Skip navigation

További ismeretek

1. Kompetencia

A kompetencia szó a latin competentia szóból származik, jelentése illetékesség. 

A mai köznyelvben a kompetencia szónak kettős jelentése van: 1) illetékesség, hatáskör, jogosultság; 2) szakértelem, hozzáértés, alkalmasság 

2. A kompetencia alapú helyi óvodai programok pedagógiai alapelvei:

 • A gyermek olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amellyel igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.
 • Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.
 • Valamennyi óvodai tevékenység tartalmaz játékos elemeket.
 • A játékba integrált tanulás komplex nevelés útján folyik.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartásával és kielégítésével az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket.

3. Elvárások az óvodapedagógussal kapcsolatban

 • A gyerekekkel való bánásmódja szeretetteljes,  érzelmi biztonságot nyújtson a gyermekeknek,
 • segítse, ösztönözze a gyermekeket minden területen,
 • vegye figyelembe a gyermek fejlettségét, családi hátterét, tehetségét, fejlődési ütemét,
 • a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez szükséges mérőeszközök (DIFER), megfigyelőlapok rendszeres használata és a fejlesztés tervezése,
 • alakítson ki jó kapcsolatokat a szülőkkel, az óvodai kollektívával,
 • tájékoztassa a szülőket a gyermek fejlődéséről és szükség esetén adjon tanácsot,
 • a csoportokban együtt dolgozó óvodapedagógusok feladatvállalása egyensúlyban, összhangban legyen, következetesség jellemezze nevelőmunkájukat,
 • az óvoda ügyeit kísérje figyelemmel, aktívan vegyen részt a nevelőtestületre vonatkozó feladatokban, megalapozottan tudjon dönteni,
 • ismertesse a dajkával a csoporttal kapcsolatos nevelési tervet, irányítsa megfelelően a munkáját, hogy tudja  előre a másnapi, illetve a heti feladatait,
 • a pedagógiai asszisztensnek adjon útmutatást a gyermekek fejlesztéséhez, annak eredményéről konzultáljanak,
 • működjön együtt a különböző intézményekkel, melyekkel a gyermekek érdekében kapcsolatban állnak