Skip navigation

Fejlesztendő kompetenciák

Jelen tanagyag a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelettel és az Európai Bizottság Közleményével (Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications”. Draft. 15.12.2004. European Commission Directorate-General for Education and Culture

 - http://www.pfmb.uni-mb.si/bologna/principles.pdf) összhangban a pedagógus kompetenciák következő területeire koncentrál kiemelten:

  1. A szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Ezen belül a hallgató készüljön fel az ismeretek (önálló) megszerzésére, elemzésére, értékelésére és átadására, a rendelkezésre álló technológiák alkalmazására.
  2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése. Ezen belül legyen képes a fejlesztési – tanulási környezet megteremtésére és menedzselésére, az innovációra és kreativitásra.
  3. A fejlesztés – tanulás támogatása. Legyen képes a taneszközök, tanulási források értelmezésére, elemzésére, adott esetben önálló előállítására.
  4. A gyermek személyiségének fejlesztése az egyéni bánásmód érvényesülésén keresztül. Ezen belül képesnek kell lennie együtt dolgozni a gyerekekkel, mint egyénekkel, és támogatnia kell őket optimális fejlődésükben. Kiemelten fontos ezen belül a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.
  5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. Ezen belül kiemelten fontosak az interkulturális készségek, valamint a helyi közösségek.
  6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Ebben alapvető, hogy a hallgató legyen képes önreflexióra és önkorrekcióra, valamint ennek átadásával kapcsolatban legyenek átfogó módszertani ismeretei.
  7. A kommunikáció, szakmai együttműködés és problémamegoldás. Ezen belül legyen képes a konfliktusok felismerésére és az ismert technikák alkalmazására a felmerülő konfliktusok oldása és hatékony kezelése érdekében.
  8. Az elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. Ezen belül elsősorban a négy fő kompetencia-csoport szándékos és gyakorlat-orientált (ön) fejlesztésének módszertani ismereteinek elsajátítása:

-          Szakmai kompetenciák (ismeretek, készségek)

-          Személyes kompetenciák (pl. pontosság, önállóság, döntésképesség, türelem, megbízható, kitartó)

-          Társas kompetenciák (pl. határozottság, irányítási készség, kommunikációs készség)

-          Módszerkompetenciák (pl. gyakorlatias feladatértelmezés, figyelemösszpontosítás, áttekintő képesség, helyzetfelismerés)