Skip navigation

Teljes anyagra vonatkozó irodalomjegyzék

A teljes anyag feldolgozásához javasolt irodalom:

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600137.KOR (letöltve: 2012. június25) Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Digitális Tankönyvtár. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/index.html.    letöltés ideje 2015. 05.22.

Antal Rita et al. (2004): Gyerekek, módszerek, nevelők. Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési kht, Budapest.

Aries, Ph (1987):Gyermek, család, halál. Gondolat, Bp.

Ágoston Valéria, Katus Györgyné (2013): „Nem messze van ide Kalocsa. Tervezzünk együtt! Sprint Kft, Budapest.

Balázsné Szűcs Judit (2002): Az ember, aki óvodás. SZORT BT, Budapest.

Balogh László –Mező Feren-Kormos Dénes (2011): Fogalomtár a tehetségpontok számára.   Géniusz könyvek Magyer Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. Budapest

Belánné Kockás Klára - Fórikáné Csáki Orsolya - Dehelán Éva:b(2001): A „beszoktatás” mint kölcsönös „befogadás. Óvodai Nevelés, 3. szám

Bakonyi Anna, Lendvai Lászlóné (2010): Fejlődési Napló-és Mérési fokozatok. Budapest: Módszertár

Bakonyi Anna (2007): Az óvodásgyermek fejlődésének nyomon követése. Budapest: SuliNova

Clauss,G., Hiebsch,H., (1965): Gyermekpszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cole, M., Cole, S.R., (1997): Fejlődéslélektan.  Osiris Kiadó, Budapest.

Csányi Vilmos (1999): A csoport mint „szuperorganizmus”. Természet Világa, 130.évf. 5.sz. 207-209.

Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Humánetológia. Vince Kiadó, Szekszárd.

Csányi Yvonne 1999): Integráció, befogadás. In.:Kereszty Zsuzsa (szerk..): Mindenki iskolája. IFA-BTF-OM.  37-54.

Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Budapest: Nyitott Könyvműhely. 375.

Dombi Alice, Oláh János, Varga István (2007, szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. Tanulmányok. I-II. kötet, APC-Stúdió, Gyula.

Dombi Alice, Soós Katalin (2010, szerk.): Fejezetek a kisgyermeknevelés köréből. APC-Stúdió, Gyula.

Dombi Alice, Dombi Mária (2014, szerk.): Pedagogikum és Kommunikáció. Universitas Kiadó, Szeged.

Ehrat, F.-Mattmüller-Frich, F.(2001): A nehezen nevelhető gyermek (POS) . Gondolat, Budapest

Falus Iván (szerk.,1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest.

Fehér Irén, Lappints Árpád (1998): Pedagógiai fogalomtár. Comenius, Pécs.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): A differenciálás szemléletének új megközelítése: a fejlesztő értékelés és metakogníció. In.: Györgyiné Koncz Judit (szerk.): Kompetencia – fejlesztés – érték. Károli Egyetemi Kiadó, Budapest.

Fromm, Erich (2003): A szeretet művészete. Háttér Kiadó, Budapest.

Gósy Mária (2007, szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol Kkt., Budapest.

Horváthné Csapucha Klára (2007): Kreativitásfejlesztés játékosan. Vizuális Technikák gyakorlati útmutatója. Flaccus Kiadó, Győr.

Hegyi Ildikó (2002): Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban. OKKER Kiadó, Budapest

Keményné Gyimes Erzsébet (2007): A megküzdés problémái az átmenetek időszakában. Módszertani Közlemények, 4. 146-156

Kolozsváry Judit: „Más” gyerek, „más” szülő, „más” pedagógus. Okker 2002.

Kolozsváry Judit(1999): A sajátos ember. Okker, Budapest

Konta I.- Zsolnai A. (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk.  OKKER Kiadó, Budapest

Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. OKKER Kiadó, Budapest.  

Kolozsváry Judit(1999): A sajátos ember. Okker, Budapest

Konta I.- Zsolnai A. (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Körmöci Katalin(2001): A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában. Fabula Bt, Budapest

Kulcsár Sándorné (2003): Differenciált személyiségfejlesztés elfogadáson alapuló óvónői eljárásokkal. Fejlesztő Füzetek, Nyíregyháza

Kozma Tamás : Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/163174/t_dekdb_bibDRT235627.pdf;jsessionid=815E97466C2B7508E067C8A235ED2984?sequence=3 (letöltés ideje 2015.05.22.)

Kósáné Ormai Vera-Horányi Annabella (2000): Mi, pedagógusok. OKKER Kiadó, Budapest.

Kovácsné Bakosi Éva (2004): Mérőeszközök az óvodai játék méréséhez. Debrecen.

