Skip navigation

Záróvizsga "B" típus

1. Feladat

Kérdés

Kiről állítja Nemes Nagy Ágnes, hogy a „magyar gyermekköltészet naprendszerének középpontjában ragyog”?

Válaszok

a. Kormos István

b. Petőfi Sándor

c. Weöres Sándor

d. Zelk Zoltán

Visszajelzés

2. Feladat

Melyik állat mondja (az Icinke-picinke állathangutánzó meséi alapján)?

SzarkaFecskeDisznóBüdösbanka

„Gyuriii... Gyuriii... Gyuriii!

György, György, György….”

 

„Csak így, csak úgy, csak így, csak úgy…”

 

„Túdom, túdom, túdom…”

 

„Kicsinek kicsit, nagynak nagyot…”

Enable JavaScript

3. Feladat

Kérdés

Az alábbiak közül melyik nem jellemző a csalimesék egyetlen változatára sem? 

Válaszok

a. unalomig ismételt cselekmény

b. feltételszabás

c. végtelenségig halasztott folytatás

d. hazugságverseny

Visszajelzés

4. Feladat

Kérdés

A gyermeki gondolkodás milyen Piaget által leírt sajátossága figyelhető meg az alábbi költői képben: „Volt egyszer egy mesebolt, / abban minden mese volt…” (Gazdag Erzsi: Mesebolt

Válaszok

a. gyermeki realizmus

b. mágikus gondolkodás

c. intencionalizmus

d. artificializmus

Visszajelzés

5. Feladat

Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?

Kérdés 1

A nevelési célok között a foglalkozási tervünkben minden esetben meg kell határozzuk az adott irodalmi mű erkölcsi tanulságát, és azt a foglalkozásmenetben figyelembe kell vegyük.

Kérdés 2

A bipolárisan elrendezett mesék egy viszonyrendszer alapjait rakják le a gyermekben: segítik az ellentétek felismerését, miközben tekintettel vannak arányérzékük fejletlenségére.

Kérdés 3

A versválasztásunk alkalmával a fordítások, az idegen nyelvjátékok magyarításai csak módjával alkalmasak óvodai használatra.

Kérdés 4

Kortárs gyermekirodalmi alkotásokat – mivel azok megítélése még nem kiforrott, és nem képviselnek vitathatatlan értéket – lehetőleg ne vigyünk az óvodába. 

6. Feladat

Kérdés

A gyermeki gondolkodás milyen Piaget által leírt sajátossága figyelhető meg az alábbi költői képben: „A vén vekker morgolódott: / mihelyt nem nézek oda, / hatvan helyett száz felé fut / ez az óra-óvoda!” (Füzesi Magda: Óra-óvoda)

Válaszok

a. animizmus

b. mágikus gondolkodás

c. egocentrizmus

d. artificializmus

Visszajelzés

7. Feladat

Az alábbi mondókákat csoportosítsa funkciójuk szerint (csak a mondóka kezdősorát adjuk meg)!

1. nyelvjáték , sebes mondás, 2. ritmusváltáscsiklandozás, 3. ritmikus mozgatás, 4. ujjszámolás

„Ádám bátyám…”

 

„Gyí, te fakó, gyí, te szürke….”

 

„Megyen a medve…”

 

„Ez a malac piacra ment…”

Enable JavaScript

8. Feladat

Kérdés

Mely típusú mondókának nem válna be az alábbi rigmus: „Bú, bika, cseri bika, / Adjál szalmát, adjál szénát, / Nem adok, /Türi, türi, nem adok!”?

Válaszok

a. Homlokkoccintó

b. Lovagoltató

c. Tapsoltató

d. Soroló

Visszajelzés

9. Feladat

Vajon melyik állat mondja?

Kacsa, Disznó, Bika, Galamb

„Ne dógozz, ne dógozz!”

 

„Hány zsák árpát? Hány zsák árpát?”

 

„Hogyha én ezt tudtam vóna,

köpönyeget hoztam vóna!”

 

„Kié ez a falúúúú? Kié ez a falúúú?”

 

Enable JavaScript

10. Feladat

Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?

Kérdés 1

Mind a vers-, mind a mesefeldolgozás a testneveléshez hasonló, kötött foglalkozás.

Kérdés 2

Az irodalmi tevékenységhez szükséges kellékeket, szemléltetőeszközöket az előző nap a csoportszobába kell készíteni.

Kérdés 3

Az irodalmi tevékenységek jellemzően a délutáni foglalkozások részét alkotják az óvodában

Kérdés 4

A mondókázás és verselés egyéni és mikrocsoportos foglalkozás keretében is végezhető.

11. Feladat

A spontán mondókázás kötődhet az óvodai élet mindennapi rutinjához is. Társítsa az alábbi mondókákat egy-egy jellegzetes óvodai szituációhoz!

Sorakozás, Öltöztetés, Mosdás, Vigasztalás

Áll a baba áll,
Mint a gyertyaszál,
Ákombákom, tanulj tőle,
Vitéz Varga Pál.

a. 

Dér, dúr, december, 
hova ballagsz kisember?

b. 

Keringeli borsó,
Eltört a kis korsó,
Másikat kell venni,
Azt is el kell törni.

c. 

