Skip navigation

3.2. Kolostorok, asylumok, árvaházak ˗ a fogyatékos személyek megsegítésére irányuló karitatív gondoskodás első intézményei

A Római Birodalom összeomlása nem hozott gyors léptékű változásokat a társadalmi struktúrák és viszonyok, valamint a közgondolkodás, a mentalitás terén. Még évszázadokig fennmaradt például az apai teljhatalomnak (patria potestas) a római jogban gyökerező deklarálása, amely akár a nemkívánatosnak tartott gyermek elpusztításában és kitevésében is megnyilvánulhatott.

Az új vallás, a kereszténység azonban gyorsan terjedt, Konstantin császár uralkodása idején, 313-ban államvallássá lett. Egy lassú folyamat vette kezdetét, amely fokozatosan gyökeres változást idézett elő a közgondolkodásban, és ennek részeként a gyermekképben és a fogyatékos-képben is. Ennek egyik korai jellemző példája, hogy a már az antikvitás keresztény közösségeiben tilos volt a gyermekek kitevése. Kevéssel azután, hogy a kereszténység államvallás lett, 374-ben egyházi törvényt fogadtak el arról, amely kimondta, hogy a gyermekek meggyilkolása főbenjáró bűn. A gyermekkitevést is megkísérelte szabályozni az egyház. A vaisoni zsinat (442) határozata értelmében a kitevésre szánt gyermekeket templomokba, kolostorokba kellett vinni, ahol felnevelték őket: papok, szerzetesek lettek belőlük. Az egyház gyermekvédő, karitatív tevékenységének megjelenését és erősödését jelzi a lelencházak létrehozása is. Az első árvaházat Dateo, Milánó érseke alapította 787-ben (Pukánszky és Németh, 1996, 84.).

A kereszténység terjedésével párhuzamosan zajlott le Róma széthullása. Amikor 430-ban Ágsoton meghalt, Hippó városát már a vandálok seregei ostromolták. Az 5. század végére az egykor világuralomra törő birodalom felbomlott. Ezt követően évszázadokig kaotikus társadalmi-politikai állapotok uralkodtak, miközben a nyomorba süllyedő európai kontinens lakosait éhínség és pestisok tizedelték. Az ínséges életkörülmények között a fogyatékos emberek helyzete is rosszabbra fordult. Életben maradásuk esélyei a minimálisra csökkentek.

A Róma bukását követő kaotikus viszonyok közepette egyre több hívő választotta azt világtól elvonult aszketikus életformát, amelynek alapjai már a keresztényüldözések időszakában megteremtődtek. A világi élet bűneinek hátat fordító, visszavonult életet választó keresztényekből szerveződtek az első kolostorok közösségei. Nursiai Benedek 529 körül az itáliai Monte Cassino hegyén alapította az első olyan rendházat, amelyben a szerzetesek életét szigorú szabálykönyv, a Regula irányította. A kolostor belső nyugalma, a bencések szigorú napirendje, az egyes tevékenységek kiszámítható ismétlődése a biztonság szigetének érzetét nyújtotta a bentlakóknak a zaklatott és veszélyes külvilággal szemben. Az imádságokon, lelki gyakorlatokon, olvasáson és a rendbe belépők tanításán kívül a kolostorok gazdasági központokként is funkcionáltak, ahol kemény fizikai munkavégzés folyt.

Hauser Arnold szavaival élve: „A Nyugat csak a szerzetesektől tanulta meg a rendszeres munkát; a középkor iparát jórészt ők teremtették meg.” (Hauser, 1968, 13.)

Európában a keresztény vallás elterjedésével, és az egyházi intézmények kialakulásával párhuzamosan jelentek meg a szegényekről, a rászorulókról, a fogyatékos emberekről való gondoskodás első helyszínei. A rászorulók befogadásának első helyszínei maguk a kolostorok voltak, amelyeknek a késő középkorra már a belső architektonikája is alkalmazkodott a funkció bővüléséhez. Több kolostorban látható, hogy már a főbejárat közelében kiépítettek egy helyiséget, ahol a segítségre szorulókat első ízben fogadták és meghallgatták a szerzetesrend tagjai. Az egyszerű vándorok is számíthattak arra, hogy néhány napra szállást kaphatnak a kolostor e célja kialakított helyiségeiben.

