Skip navigation

A társadalmi státusz kulturális csoportképző sajátosságai. Életmód, életstílus, életminőség

Az életmód a szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységeket jelenti. Annak alapján írható le, hogy az egyének a mindennapi életükben milyen tevékenységeket végeznek, hol végzik ezeket, átlagosan mennyi időt fordítanak rá, kikkel együtt végzik ezeket a tevékenységeket, miért végzik ezeket, illetve hogy ezek a tevékenységek mit jelentenek számukra. Lényegében az ember szükséglet-kielégítésének mikéntjét jelenti.

 

Az életstílus az életmód része, elsősorban az életmód viszonylag szabadon megválasztott elemei tartoznak ide, az, hogy a különböző életmód-elemek tartamát hogyan szervezik az egyének. Igen jelentős szerepe van ebben annak a kulturális közegnek és annak a kulturális- és hagyomány rendszernek, ami az egyén gondolkodását, értékrendjét alapvetően meghatározza.

 

Az életminőség az egyén vagy csoport jól-lét érzésének fokmérője, vagyis szubjektív mutató. Az a vélemény és érzés, amit az egyén vagy csoport a különböző, számára jelentős testi és lelki körülmények alapján magában kialakít. Ez a kulturális vonatkozások miatt nagyrészt független is lehet az objektív társadalmi – gazdasági mutatóktól.

Irodalom

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 2006 15. fejezet
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch15.html

Az életminőség feltételei Szerk: Utasi Ágnes MTA Politikai Tudományok Intézete 2007.
http://mek.oszk.hu/04800/04806/04806.pdf

Az életmód változása, a populáris kultúra terjedése (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=WX_KQfLHG1o&index=40&list=PL0hWfPdqf_3awvnFrdIl5lvi5N9XwfcCR

Életmód, JÖVŐ-IDŐBEN
https://www.youtube.com/watch?v=vSNxWvvCRDI

Kevesebb munka, több élet, JÖVŐ-IDŐBEN
https://www.youtube.com/watch?v=r5-SlSomtLg

 

Lehetséges példák a 2. feladat elkészítéséhez:

Az őskori ember élete élelemtermelés és mesterségek (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=toQQBCzBYF8&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=7

 Lovagi életmód, lovagi erények, a keresztes hadjáratok (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=22

Az uradalmak: földesurak és jobbágyok (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=NgJd5SSoRc8&index=25&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY

Az életmód fogalmáról. Civitas óravázlat
http://www.civitas.hu/magyar/?m=7&am=0&c=23

Feladat

1. Készítsen tízpercnyi kiselőadást, melyben bemutatja saját életmódját, életstílusát és életminőségét! Térjen ki ezek összefüggéseire! Legyen minél szemléletesebb, használjon képeket, zenéket, akár élő bemutatót! Vegye igénybe a multimédiás lehetőségeket!

2. Dolgozzon ki egy – egy tanórát alsó illetve felső tagozaton, melyben bemutatja valamely korszak életmódját, életstílusát! Készítse el ez az ehhez szükséges segédanyagokat, szemléltető eszközöket. (Az évfolyam és a korszak kiválasztásánál vegye figyelembe a NAT és a Kerettantervek előírásait! Használhatja ötletadónak például a fentebbi videókat.)