Skip navigation

Ellenőrző kérdéssor

Kérdések

 1. Mi a neohumanizmus?

 2. Mit jelentett a felvilágosult abszolutista uralkodók szótárában a vallási türelem?

 3. Hogyan fordítható magyarra a kifejezés: „Ratio Educationis”?

 4. Mikor jelent meg a két Ratio Educationis?

 5. Melyek voltak II. József legfontosabb tanügyi rendeletei?

 6. Miért volt jelentős az 1790/91-es országgyűlés a protestáns iskolák szempontjából?

 7. Melyek voltak a Művelődésügyi Bizottság által megfogalmazott legfontosabb iskolaügyi alapelvek?

 8. Mivel foglalkoztak a gyerekek az első magyar óvodákban?

 9. Kinek a műve a Flóri könyve? Mi jellemezte a tartalmát?

 10. Milyen tankönyvet írt Tóth Pápai Mihály?

 11. Mit jelentett a gyakorlatban a protestáns tanügyi autonómia?

 12. Ki és hol létesítette az első magyar tannyelvű több évfolyamos tanítóképző intézetet?

 13. Mit tanítottak ebben az intézetben?

 14. Az 1840-es években hol létesítettek még tanítóképző intézeteket Magyarországon?

 15. Az 1848-as törvények szerint miből kellett fedezni az iskolák fenntartási költségeit?

 16. Mi volt a célja Tavasi Lajosnak és az általa vezetett Nevelési Társaságnak?

 17. Mikor zajlott le az első tanítógyűlés (tanácskozmány)?

 18. Sorolja fel az 1848-as Eötvös-féle népoktatási törvényjavaslat jellemzőit!

 19. Mit jelentett a korban a „közös iskola” kifejezés?

 20. Milyen reformgondolatokat tartalmazott az Eötvös-féle „Magyar egyetem alapszabályai” című dokumentum?

 21. Mi jellemezte a magyar népoktatást az 1850-es években? Ki gyakorolta a főfelügyeletet a népiskolák fölött?

 22. Hogyan változott meg Eötvös József koncepciója a népiskolák fenntartásáról 1868-ban 1848-hoz képest?

 23. Hogyan fejlesztette Eötvös a tanítóképzést?

 24. Mi volt az ismétlő iskola?

 25. Mi volt a felsőbb népiskola?

 26. Mi volt a polgári iskola?

 27. Mi volt az iskolaszék?

 28. Mik voltak a „vezérkönyvek”?

 29. Milyen módon segítette Eötvös és a tankönyvbizottság az új népiskolai tankönyvek megjelentetését?

 30. Milyen új szemléltető eszközzel segítették a népiskolai tanítást?

 31. Mi volt Eötvös koncepciója a népiskola tanítási nyelvét illetően, és hogyan változott meg a helyzet halála után?

 32. Mikor vezették be a népiskolai oktatás ingyenességét?

 33. Hogyan alakult a századfordulón a községi és az állami népiskolák aránya?

 34. Általában hányadik elvégzett népiskolai osztály után íratkoztak polgári iskolába a tanulók?

 35. Hány évfolyamos volt a polgári iskola?

 36. Milyen tantárgyakat oktattak a polgáriban?

 37. Hol és kiknek a vezetésével nyitották meg az első polgári iskolai tanítóképző (illetve tanítónőképző) intézetet?

 38. Ismertesse Eötvös koncepcióját a középiskolák átalakításáról?

 39. Mik voltak a görögpótló tárgyak és melyik törvény írta elő bevezetésüket?

 40. Ismertesse Molnár Aladár szerepét a nők számára létesített magasabb iskolák megteremtésében!

 41. Ki volt az a kultuszminiszter aki alőször engedélyezte nők továbbtanulását az egyetemek bizonyos fakultásain?

 42. Mely egyetemi fakultásokon tanulhattak nők?

 43. Mikor született a rendelet, amely lehetővé tette a nők továbbtanulását az egyetemek bizonyos karain?

 44. Ki volt az a – már diplomás – magyar orvosnő, akit csak e rendelet életbe lépése után avattak doktorrá?

 45. Mi volt az ONE?

 46. Milyen témájú vita bontakozott ki a századfordulón a magyar középiskolai képzés tartalmát illetően?

 47. Rajzolja le a századforduló magyar iskolarendszerét, érzékeltetve az egyes főbb intézménytípusok egymásra épülését, és a képzések időtartamát!

 48. Kik voltak a magántanárok?

 49. Ki volt a prorektor?

 50. Mikor jött létre a középiskolai tanárképző intézet? Kinek a nevéhez fűződik létrehozása? Ismertesse az új intézet szerepét a középiskolai tanárképzésben! Ki játszott fontos szerepet a pesti tanárképző megszervezésében, képzési tartalmainak kimunkálásában?

 51. Mire tett kísérletet a középiskolai tanárképző intézet az egyetemi „tanítási szabadság” közepette?

 52. Milyen fakultásokkal és mikor kezdte meg működését a kolozsvári tudományegyetem? Mely fakultás volt ezek közül új a magyar felsőoktatás történetében?

