Skip navigation

Irodalomjegyzék

 

Albrecht, Gary L., Seelman, Katherine és Bury Michael (szerk., 2001): Handbook of Disability Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, California.

Andrews, Jonathan; Briggs, Asa; Porter, Roy; Tucker, Penny és Waddington, Key (1997): The History of Bedlam. Routledge, London & New York.

Arisztotelész (1984): Politika. Arisztotelész: Politika. Fordította. Szabó Miklós. Gondolat Kiadó, Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/04900/04966/04966.htm

Arnold, Klaus (1980): Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Ferdinand Schöningh, Paderborn.

A Szent Biblia. Káldi-féle Neovulgáta. URL: http://www.biblesos.org/hu/bible/hungarian-kaldi-neovulgata/a-szent-biblia-063/

Bachmann, Walter (1985): Die unselige Erbe des Christentums: Die Wechselbälge. Giessen, Justus-Liebig-Universität.

Beaulieu, Alain és Fillion, Réal (2008): Michel Foucault, History of Madness. (Translated by Jonathan Murphy and Jean Khalfa. London/New York: Routledge, 2006). Foucault Studies, No. 5. 74-89.

Bédier, Joseph (1990): Trisztán és Izolda regéje. Móra Könyvkiadó, Budapest.

Birtalan Győző (1988): Európai orvoslás az újkorban. Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de Historia Artis Medicinae. Supplementum 15-16. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Birtalan Győző (1989): Orvosok a nagy francia forradalomban.  Orvosi Hetilap, 130. évf. 48. sz. 2591-2593. URL: http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/2.3.6/birtalan_gyozo_orvosok_francia_forrdalomban.pdf

Bleidick, U. (1977): Zum Begriff der Behinderung in der sonderpädagogischen Theorie. In: Bürli, A. (Hrsg.): Sonderpädagogische Theorienbildung – Vergleichende Sonderpädagogik. Luzern. 25-38.

Bosch, Hieronymus (2010): Das Gesamtwerk. Besler Verlag, Stuttgart.

Braddock, David, L. és Parish, Susan, L. (2001): An Institutional History of Disability. In: Albrecht, Gary L., Seelman, Katherine és Bury Michael (2001): Handbook of Disability Studies. Sage Publications, Thousand Oaks, California.

Bromberg, Walter (1975): From shaman to prychotherapist: A history of the treatment of mental illness. Henry Regnery, Chicago.

Bugyinszki György (2004): Mondvacsinált tévelygők. (Michel Foucault: A bolondság története). Magyar Narancs, 41. URL: http://magyarnarancs.hu/konyv/mondvacsinalt_tevelygotildek_michel_foucault_a_bolondsag_tortenete-53159

Chiaruggi, Vincenzo (1793,1794): Della Pazzìa in Genere, e in Spezie – Trattato Medico-Analitico con una Centuria di Osservazioni. Presso Luigi Carlieri, Tomi I. II. III. Firenze.

Comenius (1992): Didactica magna. Seneca Kiadó, Pécs.

Defoe, Daniel (1697): An Essay upon Projects. London. URL: http://www.gutenberg.org/files/4087/4087-h/4087-h.htm

DeMause, Lloyd (1974): The Evolution of Childhood. In: DeMause (ed): The History of Childhood. The Psychohistory Press, New York. Németül: Hört ihr die Kinder weinen? Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989. Magyarul in: Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla (szerk., 1998): A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény. Eötvös József Kiadó, Budapest.

DeMause, Lloyd (1990): The history of child assault. In: The Journal of Psychohistory, 18 (1) 1-29.

Desportes, Eugene-Henri (1823): Rapport fait au conseil general des hospices civils de Paris dans sa seance du 13 novembre 1822, sur le service des aliens, traites dans les etablissemens de l’administration, depuis le 1er. janvier 1801 jusqu’au 1er. janvier 1822, par le membre de la comission administrative charge des hospices. Paris.

