Skip navigation

7. A társadalmi státusz kulturális csoportképző sajátosságai

A társadalmi státusz kulturális csoportképző sajátosságai. A szegénység szubkulturális sajátosságai és ezek megjelenése az oktatási rendszerben

Előismeret

A társadalom tagjainak a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyét többféle mutató együttese határozza meg. Ilyen például a gazdasági helyzet, a hatalom, az iskolázottság, a lakóhely. Ezek a tényezők olyan sajátos, és kölcsönösen egymásra ható rendszert alkotnak, ami az életmódban, mint szociológiai jellemzőben nyilvánul meg. Az életmód olyan komplex jellemző, ami jól látható jegyei miatt a társadalmi megbecsültség alapja.

A társadalomban elfoglalt pozíció sokféle módon van hatással az életesélyekre. Nagy valószínűséggel meghatározza a jövedelmi korlátokat, az iskolai végzettséget, a személyes kapcsolatokat, sőt áttételesen még az egészségre és a várható élettartamra is kihat.

A társadalmi elit életmódja jelentősen különbözik a szegények életmódjától, és a hátrányos helyzetben lévő csoportok és egyének esetében a változásra, változtatásra való esély is alacsony, illetve másfajta tudatos egyéni és társadalmi odafigyelés nélkül korlátozott.

Fejlesztendő kompetenciák

Az egyén szintjén: a reális énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményező képesség, az akaraterő és a kitartás.

A társas viselkedés terén: az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő, konfliktuskezelő és megoldó képesség, segítőkészség, valamint a vezető és szervezőképesség.

Irodalom

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 2006 4. és 5. fejezet
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch04.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch05.html

 

Ferge Zsuzsa A társadalom, amelyben élünk (Felvétel hossza: 1ó 6p 30mp)
http://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/details/8186,A_tarsadalom_amelyben_elunk

 

FERGE ZSUZSA: Társadalmi viszonyok és egyenlőtlenségek a 20-21. századi Magyarországon (Felvétel hossza: 1ó 51p 56mp)
https://www.youtube.com/watch?v=BDQlMkkFqJw

Feladat

Határozza meg a saját társadalmi pozícióját szociológiai szempontok alapján! (A szempontok eltérő hierarchiája alapján többféle modellt is létrehozhat.) Véleményét indokolja meg!