Skip navigation

12. A multikulturális nevelés – oktatás módszertani sajátosságai eszközei

Előismeret

A multikulturális nevelés fogalma az Európai Bizottság által az ún. Zöld Könyvben kiadott állásfoglalást az „oktatás európai dimenziójának fogalmán” alapszik. Ez tartalmazza a a különböző európai kultúrák megismerésének támogatását, a humanizmus, mint alapvető közös értékünk megőrzését, a közösség nyelveinek ismeretét, az európai ismeretek oktatását az iskolában, valamint olyan körülmények létrehozását, amelyek mellett az egyén kibontakoztathatja képességeit, s ez által könnyebben be tud illeszkedni az egyre verseny-centrikusabb világba. (Európai Bizottság Állásfoglalás az oktatás európai dimenziójáról készült Zöld Könyvről 1994, 98.o.)

Fejlesztendő kompetenciák

Személyes kompetenciák: szervező- és döntéshozatali képesség, újítási készség és kreativitás, rugalmasság és kísérletezési kedv, építő kritika, problémafelismerő és –megoldó képesség, felelősségtudat.

Társas kompetenciák: kommunikációs képesség, vitatkozási képesség, konfliktuskezelő képesség, csapatszellem, nyitottság, tolerancia, szolidaritás.

Szakmai kompetenciák: kronológiai és strukturális ismeretek és felismerések (elméletek, jelenségek, összefüggések); történeti tartalmak megértése és előadása, fogalmak/definíciók leírása és magyarázata; források és leírások/elbeszélések interpretációja; munka- és tanulásszervezési technikák.