Desportes, Eugene-Henri (1836): Compte rendu sur le service des aliénés traités dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, de 1825 à 1833. 639. Gazette médicale de Paris.

Doermer, K. (1969, 1981): Madmen and the bourgeousie. Basill Blackwell, London.

Eco, Umberto (2009): A lista mámora. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Edwards, Martha L. (1997): Constructions of physical disability int he Ancient Greek World – The Community Concept. In: David T. Mitchell, Sharon L. Snyder (1997, szerk.): The Body and Physical Difference. Discourses of Disability in the Humanities, Ann Arbor, 135-50.

Egyesült Nemzetek Szervezete: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. In: Könczei György (sorozatszerkesztő, 2009): A fogyatékossággal élő személyek jogai. A legfontosabb nemzetközi egyezmények. Fogyatékosságtudományi Tanulmányok IX. Disability Studies. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/09500/09524/09524.pdf

Ellger-Rüttgardt, Sieglind Luise (2008): Geschichte der Sonderpädagoik. Reinhardt, UTB, München.

ENSZ Egészségügyi Világszervezet (2003): A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. WHO, Budapest.

Erasmus (1913): A gyermek nevelése. A tanulmányok módszere. Fordította: Péter János. Budapest.

Erasmus (1913): A gyermekek korai erkölcsös és tudományos nevelése. In: Erasmus: A gyermek nevelése. A tanulmányok módszere. Budapest.

Erasmus (1958): A balgaság dicsérete. Fordította: Kardos Tibor. Magyar Helikon Könyviakiadó, Budapest.

Erikson, H. Erik (1991): A fiatal Luther és más írások. Társadalomtudományi Könyvtár. Gondolat, Budapest.

Fabinyi Rudolf (1906): Jelentés az elmebetegek családi ápolásáról Dicsőszentmártonban. In: Magyarország elmebeteg ügye az 1906. években. Belügyminisztériumi kiadás, Budapest, 100-109.

Falret (1864): Des maladies mentales et les asiles d’aliénés. Párizs.

Fináczy Ernő (1927): Az újkori nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Foucault, Michel (1970): Őrület és társadalom. Előadás a Tokiói Egyetemen, 1970 októberében. Fogyatékosság és Társadalom, 2009. 1. évfolyam. 2. szám,175-187.

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés. Gondolat, Budapest.

Foucault, Michel (2004): A bolondság története. Fordította Sujtó László. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.

Foucault, Michel (2014): A rendellenesek. Előadások a Collège de France-ban (1974-1975). L’Harmattan Kiadó, Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, Budapest.

Gauchet, Marcel és Swain, Gladys (1999): Madness and Democracy. The Mondern Psychiatric Universe. Princeton University Press, Pronceton.

Gábor György (2005): Aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Balkon, 10. szám. URL: http://www.balkon.hu/balkon05_10/01gabor.html

Gerard, L. Donald (1997): Chiarugi and Pinel considered: Soul’s brain/prson’s mind. Journal of the History of Behavioral Sciences. Vol. 33 (4) 381-403. 

Gold, Joel és Gold, Ian (2014): Suspicious minds: How Culture Shapes the Madness. Simon & Schuster, New York.

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József, Könyvkiadó, Budapest.

Greving, Ondracek (2010): Handbuch Heilpädagogik. Bildungsverlag EINS, Troisdorf.

Guevarre, Dom (1693): La mendicità provenula.

Gyáni Gábor (1997): Elmélet és történetírás. Könyvismertetés: Peter Burke: History and Social History (Történelem és társadalomtörténet). Polity Press, Cambridge, 1992. Klió, 6. évfolyam, 2. szám. URL: http://www.c3.hu/~klio/klio972/klio010.htm

Häßler, Günter és Häßler Frank (2005): Geistig Behinderte im Spiegel der Zeit. Vom Narrenhäusl zur Gemeindepsychiatrie, Thieme, Stuttgart, New York.