A betegeket és sebesülteket a kolostor kórházhelyiségében kezelték, a kolostor kertében pedig gyógynövényeket is termesztettek a patika számára (Greving, 2010, 31-32.). később kialakultak a közelükbe telepített vendégházak (az átutazó idegenek számára, nevük: xenodichum), a szegényházak (ptochium), az árvaházak (orphantotrophinum), lelencházak (brephotrophinum) és a rászorultakat válogatás nélkül befogadó, menedékhely jellegű kórházak (asylum) (Pálos, 1934, 18.).

A fogyatékos személyek számára a külvilág veszélyeivel szemben maguk a kolostorok nyújtottak menedéket ebben a hektikus korszakban. Tehetős családból származó értelmi és testi akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek – ha a család nem kívánta gondjukat viselni – novíciussá, sőt szerzetes testvérré válhattak, ha megfelelő mértékű adományt vittek magukkal a kolostorba. A szegényebb sorból származó fogyatékos személyek pedig segíthettek a kertben, a konyhában, a gazdaságban, a pincében vagy – enyhébb fogyatékkal élés esetén − a kódexmásolóban. (Häßler és Häßler, 2005, 14-15.) (Köztudomású, hogy a korabeli lakosság túlnyomó többségéhez hasonlóan írni-olvasni nem tudó szerzetesek között voltak olyanok, akik bámulatos ügyességgel és precizitással másolták a kódexeket. Erre a teljesítményre fogyatékos személyek is képesek lehettek.) 

Amennyiben a kolostor közösségébe belépő értelmileg akadályozott személy állapota átmenetileg vagy tartósan romlott, akkor az épületkomplexum kórházába kellett költöznie. Fejét kopaszra nyírták és bottal kellett járnia – ezek voltak a „betegséggel vagy fogyatékossággal szennyezett” állapotának azok a stigmatikus jelzései, amelyeket a korabeli felfogásmód szerint viselnie kellett.

A középkorban széles körben elterjedt vélekedés szerint az értelmi fogyatékosság Isten büntetése, amelynek hátterében az érintett vagy pedig a felmenői által elkövetett súlyos bűn húzódik.

A frank birodalomban a 8. századig egymás mellett éltek a római, a germán szokások az újabb keresztény viselkedési normákkal. A poligámia, a konkubinátus és a válás gyakori volt. Kis Pipin frank király rendeletei a sokkal szigorúbb keresztény erkölcs életvezetési elvvé avatását szolgálták, így a felsorolt viselkedési formák a 8. század közepétől már bűnnek számítottak. Ettől kezdve fokozatosan honosodott meg az a mentalitás, amely szerint a veleszületett vagy szerzett értelmi fogyatékosság Isten büntetése, amelyet az Úr az erkölcstelen életmódot folytató személyekre vagy azok leszármazottaira ró ki. Az értelmi fogyatékos emberek sorsa a köztudatban egyre inkább a bűnnel kapcsolódott össze, mivel a fogyatékosnak született gyermek és az azzá váló felnőttet a tisztátlan életmód által előidézett jogos isteni büntetés élő bizonyítékának tekintették. Mivel ilyen esetekben a mély „megbánás” és a rendszeres „jócselekedet” nem vezetett a fogyatékos személyek állapotának javulásához, a „konok bűnösöket” – azaz magukat a fogyatékos embereket – még nagyobb mértékben kirekesztették a társadalomból (Häßler és Häßler, 2005, 16.).

Az értelmileg akadályozottakról kialakított korabeli mentális kép rekonstruálásához segíthet bennünket, ha egy pillantást vetünk a középkori embernek az elesettekről és szegényekről alkotott általános felfogásmódjára. Nagy Károly 768-tól 814-ig tartó uralkodása idején a szegényekkel való törődés a korábbiaknál nagyobb figyelemben részesült.

A „szegénygondozás” egészen addig az egyéni jótékonyság függvénye volt, ettől kezdve viszont már törvényekkel szabályozott norma lett. A Károly korában megalkotott frank törvények (az úgynevezett kapitulárék vagy kapitulárisok[1]) a felebaráti szeretetre hivatkozva írták elő a szegényekről való gondoskodást. A legismertebb kapuituláris, az Admonitio generalis[2] elsősorban a püspököknek, a klérusnak, de általában véve az ország teljes lakosságának szánt elvárásokat tartalmazott. „Szeressétek felebarátaitokat mint önmagatokat, és erőtökhöz mérten segítsétek a szegényeket az alamizsnákkal. Az idegeneket fogadjátok be házatokba, látogassátok a betegeket, és irgalmazzatok meg a foglyaitoknak” – hangzik az Általános felhívás egy részlete (Idézi: Vonhoff, 1987).

