Skip navigation

6.1 Bevezető a csoportok fejlődése és a szociális kompetencia fejlesztése témához

Amennyiben legalább két-három személy kölcsönös függésben állnak egymással individuálisan nem elérhető szükségleteik kielégítésére, csoportról beszélünk.

Csányi Vilmos (1999) meghatározása szerint: „Az emberi csoport autonóm individuumként jelenik meg, tervekkel, célokkal, saját identitással és gondolkodással, és ettől elválaszthatatlanul mindezen tulajdonságok belső differenciálódásával, tehát a csoporttagok egyéni szerepeivel, funkcióival, kooperáló akcióival, önálló, személyes gondolkodásával.”

A csoportot a következők jellemzik:

  - egy vagy több közös tulajdonság (pl. ugyanazon intézmény neveltjei),

  - közös célok és érdekek (pl. együtt készülnek egy feladat teljesítésére),

  - a személyek önmagukat közösségnek tekintik (pl. focicsapat, kórus),

  - folyamatos interakcióban állnak egymással,

  - a tagok céljaik eléréséhez igénylik a társak együttműködését,

  - közös a normarendszerük,

  - szabályok, jogok, kötelezettségek kötik össze a tagokat.

    

A csoportokat több szempont szerint rendezzük, s így a következő csoporttípusokról beszélünk:

1. Formális (felülről létrehozott, pl. óvodai csoport) és informális csoportok (pl. baráti társaságok, érdeklődési körök, szakkörök),

2. Mikro- (az egyén személyes vonatkoztatási háttere) és makrocsoportok (objektív vonatkoztatási rendszerek, pl. társadalmi osztályok, életkor, lakóhely szerint),

3. Primer (pl. család) és szekunder (iskolai osztály, sportkör) csoportok

4. Tagsági csoport, amelyben tag az egyén (pl. kórus),

5.Vonatkoztatási vagy referencia csoport, amelynek értékeihez, normáihoz alkalmazkodik a személy.

Egy-egy csoport önálló rendszer, amely egyensúlyra törekszik környezetével, ezt önszabályozással tudja elérni. A személyek, csoportok számára a másik jelenléte feszültségforrás lehet. A kölcsönös függés pszichikus mezőt hoz létre, az ebben ható erők alakítják a viselkedést (szokások, normák, kapcsolatok, vezetőválasztás).

A témáról bővebben Pszichológia és Szociológia tárgyak tanulása során

szerezhet ismereteket, valamint javasoljuk Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába  c. műve tanulmányozását.