Skip navigation

4.3 Az óvodapedagógus feladatai és szerepei

A gyermek fejlődésének követése és segítése az óvodapedagógustól olyan nevelési kultúrával megoldott feladatvállalást kíván, amelynek fontos eleme a helyzetekhez, a gyermek szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodó nevelési stílus. Olyan csoporthelyzetek teremtése szükséges, amelyben a gyermek biztonságban érzi magát, sikeressé válik, a csoporttörténések önérvényesítő aktivitását kellő irányba alakítja. Az ilyen környezetben a gyermek a tevékenységekbe, játékba bekapcsolódik, az eszközöket rendeltetésszerűen használja, érzelmi – akarati világa összhangban van értelmi szintjével, beszédére az adekvát közlések jellemzőek.

A paradigmaváltás az óvodai nevelésben a kompetencia alapú nevelést helyezi a középpontba, amely kompetencia alapú helyi nevelési programok kialakítását eredményezte az Óvodai nevelés alapprogramját figyelembe véve.

http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/

A kompetencia alapú nevelés megvalósítása érdekében az óvodapedagógus feladatai:

az értékközvetítés elemeinek és folyamatának ismerete, az óvoda érték- és normarendjének alakítása

a szocializáció és nevelés szempontjainak, a családi háttér tényezőinek  figyelembe vétele

az óvodás gyermek alaptevékenységének, a játéknak, (helye a nevelési folyamatban, fajtái), munkának (helye a nevelési folyamatban, fajtái, szervezése, irányítása), a tanulásnak (kognitív fejlesztés, anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, a környezet megismerésére, matematikai és testnevelés) iráyítása

a fejlődés, fejlesztés, játékos tanulás feltételeinek megteremtése

az óvodai játék- tanulásirányítási stratégia kialakítása 

        

Az óvodapedagógusoktól elvárás, hogy a gyerekekkel való bánásmódja szeretetteljes,  érzelmi biztonságot nyújtson a gyermekeknek, segítse, ösztönözze őket minden  területen. Vegye figyelembe a gyermek fejlettségét, családi hátterét, tehetségét, fejlődési ütemét, kövesse nyomon a gyermekek fejlődését Ismerje és tudja alkalmazni a gyermek nyomon követéséhez szükséges mérőeszközöket. Alakítson ki jó kapcsolatokat a szülőkkel, az óvodai kollektívával, tájékoztassa a szülőket a gyermek fejlődéséről és szükség esetén adjon tanácsot, és legyen képes