Károly törvényeinek célja az volt, hogy életet szabályozó normákká váljanak a társadalom tagjainak gondolkodásmódjában. Elindult egy folyamat, amelyek során a rászorultakat segítő karitász követendő értékké és belülről fakadó életelvvé kezdett válni. A mentalitásbeli átalakulást a korabeli értelmiségiek, filozófusok tanításai is segítették. Ezek közé tartozott Aquinói Szent Tamás (1225-1274) alamizsnatana is, amely az anyagi javak egyenlőtlen társadalmi eloszlásának kiegyensúlyozásáról szól, és évszázadokon át hatott a közgondolkodásra. Lényege, hogy a magántulajdon csak akkor legitim, ha az általa biztosított egyéni jóllét a közösség jóllétét is szolgálja. A gazdagok nem rekeszthetik ki tulajdonuk hasznának élvezetéből a szegényeket. Az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozásának eszköze a jótékonykodás, az alamizsnálkodás, amely a szűkölködők alapvető szükségleteinek a kielégítése szolgálja és nem többet.

Aquinói Szent Tamás a rászoruló szegények két csoportját különíti el: 1. a betegségre, balestre vagy rossz termésre visszavezethető szegénységben élőket, 2. az önkéntes szegénységet vállaló szerzeteseket és apácákat, aki Assisi Szent Ferenc (1181-1226) és Assisi Szent Klára (1193/94-1253) példáját követik. A belső késztetésből fakadó alamizsnálkodás alapja Aquinói Szent Tamás szerint az adományozó belülről fakadó hite és Isten iránti szeretete. 

A középkorban egyre gyakrabban fordult elő, hogy a fogyatékossággal élő emberek koldulásra kényszerültek, ha nem volt őket befogadó család vagy más közösség.  Hamarosan céhek szerveződtek a fogyatékos koldusok köréből. A vak koldusok egyik legjelentősebb és leghatékonyabb céhe például Padovában alakult meg 1377-ben. Szabályozta a koldulást, és nyugdíjszerű járandóságot biztosított az idős koldusok számára (Braddock és Parish, 2001, 20.). 

A szegényekről, az elesettekről, a rászorultakról való karitatív gondoskodás intézményesülése − mint láttuk – a középkori Európa nagy részén a keresztény egyház tanításaira épülve jött létre.[3] Ahhoz, hogy ezek a gondolatok tettekben és befogadó intézményekben öltsenek testet, szükség volt a karitászt életvezető elvvé avató személyiségek megjelenésére és példaadására.

 

Közéjük tartozott például Borromeo Szent Károly (1538-1584) milánói érsek, aki magánemberként és egyházreformátorként egyaránt nagyon sokat tett a rászorulókért. Minden vagyonát a szegényekre fordította, éhínségek és pestisjárványok során személyesen vett részt az élelmiszeradományok szétosztásában. A tartományi és egyházmegyei zsinatokon az ő vezetésével reformálták meg a szegényekről való intézményes gondoskodás, a szervezett karitatív segítségnyújtás rendszerét.

Az 1576-os nagy pestisjárvány után Milánóban a szegény koldusok számára otthont alapított. (Ospedale[4] dei Poveri Mendicanti e Vergognosi della Stella, 1578.) A „csillag” („stella”) szó a szegényház közelében korábban működő kolostor nevére utal: „Santa Maria della Stella”. Az épület bejárata fölötti csillag ezt a kapcsolatot szimbolizálja. Az intézménybe befogadott koldusokat ezért a korabeli városi közbeszédben csillagoknak („stelli”) nevezték el. Nagyon valószínű, hogy ebbe az „ospedálé”-ba testi és más fogyatékossággal élő koldusok is oltalmat kaptak ‒ ugyanúgy, mint ahogyan tették ezt a korabeli asylumokban, ispotályokban. Később, a 17. század közepén ez a milánói karitász-intézmény átalakult. Reformátora Borromeo Szent Károly unokaöccse, Borromeo Frigyes (1564-1631) lett, aki Milánó püspökeként szintén a szegények és az árvák támogatójaként volt ismert az éhínséghullámok és az újra fellángoló pestisjárvány idején. Frigyes a koldusok „ospedálé”-ját megszüntette, és szegény árva leányok számára létesített ugyanebben az épületben árvaházat[5].

