Skip navigation

A szegénység szubkulturális sajátosságai és az oktatási rendszer

A szegénység szubkulturális közegében élő gyermekek azokat a körülményeket, normákat, és nézőpontokat ismerik, melyek saját környezetükben körülveszik őket. Azokat a viselkedési mintákat, viszonyulásokat, életvezetési és életszervezési stratégiákat ismerik, és fogadják el normaként, melyeket családi szocializációjuk során elsajátítanak.

Ezek a normák a legtöbb esetben eltérnek a többségi társadalom normáitól, nemegyszer ellentétesek azzal, ebből következően nem illeszkednek azokhoz a normákhoz és alapelvekhez sem, melyekre az oktatási rendszer alapoz. A megfelelő iskolázottság nélkül pedig ezeket a gyerekeket olyan értelmi, szociális és egészségügyi hátrányok is sújtják, melyek miatt felnőttként is nagy valószínűséggel szegények lesznek.

A szegénység szubkulturális sajátosságaiból adódóan kétféle módon is lehet eleve hátrányos az ilyen környezetben élő gyermekek részvétele az oktatásban.

Egyrészt ezek a gyerekek bizonyos esetekben nem járnak óvodába és iskolába, ezért nincs is módjuk elsajátítani sem a beilleszkedéshez szükséges normákat és viselkedési módokat, sem a megfelelő ismereteket.

Problémák adódnak akkor is, ha ezek a gyerekek járnak óvodába és iskolába. Egyrészt jóval kevesebb időt töltenek iskolába járással más körülmények között élő társaiknál. Ennek részben anyagi okai lehetnek, de szerepe van ebben a szülők és a környezet oktatással szembeni negatív attitűdjének is. Másrészt az intézményekben töltött idő minősége és hatékonysága is alatta marad sok esetben a legalább átlagos körülmények között élő társaikénál.

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia  - Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011-2020) helyzetelemzés szerint:

 „Az oktatási rendszer sajnálatos jellemzője, hogy nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt meglevő hátrányokat.

Alapvető probléma:

- hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egy része a helyben elérhető oktatási szolgáltatásokat sem kapja meg;

- hogy nincs kellő együttműködés más ágazatokkal, így elsősorban a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal, és nem kap kellő hangsúlyt a szülőkkel való partneri viszony sem;

- a közoktatásban az oktatási kirekesztődés, mely egyrészt a jobb társadalmi státuszú tanulók iskolai elvándorlása, másrészt a területi elkülönülés és az iskolarendszer szelektivitása következtében alakul ki. Az olyan iskolákban illetve osztályokban, ahol az ilyen folyamatok eredményeként elkülönülnek a mélyszegénységben élő és roma tanulók, rosszabb az oktatás színvonala: alacsonyabb a szaktanárok által megtartott órák száma, az érintett intézmények gyengébb felszereltségűek más helyi iskoláknál és osztályoknál. Mindezek következtében erősödnek a meglévő társadalmi különbségek. Egy 2010-es kutatás szerint a roma többségi iskolák száma 2004 óta mintegy 34%-kal emelkedett. Ezen iskolák 70%-ban a teljes szakos ellátottság megoldatlan;

- hogy a pedagógusokat az alap, illetve továbbképzések során nem készítik fel a hátrányos helyzetű, vagy eltérő szocio-kulturális háttérrel rendelkező gyerekek oktatására, nevelésére, valamint a szülőkkel történő együttműködésre;

- hogy az oktatás nem biztosítja eléggé a munkaerő-piaci részvételhez szükséges alapkészségeket, nem alapozza meg az egészségkultúrát, az egész életen át tartó tanulást.”

Irodalom

A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia - Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011-2020) Helyzetelemzés 29 – 41. o.
http://romagov.kormany.hu/download/9/e3/20000/Strat%C3%A9gia_1sz_mell%C3%A9klet_Helyzetelemz%C3%A9s.pdf

Szentesi Balázs: Interkulturális párbeszéd egy cigány gyermekek számára szervezett iskolán kívüli oktatási program foglalkozásain
http://www.magyardiplo.hu/mitiok/441-interkulturalis-parbeszed-egy-cigany-gyermekek-szamara-szervezett-iskolan-kivueli-oktatasi-program-foglalkozasain

Ambrus Péter Szegénykultúra. In: Ambrus Péter – Csépe Péter – Forrai Judit (szerk.): Egészségügy, kommunikáció, cigányság. Új-Aranyhíd, Budapest. 2002.

Szuhay Péter A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Panoráma, Budapest. 1999.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_magyarorszagi_ciganyok_kulturaja_etnikus_kultura/index.htm

Mélyszegénységben élő család egy napja
https://www.youtube.com/watch?v=P6Dam_AbWLE

Kitörési pont az iskola 1-4.
https://www.youtube.com/watch?v=wH5A9f3nCF8
https://www.youtube.com/watch?v=IByI-A9rids
https://www.youtube.com/watch?v=XDzRCyw27r8
https://www.youtube.com/watch?v=A2VbvArHfLo

 

Tiszabő 1-5.

1. Öcsém, ha teheted, most menj innen

http://index.hu/video/2011/08/29/tiszabo_s1e1/

2. Ha nincs iskola, elveszett a falu

http://index.indavideo.hu/video/Ha_nincs_iskola_elveszett_a_falu_1

3. Ezek az urak már nem is magyarázkodnak

http://index.hu/video/2011/08/31/tiszabo_s1e3/

4. Szevasz, cicám, van gazdád?

http://index.hu/video/2011/09/01/tiszabo_s1e4/

5. Rendőr szeretnék lenni

http://index.hu/video/2011/09/02/tiszabo_s1e5/

Feladat

Készítsen interjút olyan pedagógusokkal, akiknek van tapasztalatuk szegénységben élő gyermekek nevelésében – oktatásában! Az interjú elkészítéséhez használja kiindulópontnak a „Kitörési pont az iskola 1-4.” című dokumentumfilm tapasztalatait, szempontjait. Gyűjtse össze a legjelentősebb problémákat, és megoldási javaslatokat! Keressen „jó gyakorlatokat” a környezetében, a szakirodalomban, illetve internetes forrásokban!