Skip navigation

Kulturális csoportképző sajátosságok

Az egyének gondolkodásmódját, szokásait, értékrendjét, és ebből következően mindennapi tapasztalatait alapvetően befolyásolják családja illetve tágabb társadalmi csoportja kulturális sajátosságai. Sok esetben ezek a jellemzők nem is tudatosan, hanem a családi paradigma részeként, észrevétlenül kerülnek be az egyén mentális készletébe, amivel világból felé megnyilvánuló ingerekre reagál.

 

A kultúra összetett rendszer, elemei az alapvető értékek, az ezekre épülő normák, a hiedelmek, a szimbólumok, a technológiák és a nyelv. Azok az egyének, akik az egyes elemeket minőségükben hasonlóan élik meg, egymással tudatosan vagy tudattalanul közösséget vállalva csoportokba szerveződnek. Ezek a viszonyulások lehetnek hasonlóak, de lehetnek egymással kifejezetten ellentétesek is – az adott csoporton, közösségen belül meghatározó erővel bírnak, hatályuk nem kérdőjeleződik meg, és mint ilyen közös alap, érzelmi meghatározottsággal is bír.

 

Az egyes csoportokra. közösségekre jellemző kulturális alap meghatározza többek között az egyének viszonyát a társadalom egészéhez, a többi csoporthoz, az életmódhoz és az életstílushoz, a munkához és az oktatáshoz is.

Irodalom

Multikulturális nevelés. Szerk: Torgyik Judit, Karlovitsz János Tibor, Bölcsész Konzorcium, Budapest 2006. 9 – 25.p.
http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó 2006 16. fejezet
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch16.html

Carlo Ginzburg A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe Európa Könyvkiadó, 2011. 

Kulturális örökségünk, JÖVŐ-IDŐBEN
https://www.youtube.com/watch?v=bdi66vSIOug

Néphagyományok jeles napok, ünnepek (Videótanár - digitális tananyag)
https://www.youtube.com/watch?v=GDGzY3yrbZk

Feladat

1. Saját lakóhelyén, szűkebb környezetében keressen olyan kulturális értékeket, jelenségeket, melyek alapján az adott közösséghez tartozónak érzi magát! Választását indokolja meg.

2. Melyek azok a legalapvetőbb (kulturális) értékek, melyeket a nevelés – oktatás során alapvetőnek tart? Mutassa be, hogyan tudja ezt egy adott gyermekközösségben közvetíteni!