Hauser Arnold (1968): A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Fordította Nyilas Vera. Gondolat Kiadó, Budapest.

Hawes, Joseph M. és Hiner, N. Ray( 2008): Hidden in Plain View: The History of Children (and Childhood) in the Twenty-First Century. The Journal of the History of Childhood and Youth, Volume 1, Number 1, Winter 2008. pp. 43-49.

Heessel, N. P. (2000): Babylonisch-assyrische Diagnostik. Münster.

Iványi Ákos (2007): Az elmegyógyász Fabinyi Rudolf pályakezdő évei Erdélyben.  Orvostudományi Értesítő, 80. évf. 1. szám, 74-77.

Kant, Immanuel (1901): Über Pädagogik. Mit Kant’s Biographie herausgegeben von Prof. Dr. Theodor Vogt. Dritte Auflage, Langensalza, Verlag von Hermann Beyer & Söhne.

Kálmán Zsófia és Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest.

Kellenberger, Edgar (2011): Der Schutz der Einflätigen. Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Bibel und in weiteren Quellen. Theologischer Verlag, Zürich.

Kiss Attila és Matuska Ágnes (szerk., 2013): Ki merre tart? Shakespeare Szegeden, 2007-2011. JatePress, Szeged.

Koller, Ferdinand (2009): Betteln in Österreich. Eine Untersuchung aus theologisch-etischer Perspektive. Diplomarbeit. Universität Wien. URL: http://othes.univie.ac.at/4595/1/2009-03-26_0307673.pdf

Könczei György (sorozatszerkesztő, 2009): A fogyatékossággal élő személyek jogai. A legfontosabb nemzetközi egyezmények. Fogyatékosságtudományi Tanulmányok IX. Disability Studies. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/09500/09524/09524.pdf

Könczei György és Hernádi Ilona (2011): A fogyatékosságtudomány főfogalma és annak változásai. In: Nagy Zita Éva (szerk., 2011): Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete Magyarországon. Kutatási eredmények a TÁMOP 5.4.1 projekt kutatási pillérében. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Könczei György (2011): A megbámult végre visszanéz. Modellek, narratívák és fogalmaink változásai. Előadás a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában. 2011. október 18. URL: http://www.gurulo.hu/sites/default/files/dokumentum/konczei_megbamult_visszanez.pdf

Kőszeghy Miklós és Parragh Szabolcs (2003): „… nem voltak fogyatékosok a történelemben.” A fogyatékosság jelensége a történettudományban. In: Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás (szerk., 2010): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest. 527.

Lambert, W. G. (1960): Babylonian Wisdom Literture. Oxford.

Leach, Mark (2013a): Down Syndrome diagnosis at the Adoration of the Christ Child. Down Syndrome Prenatal Testing. A Resource for Information Seekers. URL: http://www.downsyndromeprenataltesting.com/down-syndrome-diagnosis-at-the-adoration-of-the-christ-child

Leach, Mark (2013b): A portrayal of Heaven on Earth: The Adoration of the Christ Child. Down Syndrome Prenatal Testing. A Resource for Information Seekers. URL: http://www.downsyndromeprenataltesting.com/a-portrayal-of-heaven-on-earth-the-adoration-of-the-christ-child/

Lenormand, Frédéric (2002): La pension Belhomme: une prison de luxe sous la terreur. Fayard, Paris.

Levitas, A. S. és Reid, C. S. (2003): An angel with Down syndrome in a sixteenth century Flemish Nativity painting. American Journal of Medical Genetics, 399-405. PubMed, Wiley-Liss, Inc. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12522800

Locke, John (1914): Gondolatok a nevelésről. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Mutschenbacher Gyula. Kiadja a Kath. Középiskolai Tanáregyesület, Budapest.

