Skip navigation

Mesereprodukció

Gyermek önálló mesemondása.

A mesélés összefüggő szövegmondást igényel, beszédbátorságot ad, választékosabb kifejezések megválasztására ösztönöz, azért alkalmas a folyamatos beszéd fejlesztésére. Az összefüggő beszédet mérő tesztek közül a mese reprodukciója volt a legeredményesebb.[1] A gyerekek mesemondására már akár 3-4 éves korban is sor kerülhet, de nem kell erőltetni: fontos, hogy a mesélésben öröme legyen a gyermekeknek. Lehet, hogy nyögdécselve vagy hibásan adják elő a mondandójukat, de csak annyira javítsunk bele, hogy ne szegjük kedvüket. A nehezen megszólalókat biztatni kell, amelynek kerete lehet egy játék: pl. színház- vagy estimese-játék, mesemondó verseny, kukoricahántás. Előbb a jó mesélők szerepeljenek, akiket viszont arra kell rábírni, hogy figyelmesen meghallgassák a gyengébb mesélőket.

Mesemondás képek, képeskönyv, dia, makettfigurák stb. (eszközök) alapján.

A vizuális szemléltetőeszközök segíthetik a mese felidézését, és a gyerekeket önálló mesemondásra motiválják. A legjobb, ha az eszközt a mesehallgatáskor nem használjuk, ezáltal a gyerekeket belsőkép-alkotásra ösztökéljük, a történet-feldolgozás azonban már történhet képek, például öt–hat diafilmkocka alapján.[2]  Az először szóban elmondott mesét következő alkalommal megismételhetjük diafilm nézegetéssel (lehetőleg ezt se olvassuk, hanem önállóan, szabadon, fejből meséljük el a történetet a képek alapján). A következő alkalommal egy önként jelentkező gyermek mondhatja el a cselekményt a képek alapján, másnap pedig ugyanezt egy vagy több gyermek megismételheti.

A mese folytatása

Az ilyen gyakorlatok során a gyermekek részben mesehallgatók, részben önálló szövegalkotók. Ha már többször hallották a mesét, visszakérdezhetünk: „Mit mondott az asszony a lányának?” „Mi történt ezután?” „Ki segített a kiskondásnak?” Az ilyen gyakorlat során ha az egyik gyerek elakadt a másik folytathatja. A meseprodukció másik lehetséges formája a láncszerű mesefolytatás, amikor gyerekek rövid szakaszonként „egymásnak adják tovább a mesét”.

Kreatív mesefeldolgozások.

Az irodalmi tevékenységet a gyerekek alkotó- és önkifejezés-vágyára is építhetjük. Vlagyimir Szutyejev A fenyőfa című meséjében például egy helyütt „elhallgat” a mesélő, és a gyerekeknek maguknak kell kitalálniuk az illusztráció alapján, hogy mi történt a mesehősökkel egy adott időben. Egy mese lezárását a gyerekekre bízhatjuk, ők maguk is költhetnek saját alternatív befejezést. Ha a gyerekeknek ez túl nehéz feladatnak bizonyul, előbb rajzolják le a mese végét, és csak utána mondják el saját szavaikkal. Egy-egy történetet a csoport közösen is kitalálhat. Ilyenkor láncszerűen továbbadva gördül a mesefolyam, az óvópedagógus vagy elkezdi, vagy bekapcsolódik abba. Nagycsoportban már lehetséges önálló mesét mondatni egy megadott cím vagy három szó alapján.

Mesemimetizálás.

A mesék némajátékkal való megjelenítése hasonlatos a mondókák mozgással történő előadásához. Az óvópedagógus arra kérheti a gyerekeket, hogy legyenek picikék, mint a törpék, röpdössenek, mint a pillangók, vagy pantomim mozgással utánozzák például a rókasompolygást, hóember-olvadást, szélben hajladozó fákat, összedűlni készülő kunyhót, tüzet fújó sárkányt. A mesemimetizálást játékkal is összekapcsolhatjuk. A „most mutasd meg” típusú játékban egy némajátékkal elmutogatott meserészletet kell a többieknek kitalálni. Ez a foglalkozástípus különösen alkalmas arra, hogy a mese dramatizációját előkészítsük.


[1] Sugárné Kádár Júlia: A kommunikációs elvű óvodai anyanyelvi nevelés pszichológiai alapja és gyakorlata. 1986.

[2] Zilahy Józsefné: Mese-vers. 112.

Mimetikus játékok az óvodában

(Foglalkozásvezető: Gyekiczki István Győzőné)

Feladat

A mozgóképre vonatkozó feladat:

Mi mindenné válhatott a mimetizálás során a gyermek és a kendő? Mi segítette ebben a gyermeket?

Drámajáték, dramatizálás

Mint Kovács Ágnes megjegyzi, „néprajzgyűjtők ismert élménye, hogy egy-egy mese a felolvasónak vagy élőszóval elmondónak, esetleg maguknak a hallgatóknak is alkalmat nyújt a fantáziát megmozgató színészkedésre, állatok hangjának az utánzására, emberek - királykisasszonyok, boszorkányok, kalandkereső szegény fiúk - beszédmodorának, viselkedésének az érzékeltetésére. A kisgyerekek ezt különösen élvezik. Maguk is szeretnek színészkedni. Közismert az óvodás korú gyerek szó-hangutánzás szeretete, a beszédritmus szerepe a gyerek beszédalakulásában”.[1] A mesedramatizálás célja nem a szerepeltetés, a produkció, hanem az odavezető út, a közösségi élmény a fontos. A dramatizálás alkalmas arra, hogy az irodalmi tevékenységet más óvodai foglalkozásokkal integráljuk, a kellékek és a díszletek például közösen elkészíthetők. A játékba minden gyerek bevonható további szereplők kitalálásával, „élő-díszletek” szerepeltetésével, vagy színházas keretjátékkal, ahol van „pénztáros”, „jegyszedő”, „csengető”. A gyerekek a mesét részben mimetikusan eljátsszák, elmozogják, részben pedig produktívan és kreatívan párbeszédeket alkotnak a már megismert prózai szöveg alapján. Az óvópedagógus az önkéntesekből szereplőket választhat, figyel, ha elakad a játék, kimozdít, segít a nyelvi megformálásban. A dramatizálás a szerepjátékon keresztül segít a beszédgátlás feloldásában, komplex nyelvhasználatra ösztönöz, fejleszti a csoportkohéziót, és összművészetként a kreatív gondolkodást.