Az új intézmény szervezeti struktúrája a 18. században szilárdult meg, ekkor kapta mai nevét is: „Orfanotrofio femminile di Milano”[6]. Az árvaház lakóinak szimbolikus elnevezése a korabeli köznyelvben tovább folytatódott. Milánó lakosai ekkor már az ott menedéket kapó és nevelendő leányokat nevezték el „csillagocskáknak” („stelline”)…

Ezek a példák azt érzékeltetik, hogy a középkori Európa többségében kereszténnyé váló értékrendjének szerves része, viselkedést befolyásoló motívuma lett a karitász, a bajba jutottak, az árvák, a fogyatékossággal élő embertársak tettekben megnyilvánuló támogatása, megsegítése. A kialakuló és egyre szervezettebbé váló egyházi intézményrendszer teremtette meg ennek a segítségnyújtásnak a hátterét, illetve a szervezeti-institucionális kereteit.

Az egyéni könyörületesség esetleges gyakorlata helyett az intézményes segítségnyújtás világi, állami keretek között való megszervezéséért érvelt Juan Luis Vives (1493-0540) spanyol humanista is. Az angol királyi udvarban élő gondolkodó – akinek szavára a viktoriánus kor törvényalkotói is figyeltek – minden városban magisztereket kívánt kinevezni, akiknek a feladata a szegények és nyomorgók nyilvántartásba vétele és életüknek nyomon követése lett volna. Vives a „szegény” fogalmát egyébként tágabban értelmezte mint az ma használatos, ide értve az értelmi képességeikben akadályozott embereket is.

A szegénysegélyezés lehetőségéről írt munkájában a következőképpen ír erről: „… nem csak azok szegények, akiknek nem vagyon pénzük, hanem azok is, akik híján vannak a testi erőnek, az egészségnek, a gondolatoknak vagy ítéleteknek.” (Idézi: Foucault, 2004, 89.).   

Korábban utaltunk már arra, hogy a középkorban formálódó keresztény értékrend és gondolkodásmód szerint a betegség, a fogyatékosság ‒ így az értelmi akadályozottság is ‒ Isten okkal kimért büntetése, amelynek hátterében valamiféle súlyos bűn húzódik meg. A keresztény ember felfogásmódja szerint azonban bűnösöknek is jár a gyámolítás, a támogatás. Ez a karitász, azaz a tettekben megnyilvánuló felebaráti szeretet lényege.

A fogyatékos ‒ különösen az értelmi fogyatékos ‒ személyeket is befogadó és támogató, egyházi fenntartás alatt álló menedékházak jelentőségét akkor tudjuk kellő körültekintéssel értékelni, ha figyelembe vesszük az érem másik oldalát: a korabeli közgondolkodásban és a mindennapi viselkedésben megjelenő erőteljesen megbélyegző és kirekesztő jelenségeket is.[1] Capitula = fejezet.

[2] Általános felhívás.

[3] Mindemellett az is tény, hogy az arab kultúra e téren kifejtett hatása is kimutatható Európa egy részében, főleg Hispániában. A források szerint az első értelmileg akadályozott embereket befogadó asylum a marokkói Fez városában létesült a 7. században. Spanyolországban később az arab példa is szeret játszhatott a mentalitás alakulásában és abban, hogy a 15. század kezdetén vezető egyházi személyek befogadó intézményeket alapítottak az értelmi fogyatékos emberek számára Valencia, Barcelona, Saragossa, Sevilla és Toledo városában (Greving, 2010, 30., Braddock és Parish, 2001, 19.). Az is tudható, hogy az arab népek mentalitása szerint az értelmi fogyatékosság nem büntetés, hanem az isteni kiválasztottság jele (Braddock és Parish, 2001, 19.)

[4] Az „ospedale” szó jelentése itt még nem a mai értelemben vett ‒ betegségek gyógyítására szolgáló hely, azaz ‒ kórház, hanem minden rászorulót válogatás nélkül befogadó asylum, menedékhely, árvaház, otthon, szeretetház. A milánói intézmény eredeti neve tehát nyersfordításban: „A csillag szegény koldusainak és szégyenletes sorsú elesettjeinek menedékhelye”.

[5] Az „ospedale”, illetve a köznyelvi „spedale” elnevezés megmaradt és továbbra is szó eredeti, tág értelmezése volt használatos.

[6] Milánói Női Árvaház.