Luther, Martin (1912-1921), Werke, kritische Gesamtausgabe: Tischreden.Weimar, Böhlau. URL: http://www.pitt.edu/~dash/gerchange.html

Luther, Martin [1519], (1986): Ein Sermon vom ehelichen Stand. In: Hoffmann, Franz (Hrsg.) (1986): Pädagogik und Reformation von Luther bis Paracelsus. Volks und Wissen Verlag, Berlin, 61-65.

Mallet, Carl-Heinz (1990): Untertan Kind. Nachforschungen über Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt am Main, Berlin.

Matthew, Liz (2008): William Norris, an insane American. Bodleian Library, University of Oxford. Reproduced with the permission of ProQuest.

Márki [Márkli] József (1843) Neveléstan, mellyet Szilasy János’, szombathelyi e. m. áldozópap, egyházi tud. doctora’ ’s. a. t. ’s. a. t. hasonló nevű munkájából szerkeszte Márkli József. Pesten, Trattner – Károlyi’ betűivel.

Milton, George és Gonzalo, Robero (1974): Jaguar cult -- Down’s syndrome -- were-jaguar. Expedition, Volume 16. Number 4. Summer. 33-37. URL: http://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/16-4/Gonzalo.pdf

Möckel, Andreas (2007): Geschichte der Heilpädagogik oder Macht und Ohnmacht der Erziehung. Konzepte der Humanwissenschaften. Klett-Cotta, Stuttgart.

Moser, Vera (1995): Die Ordnung des Schicksal. Zur ideengeschichtlichen Tradition der Sonderpädagogik. Hg. Peter Rödler, Afra Verlag, Butzbach-Griede.

Moser, Vera (2009) Perfektibilität – Verbesonderung – Förderung – Teilhabe/Inklusion. Eine Paradigmengeschichte der Behindertenpädagogik. Kézirat.

Németh András (2005a): A magyar pedagógia tudománytörténete. Budapest, Gondolat Kiadó.

Németh András (2005b): A magyar pedagógus professzió kialakulásának előtörténete a 18. században és a 19. század első felében. Pedagógusképzés 2. sz. 6–24.

Németh András (2014a): Emberi idővilágok − pedagógiai megközelítések. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh András (2014b): Lebensreform, Reformpädagogik und Lehrerberuf. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh György (1999): A polisok vikága. Bevezetés az archaikus és koraklasszikus kori görög társadalomtörténetbe. Korona Kiadó, Budapest.

Németh György (2012): Interjú. In: Sándor Erzsi (2012): Tér-idő. A Taigetosztól az inklúzióig – Fogyatékosság-törtnelem a társadalmak tükrében. Magyar Rádió 1. URL: http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/tudomany-110910/fogyatekossag-tortenelem-a-tarsadalmak-tukreben.html

Nóbik Attila és Pukánszky Béla (szerk., 2010): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.

Palmer, Jessica (2008): The Stone of Madness. Bioephemera. Science Blogs. URL: http://scienceblogs.com/bioephemera/2008/08/25/the-stone-of-madness/

Pálos Károly (1934): Szegénygondozás. Martineum Könyvnyomda Rt. Szombathely.

Platón (1970): Az állam. Gondolat Kiadó, Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/03600/03629/

Peck, T Douglas (2008): Goddess of the Ancient Maya. Xlibris Corporation.

Pinel, Philippe (1798): Nosographie philosophique ou méthode de l'analyse appliquée à la médecine.  L’Imprimerie de Crapelet, I-II. Paris.

Pinel, Philippe (1801): Traité Médico-Philosophique sur L’Aliénation Mentale, ou la Manie. Richard, Caille et Ravier, Paris.

Pinel, Scipion (1836): Traité complet du régime sanitaire des aliénés ou Manuel des Établissements qui leur sont consacrés. Imprimerie de Malteste, Paris.

Plutarkhosz (1978): Párhuzamos életrajzok. Fordította: Máthé Elek. Magyar Helikon, Budapest.