Kurucz Rózsa (2002): Az első magyar óvóképző 1837-1843. Babits Kiadó, Szekszárd.

Kurucz Rózsa (szerk., 2013): Hidak és Párhuzamok a 175 Éves Közép-Európai és Magyarországi óvóképzés történetében. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd.       

Lukács Józsefné – Ferencz Éva (2010): Ősztől – őszig könyvsorozat. Flaccus Kiadó, Budapest.                                                                                                                                                                                   

Mérei Ferenc, V.Binet Ágnes (1985): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest.

M. Komáromi Gyöngyi, Vajda Péter (szerk.)  (2000): Civilizáció és kultúra. Gyermekközpontú nevelés az organikus kultúra jegyében. Éberfa Alapítvány, Keszthely.

Nagy Jenőné (2010): Nemzeti tehetség Program I. Óvodavezetési ismeretek. Raabe. Budapest

Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata. ONM Szolnok

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.  19-39.

Nagy József (2007. szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged

Nagy József (2002. szerk.): Az alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. OKÉV, Szeged

Nagy József - Józsa Krisztián - Vidákovich Tibor - Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Budapest

Németh András (2000): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Nóbik Attila (2001): A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. Iskolakultúra, 2001/4. 65-71.

Pléh Csaba (1992): Pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest.

Nyitrai ágnes (2010): A mese szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében. In: Zsolnai Anikó- Kasik László (szerk.) A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 205-203.

Oláh Attila (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének módszerei. Trefort Kiadó, Budapest

Perlai Rezsőné (2000): Mire van a legnagyobb szüksége a gyermeknek? Óvodai Nevelés, 10.

Piaget, Jean (1999): Gyermeklélektan.  Osiris, Budapest

Porkolábné Balogh Katalin -Balázsné Szűcs Judit - SzaitznéGregorits Anna (2004): Kudarc nélkül az iskolában. Komplex prevenciós óvodai program. Trefort Kiadó, Budapest

Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Bp

Pukánszky Béla, Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

[http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ (letöltés ideje 2015-05-24)

http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/02.04.html#fjzt26 (letöltés ideje 2015.05.22.)]

Rogers, C. R. (2003): Valakivé válni, A személyiség születése, Edge, Budapest;

Schaffhauser Franz (2000): A nevelés alanyi feltételei. Telosz Kiadó, Budapest;

Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás. Gondolat Kiadói Kör, ELTE, Neveléstudományi Intézet, Budapest.

Sztana Beatrix – Kristó Ágnes (2015): Gyermekbántalmazás a jogszabályok és a lélek tükrében. In.: Sztanáné Babics Edit (szerk.): Csecsemők, kisgyermekek neveléséről, gondozásáról. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. CD és E-könyv, 8-23.

Sztanáné Babics Edit (2011): A gyermeki teljesítmények mérésének lehetőségei, módszerei.  In.: Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 74-77.

Sztanáné Babics Edit (2011): Kisgyermekből kisiskolás.  In.: Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 70-73.

Sztanáné Babics Edit, Sztana Beatrix (2010): Olvasóvá nevelés a mese erejével. In.: Herbsz Mária, Tóth Sándor Attila (szerk.) : VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógiai Konferencia, Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja.

Sztanáné Babics Edit (2013): A 20. századot átívelő kisgyermeknevelés és óvóképzés pedagógiai forrásai, értékei. In.: Kurucz Rózsa (szerk.): Hidak és Párhuzamok A 175 éves Közép-Európai és Magyarországi Óvóképzés Történetében. Szent László TISZK Nyomdája, Szekszárd. 79-84.

Sztanáné Babics Edit (2013): A tehetséges gyermek és a hallgató. A tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei óvodás korú gyermekek esetében. In.: Sári Mihály (szerk.) „Az Értől az Óceánig” Ünnepi kötet Majdán János 60. születésnapjára. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja. 2013. 22-28.

Tengerdi Antal-Varga László (2013 szerk.): A gyermeklét narratívái. Edutech. Sopron.

Vajda Zsuzsa-Kósa Éva (2005): Neveléslélektan Osiris.

Zsolnai Anikó (2006): A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Budapest

Az óvodai nevelés alapprogramja. 2010. 363/2012 (XII. 17) Kormányrendelet

Az óvodai nevelés alapprogramja. 2010. 363/2012 (XII. 17) Kormányrendelet

Zsolnai Anikó (2008): A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban.  Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140.

Zsolnai Anikó (2013): A szociális fejlődés segítése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintázatok. Flaccus Kiadó, Budapest.

Vekerdy, T. (s.n.): Az óvoda és az első iskolai évek. Saxum, Budapest.