Skip navigation

2. fejezet: Az ókori Kelet és az antikvitás emberének képe az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről

Tartalom

2.1. Mezopotámia

2.2. Olmékok

2.3. Hellén kultúrák

2.4. Róma

2.5. Zsidó társadalom, korai kereszténység, vándorló barbár törzsek

2.6. Kérdések, feladatok

A modern kor előtti társadalmakban számos tényező veszélyeztette a születendő és megszületett gyermek fizikai és mentális fejlődését. A terhes asszonyok elégtelen táplálkozása, a szinte folyamatos háborúk, a gyorsan terjedő epidemikus járványok, az orvosi segítségnyújtás hiánya azt eredményezték, hogy a csecsemők és az anyák jelentős része nem élte túl a szülést, illetve a gyermek fizikai és/vagy mentális fogyatékossággal jött a világra. Az újszülött élete és fejlődése a születést követően is számos veszélynek volt kitéve, a mai viszonyokhoz képest elképesztően magas volt a csecsemőhalandóság.[1]

A gyermek vele született fogyatékosságának oka gyakran az édesanya terhesség alatti megbetegedése volt. Például a skarlát csak 1685-ben kapta ma is használatos modern elnevezését, de akkor már egyike volt a legelterjedtebb megbetegedéseknek. Már a kereszténység előtti időkben is rendkívül széles körben elterjedt, és okozója lehetett a veleszületett fogyatékosságok közül például a vakságnak, a siketségnek és az értelmi fogyatékosságnak, amelyeket a korabeli források is felsorolnak (Winzer, 1993. 9.). Hiteles adat nem áll rendelkezésre, de mindezek alapján vélelmezhető, hogy a fogyatékkal született személyek száma ezekben az időkben jelentős lehetett az egyes kultúrákban.

A csekély volumenű fennmaradt forrás miatt nehéz történetileg hiteles képet alkotnunk magunknak arról, hogy az antikvitás kultúráinak népei milyennek láthatták az értelmileg akadályozott gyermekeket és felnőtteket. Valószínűsíthető, hogy a fogyatékosságot és a betegséget isteni büntetésként értelmezte az ókor embere is, akárcsak a későbbi korokban (Kőszeghy és Parragh, 2003. 8.). Gábor György interpretálása szerint az „a megszokottól, a természet rendjétől eltérő, rendellenes és diszharmonikus jelenségeket, valamilyen titokzatos jelként, az istenek, a túlvilági lények üzeneteként értelmezték.” (Gábor, 2005). Könczei György ennek a stigmatizált állapotnak a mélyén nem az egyes ókori kultúrák gondolkodásmódjának jellemzőjét, hanem egy atavisztikus ősi védekező ösztönt lát, amelynek gyökerei az állatvilágba nyúlnak: az állatok többsége sérült fajtársát elpusztítja (Kálmán és Könczei, 2002, 31.).

A másság stigmatizáló, diszkrimináló és kirekesztő megítélése e felfogás szerint nem a különböző ókori és későbbi társadalmi rendszerek, kultúrák jellemző sajátossága, hanem egy makacs atavisztikus emberi ösztön továbbélése. E koncepciót értelmezve eljutunk a normális fogalmának és a normától való eltérés (az „abnormalitás”) társadalomtörténeti-mentalitástörténeti értelemben vett problematikájához.

Hol húzódott egyes korokban és kultúrákban a határ (és van-e egyáltalán „határ”) a „normális” és az „abnormális” között? Létezik-e jól kitapintható és mezsgye egy adott történeti-kulturális közegben létező társadalom mentalitásában a külső és belső tulajdonságok tekintetében még elfogadható és már elfogadhatatlan között? Vagy tovább részletezve a kérdést: mi az, ami egy adott korban-kultúrában a közmegítélés szerint eszményi, mit tekintenek átlagosnak, milyen az, ami még tolerálható, és melyek azok a külső-belső emberi sajátosságok, amelyeket már a „megszokottól, a természet rendéjtől eltérőnek” láttak, és ennek alapján stigmatizálták, majd pedig kirekesztették az e tulajdonságokkal bíró embert?

A szűkös forrásanyag arra mindenesetre következtetni enged, hogy az ókori kultúrákban élő emberek számára a fogyatékosság mint gyűjtőfogalom nem létezett, a fogyatékosságról mint önálló kategóriáról nem gondolkodtak. Foglalkoztatták őket viszont az egyes fogyatékosság-típusok, amelyekkel élő gyermekeknek és felnőtteknek a helyzete más és más volt, mint ahogyan eltért a róluk a társadalmi közgondolkodásban kialakult mentális kép is. Nem beszélhetünk tehát egységes „fogyatékosság-ellenességről” sem ezekben a társadalmakban. (Anne Waldschmidt szóhasználatával élve, lásd: Waldschmidt, 2006). Más volt a társadalmi megítélése a látássérülteknek (Egyiptomban például magas presztízsű zenész szakmák képviselői kerültek ki közülük), ugyanitt a törpe növésű emberek olykor egészen magas társadalmi rangra emelkedtek – ha képességeik egyébként erre predesztinálták őket.[2][1] A rendkívül magas csecsemő-mortalitás még az újkorban is jellemző maradt. A 18. század második feléből származó adatok szerint is csak alig valamivel több, mint a gyerekek fele érte meg a tízéves kort (Pukánszky, 2001, idézi Edward Shortert, 1986. 513.).

[2] Szeneb például, akinek alakját felesége és gyermekei társaságában egy szoborcsoport is megörökítette, a fáraó textilüzemének nagyhatalmú vezetője lett. Életét egész sor előjog könnyítette meg, így például hordszéken közlekedhetett. (Kálmán és Könczei, 2002, 35-36.)