn, R. E., Rohrbaugh, J. (1983): A Spitial Model of Effectiviness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. Management Science, 29, 3, 363-377.
 48. Robbins, S. P. Judge, T.A.(2007): Organizational Behavior, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NJ.
 49. Robinson S.,L.(1996):Trust and breach of the psychological contract, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, 1996, www.findarticles.com/p/articles/mi_m4035/is_n4_v41/ai_19137711/pg_22
 50. Robinson, S.L. & Rousseau, D.M. (1994): 'Violating the psychological contract: Not the exception but the norm' Journal of Organizational Behavior 15, pp. 245-259. www.unfortu.net/’~rafe/links/contract/htm
 51. Rókusfalvy Pál (1992): Sportjátékosok edzettségének, edzés és versenyterhelésének pszichológiai jellemzői, MTE, Budapest, 141-154. o.
 52. Rousseau, D.(1995): Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi
 53. Rousseau, D.(2000): Psychological contract inventory, www.andrew.cmu.edu/user/rousseau/0_reports/PCI.pdf
 54. Sass Judit (2005): Bizalom a szervezetekben, in: Szervezeti látleletek, szerk.: Faragó Klára-Kovács Zoltán, 7-29 p., Akadémiai Kiadó, Bp.
 55. Schein, E.H. (1985): Organizational Culture and Leadership: Adynamic view.Josey-Bass, San Francisco
 56. Shamir, B., Lapidot, Y. (2003): Trust in organizational superiors: systemic and collective considerations. Organization Studies, www.findarticles.com/cf 0/m4339/3 24/99699580/print.jhtml.
 57. Sharpe, A.(2003): The psychological contract in a changing work environment, The Work Institute, www.ukwon.org/pdf/Hi-Res/PsychologicalContractTheme.pdf
 58. Siebold, G., L. (2007): The Essence of Military Group Cohesion,ArmeForces and Society, 2007,33,286, www.afs.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/2/286
 59. Tarnai Márta (2003): A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban, In Hunyady Gy, Székely M., Gazdaságpszichológia, 676-715 p., Osiris, Bp.
 60. Thomas, Raymod (1988): Psychologie du Sport, PUF, Que sais je?, Paris
 61. Turnley, Bolino, Lester, Bloodgood (2003): The Impact of Psychological Contract Fulfillment on the Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Management, 2003, 29 (2) 187-206,
 62. Vandenberg, Robert, J. (1992): Examining the casual order of job satisfactiosn and organizational commitment, Journal of Management, 03/92, www.findaricles.com/p/mi_m4256/is_n1_v18/ai_12289745
 63. Sass Judit és Bodnár Éva (2008): Az észlelt igazságosság következményei középiskolásoknál, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Kiadvány, 2008. nov.13-15