Prichard, James Cowles (1837): A Treatise on Insanity amd Other Disorders Affecting the Mind. Philadelphia. Carey & Hart. URL: https://play.google.com/books/reader?id=0PIRAAAAYAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=hu Letöltés: 2015. május. 17.

Pukánszky Béla és Németh András (1994, 1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra könyvek, 28. Pécs.

Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. Gondolat Kiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2011): Gyermekideológiák a pedagógia eszmetörténetében. Educatio,  20, 1. sz. 37-47.

Pukánszky Béla (2014): A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Monographiae Comaromienses, 15. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom.

Reid, John (1841): The Philosophy of Death; or a General Medical and Statistical Treatise on the Nature and Causes of Human Mortality. S. Highley, London.

Révész György (2004): Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Riesmann, David (1983): Magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

Ruggieri, M és Polizzi, A (2003): From Aldrovandi’s “ Homuncio ” (1592) to Buffon’s girl (1749) and the “Wart Man” of Tilesius (1793): antique illustrations of mosaicism in neurofibromatosis. Journal of Medical Genetics. 40. 227-232. URL: http://jmg.bmj.com/content/40/3/227.full.pdf

Rüegg, Walter (szerk., 2004): A History of the University in Europe. Volume III. Universites in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Melbourne, Madrid, Cape Town.

Sahlin, Claire L (2008): Svéd Szent Brigitta, Európa társvédőszentje. Bába Kiadó, Szeged. URL: http://2012-ebedfia.blogspot.hu/2012/02/szent-brigitta.html

Schenk von Grafenberg, Johannes (1609): Monstrum historia memorabilis. Frakfurt. URL: https://archive.org/details/monstrorumhistor00sche

Schilling, Johannes és Zeller, Suzanne (2012): Soziale Arbeit. Geschichte, Theorie, Profession. 5. Auflage, Ernst Reinhardt, München.

Schupbach, William (1978): A new Look at the Cure of Folly. Medical History 22, July, 267-281.

Scurlock, J. és Andersen, B. R. (2005): Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine.  Ancient Sources, Translations and Modern Medical Analyses. Chicago.

Smeyers, Paul, Smith, Richard és Standish, Paul (2007): The Therapy of Education. Philosophy, Happiness and Personal Growth. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York. URL: http://www.scribd.com/doc/145243869/Standish-Therapy-of-Education-Philosophy-Happiness-and-Personal-Growth

Southgate, Therese M. (2003): Bosch’s The Cure of Folly (Extraction of the Stone of Madness). JAMA, Vol. 289. No. 1. URL: http://www.phs.poteau.k12.ok.us/williame/APAH/readings/Bosch's%20The%20Cure%20of%20Folly,%20JAMA%201-1-03.pdf

Starbuck, John, M. (2011): On the Antiquity of Trisomy 21. Moving Towards a Quantitative Diagnosis of Down Syndrome in Historic Material Culture. Journal of Contemporary Anthropology. Vol II. Issue 1. URL: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=jca

Szabics Imre (1990): Előszó. In: Bédier, Joseph (1990): Trisztán és Izolda regéje. Móra Könyvkiadó, Budapest, 5-9.

Szent Biblia. Károli Gáspár fordítása. URL: http://mek.oszk.hu/00100/00161/

Szepesi Attila (2002): Porro, Tibrili és Barkó: udvari bolondok Budán. Magyar Nemzet Online, Archívum. április 25. URL: http://mno.hu/migr_1834/porro-tibrili-es-barko-udvari-bolondok-budan-779138

Szlávik Gábor: „A szegények mindig veletek lesznek” (Mt 26,11.).  A szegénység fogalma és társadalmi értékelése az antik szerzőknél, az újszövetségi iratokban és a Kr. u. I-III. század keresztény gondolkodóinál. Egyháztörténeti Szemle, 8. évfolyam, 2. szám. URL: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/tartalom16.htm

Tuke, D. H. (1882): Chapters on the History of the Insane int the British Isles. London. URL: http://www.gutenberg.org/files/31185/31185-h/31185-h.htm Letöltés: 2015. május 3.