Így mosdik a csóka,

fehér galamb módra.

Mibe törülközzön?

Kiscica farkába.

Mivel fésülködjön? 

d. 

Enable JavaScript

12. Feladat

Az alábbi fogalmakat párosítsa a meghatározásukkal!

makáma, helyzetkomikum, jellemkomikum, alliteráció

 

Cselekményszövési mód, mely során a hős nem a külső körülmények alakulása, hanem tulajdonságai miatt válik nevetségessé.

 

 

Cselekményszövési mód, mely során a mulatságos helyzet véletlen összjátékból adódik. 

 

 

 

 

 

Rímes, ritmikus próza.

 

 

 

Egymás követő szavak első hangjának egyezése.

 

Enable JavaScript

13. Feladat

Ki mondta az alábbi idézeteket?

1. Sarkady Sándor , 2. Mérei Ferenc, 3. Weöres Sándor

„Csak vers van. Ugyanakkor a gyakorlatban gyermekvers is van,
amely nem színvonalában, csak jellegében tér el az úgynevezett
felnőtt verstől. (…) Az a gyermekvers, amit a felnőtt gügyögésként él meg,
nem tartozik az irodalomba.”

Válasz:

„Fontosnak érzem, hogy a gyermekek olyan ritmikai, zenei,
strukturális anyagot kapjanak, ami lelkükben osztódni, sarjadzani kezd.
Azért iparkodtam minél zártabbá és dallamosabbá formálni a gyermekverseimet,
hogy a későbbi felnőtt lelkét is megmentsem a formátlanságtól.”

Válasz:

„A kisgyermeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik,
hogy a ritmus és a hangzás, amely megragadja, ugyanahhoz az érzékletes,
érzelmekkel átszőtt, élményközeli sémához tartozik, mint a mozgás,
amelyet helyettesít és hangulat, amelyet kifejez.”

Válasz:

Enable JavaScript

14. Feladat

Az Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak című kötet alapján rendezze mesei csoportokba az alábbi meséket!

1. Falusi anekdota, 2. Halmozó mese, 3. 3, 4. Hazugságmese

Jakab meg az apja

 

Furulyavevés

 

Bolond mese

 

Az egér farkincája

 

Enable JavaScript

15. Feladat

Ismert gyermekversekből való refréneket idézünk. Társítsa őket annak a versnek a szerzőjével, amelyikben szerepelnek!

1. Tamkó Sirató Károly, 2. Csukás István, 3. Weöres Sándor, 4. Gazdag Erzsi

„Kutya-tár! Kutya-tár!

Kutyafülü Aladár!”

 

„Csit-csivit, csit-csivit!

Itt a tavasz! Itt van, itt!”

 

„Tovább is van, mondjam még?

Mondjad!”

 

„Sün Aladár, Sün Piroska,
Sün Adorján, Sün Dorottya,
Sün Demeter, Sün Tihamér
s a legkisebb: Sün Balázs.”

Enable JavaScript

16. Feladat

Kérdés

Az alábbiak közül mind a négy történet békáról szól, egyik mégsem illik a többi közé. Melyik?

Válaszok

a. Békanóta (Fésüs Éva)

b. Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása  (Gárdonyi Géza)

c. A dalos béka (Pósa Lajos)

d. A békakirály (Grimm testvérek)

Visszajelzés

17. Feladat

Kérdés

Egy közkedvelt óvodai állatmese szereplőgárdáját idézzük fel megjelenésük sorrendjében: tojás, ruca, kakas, rák, ló, ökör, farkas. Melyik meséről van szó az alábbiak közül?

Válaszok

a. A farkastanya

b. A vityilló

c. Az már nem igaz!

d. Rák-e vagy mász?

Visszajelzés

18. Feladat

Kérdés

Benedek Elek Jakab meg az apja című meséjéből idézünk:

„Ülök a deresre,
megyek a Peredre,
megyek [….] elejbe,
ott vannak a jászolhoz kötve.”

Mi szerepelhet a „három pont” helyén a szövegben? 

Válaszok

a. a bikaborjak

b. a Nap, a Hold és a Csillagok

c. a három bakarasznyi emberke

d. a mesék

Visszajelzés

19. Feladat

Kérdés

Az alábbiak közül melyik nem tekinthető a kommunikáció-fejlesztés hatékony eszközének?

Válaszok

a. „mesemondó-verseny” rendezése

b. diakép-vetítés

c. közös mesefilm-nézés, „ovi-mozi”

d. egy mese alternatív befejezése

Visszajelzés

20. Feladat

Hogyan fűzhető szorosabbra család és óvoda kapcsolata az irodalmi tevékenységen keresztül? 

Kérdés 1

Az irodalmi tevékenységről leporellót, albumot készítünk, amit megtekintésre kihelyezünk a folyósóra.

Kérdés 2

Megengedjük, hogy a gyerekek saját könyveiket behozzák a csoportszobába.

Kérdés 3

Megkérjük a szülőket, hogy otthoni versmondogatással segítsék az óvodai ünnepre való felkészülést. 

Kérdés 4

Az irodalmi anyaggal kapcsolatos rajzot, installációt készítünk, amit a gyerekek hazavihetnek.