Skip navigation

Magyarország nemzetiségei. Rövid történeti áttekintés

A nem teljeskörű adatokra alapozva a demográfusok és történészek számításai szerint a 15. és 16. század fordulóján az akkori Magyarország lakosságának 80%-a volt magyar, nagyjából 20%-ban, főleg a határvidékeken éltek ezen a területen németek, szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok és románok is.

A törökök kiűzése után a szervezett betelepítések során az elnéptelenedett belső területekre is nagyszámban érkeztek külföldi telepesek, ezzel az ország nemzetiségi térképe még sokszínűbbé vált. Ez az az időszak, melytől az itt élő nemzetiségek többsége itteni megtelepedését datálja.

Az alábbi térképen jól megfigyelhető az együtt elő nemzetiségek aránya és területi eloszlása. Nevesített kisebbségek: horvát, lengyel, német, román, rutén, szerb, szlovák, vend/szlovén. A mai elismert kisebbségek közül hiányoznak: bolgárok, cigányok, görögök, örmények, ukránok.

Magyarország népei a 18. században - térkép Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Új képes történelem. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 82. oldal

Az itt elő kisebbségek évszázadokon át Magyarországot tartották hazájuknak. Ehhez az ún. hungarus-tudathoz hozzájárult, hogy a hivatalos ügyintézés nyelve mindenki számára a latin volt, szintén a latint használták az egyházi alkalmakon és a művelődésben, a mindennapi életben, és az ehhez kapcsolódó közigazgatásban, az egyházközösségekben és az iskolákban is minden kisebbség használhatta anyanyelvét. Gyakorlatilag nem volt különbség ebből a szempontból a magyar és bármely más nyelv között.

A nemzetiségek önállósodási törekvései a 18. század végén elsősorban a saját irodalmi nyelvek létrehozását, elfogadtatását és használatát célozták meg, természetesen ezek hivatalossá tételével a többségében kisebbségek lakta területeken. Ez csak a hivatalosan használt latin, illetve a többségi magyar nyelv háttérbeszorításával történhetett volna meg.

A nyelvi önállósodási törekvéseket a gazdasági és politikai követelések követték, például a román, a szerb és a szlovák kisebbségek területi autonómiát is el akartak érni, 1848-49-bem, illetve 1861-ben. Részben ezekre a követeléseknek következményeként jött létre a kiegyezés (1867). Az ezt követő polgári fejlődés jelentős elemét jelentették az 1868-as népoktatási- és nemzetiségi törvények, melyek Európában haladónak számítottak, és széles körben lehetővé tették a kisebbségek anyanyelvi nyelvhasználatát.

Magyarország nemzetiségi térképe 1891-ben. A szlovákok „tótok”-ként jelennek meg, hiányoznak a cigányok, görögök, örmények, ukránok.

Diószegi István: az Osztrák Magyar Monarchia, História 2000/9-10.

A századforduló után a korábbi haladó szemlélet mind a hatalom, mind a magyar népesség részéről kezdett megváltozni, egyre erősebbé váltak az ún. elmagyarosító törekvések. Ilyen intézkedés volt például a nemzetiségi nyelvek adminisztratív visszaszorítása az oktatásban (pl. Apponyi-féle törvény 1907.), valamint a nem magyar eredetű helynevek magyar változatának használata. Mint minden tiltás és korlátozás, ez is jórészt ellentétes hatást váltott ki. és tovább erősítette a nemzeti identitást.

A 20. század fordulóján az Osztrák – Magyar Monarchia nemzetiségi megoszlása a következőképpen alakult:

Diószegi István: az Osztrák Magyar Monarchia, História 2000/9-10.

 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a történelmi Magyarország multietnikus jellegű. többkultúrájú, soknyelvű állam volt. 1910-ben a népszámlálási adatok szerint a lakosság 54,5%-a vallotta magyar anyanyelvűnek magát, alig több mint a lakosság fele. A trianoni békeszerződés után mind az ország területe, mint a lakosság lélekszáma jelentősen lecsökkent, és megváltozott az ország nemzetiségi – etnikai képe is.

Magyarország kisebbségeinek anyanyelvi megoszlása 1900 és 2001 között a következőképpen alakult:

 

Év

Cigány

Német

Román

Szlovák

Horvát

Szerb

Szlovén

1900

5 662

604 751

26 975

192 227

68 161

24 254

7 922

1910

9 799

553 179

28 491

165 317

62 018

26 248

6 915

1920

6 989

550 062

23 695

141 877

58 931

17 132

6 087

1930

7 841

477 153

16 221

104 786

47 332

7 031

5 464

1941

18 640

475 491

14 142

75 877

37 885

5 442

4 816

1949

21 387

22 455

14 713

25 988

20 423

5 158

4 473

1960

25 633

50 765

15 787

30 690

33 014

4 583

 

1970

34 957

35 594

12 624

21 176

21 855

7 989

4 205

1980

27 915

31 231

10 141

16 054

20 484

3 426

3 142

1990

48 072

37 511

8 730

12 745

17 577

2 953

2 953

2001

48 438

33 774

8 482

11 817

14 326

3 388

3 180

(Vékás János, Statisztikai adatok az 1980-2002. évi népszámlálások összehasonlító elemzéséhez 241. o.)

Irodalom

Demográfiai változások a XVIII. századi Magyarországon
https://www.youtube.com/watch?v=Q4n1lLaj7t0

Demográfiai változások a XX. századi Magyarországon
https://www.youtube.com/watch?v=mfr3YHtn1m4

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 2006 10. fejezet
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch10.html

Tóth Ágnes - Vékás János Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása) Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1097836263_toth_vekas2.pdf

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Osiris, 2005. (Magyarországi kisebbségek - kisebbségben élő magyarság c. fejezet)

Bindorffer Györgyi Jövevényektől az államalkotó tényezőig Nemzetiségek és nemzetiségpolitika Magyarországon 1790-től napjainkig

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/a_jovevenyektol_az_allamalkoto_tenyezokig/a_jovevenyektol_az_allamalkoto_tenyezokig.pdf

http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/184992660.pdf.

http://www.historia.hu/archivum/2000/000910dioszegi.htm