[1] Kovács Ágnes: Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Utószó. 257-259.

Mesedramatizálás

(Foglalkozásvezető: Gyekiczki István Győzőné)

Feladat

A mozgóképre vonatkozó feladatok:

  1. Milyen szerepet vállalt az óvónő, hogy "belülről" tudja segíteni a mesét? Hogyan segít?
  2. Hogyan érte el, hogy mindenki aktív részese legyen a mesének?

Bábjáték.

A bábjáték a óvodás gyermek érzelmi sajátosságaihoz illő formanyelv. A bábbal nemcsak irodalmi műveket eleveníthetünk meg, hanem beszédhelyzetek alakíthatunk ki. A figura (Mókus Misi, Sün Balázs) megszólít, bemutatkozik, érdeklődik. A bábot tartó felnőtt biztonságot ad, miközben az apró figura – felszabadult, intim, önfeledt légkört teremtve – gondoskodásvágyat vált ki. A figurával való kommunikációban a báb a gyermek alteregója, hasonmása, akárcsak Róbert Gida számára az apa által megelevenített Micimackó. Alkalmas eszköz például a beszoktatásra, ha a gyermek sír, nehezen válik el a szüleitől, de a feladatot vagy az intést is  jobban elfogadja a bábtól. Maga a bábkészítés is fejlesztő hatású lehet (finommotorika, szem-kéz koordináció, testfogalom, anyagismeret, közösségi élmény). Kisebb gyermekek számára a rövid lírai alkotások is megeleveníthetők egyszerű bábokkal, ha van bennük némi epikum (pl. termésbábbal a Haragosi, ujjbábokkal A török és a tehenek). A legalkalmasabb eszköz már ismert irodalmi élmények felelevenítésére, a műélmény elmélyítésére (pl. A kis kakas gyémánt félkrajcárja, A három nyúl, A három kívánság, A kis malac és a farkasok). A bábfoglalkozás komoly előkészítést igényel. Meg kell terveznünk a díszleteket, a bábok formáját és mozgását. Báb ugyanakkor mindenből lehet: például cipőkeféből, zokniból vagy kesztyűből. A báb álarc: a gyermek kifejezheti magát, de nem kell vállalnia magát, alkalmas a beszédbeli gátlások leküzdésére, növeli az önértékelést, önbizalmat, komplex művészetként nagy kontaktusteremtő ereje van, növeli a csoport kohézióját. 

Feladat

Alább szakirodalmi ajánlást talál az óvodai bábjátékhoz (amelyek meseelemzéseket, dramaturgiai megközelítéseket, pszichológiai, pedagógiai megközelítéseket is tartalmaznak, tananyagként is használhatók). Az egyiket szerezze be, és dolgozza fel önállóan!

Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal: a felsőfokú pedagógusképző intézmények hallgatói számára. Budapest, Nemz. Tk., 1998.

Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal: a felsőfokú pedagógusképző intézmények hallgatói számára. 2. átd. kiad. Budapest, Nemz. Tk., 2005.

Szentirmai László: Bábécé 1: munkatankönyv óvodapedagógusok, tanítók, anyukák és jószívű érdeklődők számára. Miskolc, Fabula Bt. 2003.

Székely Andrea: Bábjáték a világ befogadásának elérhetősége (http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/ovodai_neveles/dokumentumok/babjatek.pdf

Juharosné Molnár Piroska: Pedagógiai bábjáték: A játék sója. Kecskemét, Erdei Müv. Közp. 1989.

Mészáros Vincéné, Kisné Polyák Erzsébet: Bábjáték az óvodában: útmutató óvónők számára. Budapest, OPI. 1975.

Mészáros Vincéné: Óvodai bábjátékok. Budapest, Tankönyvkiadó. 1987.

Solymos Neszta: Bábu, bábjáték, személyiségformálás: a bábjáték szerepe az óvodás és kisiskolás gyermekek nevelésében. Budapest, NPI 1979.

Báb, játék, bábjáték: szöveggyűjtemény a korszerű pedagógiai bábjáték és a művészi bábjáték köréből (szerk. Horváthné Fülep Éva; bábtervek Fiák Judit) Debrecen, Didakt. 2003

Gyermeki elbeszélés

Az óvodai irodalmi nevelés sajátos műfaja az óvópedagógus történetei a saját vagy gyerekek mindennapi életéből. A gyerekek életével kapcsolatos események elmondásával a gyerekek életéhez fűződő szókincset segít átadni. A saját környezetüket ismerik meg, ilyenkor a hősökkel egyszerűbben lehet azonosulni, közvetlenebb mintát nyújtanak. Ehhez kapcsolódik, hogy a gyerekek maguk is mondhatnak történeteket a saját óvodai vagy családi életükből (pl. nyaralás, ünnep, cirkusz stb.), elmesélhetnek egy olyan irodalmi élményt, amelyet egyedül, és nem a társaival közösen élt meg. Az ilyen mesélések révén mutatkozik meg a gyermek önállósága, kommunikációra való érettsége.[1]


[1] Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker 2000. 151–184.