Skip navigation

Felhasznált irodalom

 

1. Az óvodai nevelés országos alapprogramja. 2012. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR

2. Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Bp. Gondolat 1988.

3. Bíró Gyula: Friss tintába mártott humorecset. A kortárs gyerekversek helye az anyanyelvi nevelés gyakorlatában.  Óvodai Nevelés. 2013/1. 19-20.

4. Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 2001.

5. Boldizsár Ildikó, Varázslás és fogyókúra: mesék, mesemondók, motívumok, Debrecen Didakt 2003.

6. Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában, Okker Bp. 2004.

7. Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker 2000.

8. Dobszay Ambrus: A magyar gyerekvers. Klasszikusok és maiak. Könyv és Nevelés III 2001/1. http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=189

9. Dobszay Ambrus: Gondolatok a gyermekversek megközelítésérôl. Új Forrás, 2004/2. 42. http://www.jamk.hu/ujforras/040213.htm

10. Dobszay Ambrus: Nemes Nagy Ágnes gyermek- és felnőtt költészetének kapcsolata in Változatok a gyermeklírára. szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán. Didakt. 2006. 67-78.

11. Dombi Gábor: Felelj szépen, ha kérdeznek! Válaszol: Janikovszky Éva. Népszabadság. 1993. aug. 9.

12. Első lépések a művészetek felé I. A vizuális nevelés és anyanyelvi–irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. Szerk: Gyöngy Kinga. Dialóg Campus, 2015.

13. Gyermekirodalom (szerk.: Komáromi Gabriella), Helikon 2001.

14. Horgas Béla – Levendel Júlia – Trencsényi László: A gyerekek másképp olvasnak. Minerva Bp. 1976.

15. Játékpszichológia, szerk: Stöckert Károlyné. Eötvös József Kiadó Bp, 1995. 165-168.

16. Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó 2012.

17. Katona Krisztina: Anyanyelvi és irodalmi nevelésről felsőfokon. Válogatott tanulmányok, írások. 2013.

18. Vasy Géza: Kormos István. 2002. 83-90.

http://dia.pool.pim.hu/html/szakirodalom/kormos_istvan/kormos_vasy_kormos_istvan.htm#14

19. Kovács Ágnes: Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Utószó. 257-259.

20. Kovács György–Bakosi Éva: Játék az óvodában. Szerzői kiadás Debrecen 1997. Mérei Ferenc–Binét Ágnes, Gyermeklélektan. Gondolat 1972. 233-249.

21. Ranschburg Jenő: Tündérmesék lélektanábólhttp://www.nepmese.hu/irasok/lelektan/41-a-trmeslktanl

22. Rigó Béla: A gyermekvers és a felnőtt költészet határai. Tanítási segédanyag 5–8 évfolyam számára. Tanári Kincsestár – Irodalom. 2007.

23. Sugárné Kádár Júlia: A kommunikációs elvű óvodai anyanyelvi nevelés pszichológiai alapja és gyakorlata. 1986

24. Szalai Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. 2002.

25. Tancz Tünde: Népmese és szocializáció. Fordulópont. 36. 2007/2.

26. Timárné Hunya Tünde: Az irodalmi alkotások kiválasztásának módszertani szempontjai, különös tekintettel a fiúk érdeklődésére. Új Pedagógia Szemle 2009. szeptember 30. http://www.ofi.hu/tudastar/timarne-hunya-tunde

27. Vajda Aurél: Az irodalmi ábrázolás eszközeinek hatékonysága a gyermek személyiségének fejlődésében In A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei IX. kötet, 1972.:

28. Vasy Géza: A gyermekirodalom mestere in Vasy Géza, Kormos István, 2002. 83-90.http://dia.pool.pim.hu/html/szakirodalom/kormos_istvan/kormos_vasy_kormos_istvan.htm

29. Vekerdy Tamás–Kende B. Hanna: Nem félünk a farkastólMuhi Klára beszélgetése. Filmvilág 2005/12. 10-13.http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8441

30. Weöres Sándor: A vers születése in uő: Egybegyűjtött írások. Magvető 1986. 219-265.

31. Zilahy Józsefné: Mese-vers az óvodában; Eötvös József Kiadó Bp. 1989.

32. Zóka Katalin, Varázseszközök az óvodában. Érzelmi, erkölcsi kompetenciák alakítása játékkal, mesével. A világ befogadásának elérhetősége. 2009. http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/varazseszkozok.pdf

33. Zóka Katalin: A meseválasztás kérdései az óvodában. A népmese helye az óvodai irodalmi-anyanyelvi nevelésben. Benedek Elek Mesekonferencia, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2007. április 23.  http://www.tanszertar.hu/eken/2007_02/zk_0702.htm