Tuor-Kurth, Christina (2010): Kinderaussetzung und Moral in der Antike. Jüdische und christliche Kritik am Nichtaufziehen und Töten neugeborener Kinder. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Turi Zita (é.n.): Shakespeare és A bolondok hajója. Kézirat. URL: http://jagonak.com

Turi Zita (2013): A bolondok roppant színpada – A bolondok hajója és az Erzsébet/Jakab-korabeli dráma. In: Kiss Attila és Matuska Ágnes (szerk., 2013): Ki merre tart? Shakespeare Szegeden, 2007-2011. JatePress, Szeged.

United Nations (2006): Convention on he Rights of Persons with Disabilities. URL: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

Utrio, Kaari (1989): Éva lányai. Az európai nő története. Corvina, Budapest.

Veith, Ilza (1965): Hysteria: The History of a Disease. University of Chicago Press, Chicago.

Virág Jenő (1937): Dr. Luther önmagáról. Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/02500/02567/html/

Vonhoff, H. (1987): Geschichte der Barmherzigkeit. Stuttgart.

Waldschmidt, Anne (2006): Soziales Problem oder kulturelle Differenz? Zur Geschichte von „Behinderung“ aus der Sicht der „Disability Studies“. In: Traverse. Zeitschrift für Geschichte, Revue d’Histoire, Bern, 13. Jg., H. 3, S. 31-46. URL: http://www.sonos-info.ch/media/f61dfb96cfd6a089ffff8035ffffffd2.pdf

Wallace, Edwin R. és Gach, John (szerk., 2008): History of Psychiatry ad Medical Psychology. Springer, New York. 

Weiner, Dora B.(1994): Le geste de Pinel: The History of a Psychiatric Myth. Parker, Roy – Micale, Mark. S (eds. 1994):  Discovering History of Psychiatry. Oxford University Press, New York. 240-241.

Weiner, Dora B. (2008): The Madmen in the Light of Reason. Enlightenment Psychiatry. Part I. Custody, Therapy, Theory and Need for Reform. in: Wallace, Edwin R. és Gach, John (szerk., 2008): History of Psychiatry and Medical Psychology. Springer, New York. 255-277.

Weiner, Dora B. (2008): The Madmen in the Light of Reason. Enlightenment Psychiatry. Part II. Alienists, Treatises and the Psychologic Approach of the Era of Pinel. in: Wallace, Edwin R. és Gach, John (szerk., 2008): History of Psychiatry and Medical Psychology. Springer, New York. 281-303.

Weiner, Dora B. (2008): Philippe Pinel int he Twenty-First Century. The Myth and the Message.In: Wallace, Edwin R. és Gach, John (szerk., 2008): History of Psychiatry and Medical Psychology. Springer, New York. 305-312.

Whittaker, C. R. (1998). Der Arme. In: Giardina, A. (1999., szerk.): Der Mensch der römischen Antike. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 305-336.

WHO (1980): International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organization 1980, Geneva, 1985.

Welti, Felix (2005): Behinderung und Rehabilitation in der sozialen Rechtsstaat. Jus Pubicum, Moor Siebeck, Kiel.

Winzer, Margret A. (1993): The History of special education. From isolation to inegration. Gallaudet University Press.

Young, de Mary (2010): Madness: an American History of Mental Illness and its Treatment. Jefferson, Mc Farland & Co. Publishers, New York.

Zászkaliczky Péter (2010): Zum Begriff der Norlamität in der ungarischen Tradition der allgemeinen Heilpädagogik. In: Nóbik Attila és Pukánszky Béla (szerk., 2010): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 109-115.

Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás (szerk., 2010): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest.

Zumthor, Paul (1985): Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában. Gondolat Kiadó, Budapest.