Skip navigation

A témák rövid, áttekintő bemutatása

A tananyagot kilenc nagy témakörben tárgyaljuk, az elméleti és történeti bevezetőt a reformpedagógiák óvodai nevelésben való alkalmazását elemző bemutatás követi.

Külön egységben tárgyaljuk az óvodapedagógus személyiségével kapcsolatos feladatokat, az óvodapedagógus mintaadó szerepét.

Ezt követően az óvodapedagógus szerepeket tekintjük át, külön kiemelve a gyermeki személyiség megismerésének fontosságát.

A gyermek megismerése tevékenységei során fejezet a gyermeki teljesítmény mérésének lehetőségeivel foglalkozik.

A következő fejezetben az óvodáskorú gyermek szociális kompetenciájának fejlesztéséről szólunk.

Az iskolaérettség és az óvoda – iskola átmenet kérdéskörét az átmenetek pedagógiai –pszichológiai megközelítésmódjával értelmezzük.

Foglalkozunk a tehetség óvodai felfedezésének kérdéseivel, a tehetség-ígéretek problematikájával.

A tananyag utolsó fejezete az óvodában alkalmazható új módszerekről szól, amely az élménypedagógia, a projektpedagógia, a konstruktív pedagógia és a kooperatív tanulás kérdéseivel foglalkozik.

A jegyzet elméleti tananyagainak elsajátítása során jól hasznosíthatóak az óvodapedagógus szakon tanult általános pedagógiai és pszichológiai ismeretek, és a gyakorlatban gyűjtött tudásanyag.

Minden témakörhöz a tudás elsajátítását ellenőrző feladatok és azok megoldásai tartoznak, valamint irodalomjegyzék segíti a további tájékozódást.