 53. Kinek a nevét vette föl az egyetem?

 54. Ismertesse a kolozsvári egyetem áttelepítésének (expatriálásának) körülményeit!

 55. Mettől meddig volt kultuszminiszter Klebelsberg Kunó?

 56. Mit jelentett Klebelsberg Kunó felfogása szerint az ország konzervatív modernizációja? Miért volt erre szükség?

 57. Mi volt a neonacionalizmus?

 58. Mit jelentett a kultúrfölény programja?

 59. Hogyan segítette Klebelsberg a népművelést?

 60. Milyen módon segítette Klebelsberg az iskolás korú gyerekek sportolását?

 61. Mi volt a levente-mozgalom?

 62. A középiskolai képzés tananyagát tekintve Klebelsberg milyen tartalmi változásokat tartott szükségszerűnek?

 63. Hogyan differenciálta a leányok középiskoláit az 1926. évi 24. törvény? Ismertesse az egyes női középiskola-típusokban oktatott tantárgyakat!

 64. Mi volt a felső kereskedelmi iskola? Adott-e érettségi ez az iskolatípus?

 65. Melyik főiskola nyílt meg 1925-ben?

 66. Mikor született – a magyar felsőoktatás történetében azóta is egyedülálló – törvény a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről?

 67. Ismertesse e törvény tartalmát!

 68. Kik oktattak a középiskolai tanárképző intézetekben?

 69. Milyen vizsgákat, milyen témakörökből kellett a tanárjelölteknek letenniük a tanárvizsgáló bizottság előtt?

 70. Mit neveztek próbaévnek?

 71. Mi volt az Eötvös Kollégium létrehozásának célja?

 72. Rajzolja le az 1924-1933 közötti időszak magyar iskolarendszerét, érzékeltesse az egyes iskolatípusok egymásra épülését és a képzések időtartamát!

 73. Milyen körülmények között kezdődött el a nyolcosztályos általános iskola bevezetése?

 74. Mi az UNESCO, és milyen céllal hozták létre? Magyarország mióta tagja?

 75. Mikor nyitották meg a nők előtt valamennyi felsőoktatási intézmény kapuját?

 76. Ismertesse a NÉKOSZ jelentőségét! Mikor számolták fel adminisztratív úton a népi kollégiumokat?

 77. Milyen szerzők művei jelentettek ideológiai, pedagógialeméleti hátteret az ötvenes évek általános iskolai pedagógiájának kidolgozásához?

 78. Mit jelentett a „lemorzsolódás elleni harc” az 1950-es években?

 79. Mik voltak a szakérettségis tanfolyamok?

 80. Mikor vezették be az orosz nyelv kötelező oktatását?

 81. Milyen iskolatípus volt a technikum?

 82. Milyen célkitűzés fogalmazódott meg az 1950-ben kiadott gimnáziumi tantervekben?

 83. Mi volt a gimnáziumi „politechnikai képzés” lényege, és mi indokolta bevezetését?

 84. Milyen kritériumoknak kellett megfelelniük 1952-től az egyetemekre, főiskolákra felvételiző fiataloknak?

 85. Mik voltak a szaktanítói tanfolyamok?

 86. Mikor és hol létesítettek pedagógiai főiskolákat? Milyen korábbi intézménytípust váltottak fel a pedagógiai főiskolák?

 87. Milyen módszerekkel biztosították az oktatásügy irányítói a munkás- és parasztszármazású fiatalok 50%-ának felsőoktatásba való bekerülését?

 88. Milyen erőfeszítéseket tettek a „szocialista” iskola hibáinak kiküszöbölésére?

 89. Mikor és hol hozták létre az első felsőfokú tanítóképző intézeteket?

 90. Mikor váltak főiskolává a felsőfokú tanítóképző intézetek?

 91. Mikor és hol jöttek létre a felsőfokú óvónőképző intézetek?

 92. Mikor alakultak át a felsőfokú óvónőképző intézetek óvóképző főiskolákká?

 93. Mikor és milyen intézménytípusból alakultak ki a tanárképző főiskolák?

 94. Mi jellemezte az általános iskola fejlesztését-fejlődését a hatvanas években?

 95. Mi az 5+1-es rendszer?

 96. Jellemezze az 1972-es oktatáspolitikai párthatározatot! Kik vettek részt az előkészítésben?

 97. Milyen oktatáselméleti kutatások és fejlesztő munkálatok élénkültek fel a hatvanas-hetvenes években?

 98. Milyen új tartalmakat és módszereket hozott az iskolai oktatásba a Gáspár László-féle szentlőrinci-sarkadi iskolakísérlet és alternatív pedagógia, valamint a Zsolnai-módszer?

 99. Soroljon fel néhány alternatív pedagógiai programot!

 1. Melyik törvény tette lehetővé az egyházak számára ismét az iskolafenntartást?