Skip navigation

Három–négy éves korosztály

Az óvodába lépő gyermekek számára a mondókák és a képeskönyvek jelentik a folyamatosságot korábbi élményeik és az őket érő új impulzusok között. A höcögtetők, lovagoltatók a legalkalmasabbak arra, hogy az óvópedagógus beszoktatáskor a kisgyermekekkel saját személyét, testi közelségét elfogadtassa. A tenyeresdi mondókákkal, csiklandozókkal, cirógatókkal elérhetjük, hogy az óvoda a gyermekek számára örömteli, az otthonhoz hasonló meghittséget idéző hely legyen. A felnőttel való testkontaktust kevésbé igénylő, de nagy mozgásigényű gyerekeknek számára eljött a ritmikus mondókák: az ütögetők, tapsolók, dobolók, bökdösők kora. A testi koordinációs képességek fejlődésével jöhetnek a sétálók, menetelők, ugrálók, futtatók is. Az egyensúlyérzékük, ügyességük fejlődését segítik a háton vivő zsákjátékok vagy a szabadtéri hintázás közben mondható rigmusok. Már a képeskönyvek nézegetőjeként kialakul a gyermek én-tudata: kilép a „világgal teljesen egy vagyok” érzéséből, rájön, hogy énje elhatárolható, a külvilágnak nem része, hanem szemlélője. Önmaguk felfedezésében, testtudatuk kialakulásában segíthetik őket az arcjátékok, ujjasdik, tenyeresdik. A gyerekek rácsodálkozhatnak a felnőtt által előadott rajzolómondókákra, az egyszerűbbeket megpróbálhatják utánozni is. A mindennapi élet feszültségeinek, konfliktusainak feloldásában, a napi rutin monotóniájának oldásában segíthetnek a békítők, gyógyítók, vigasztalók, etetők, mosdatók, öltöztetők. 

 

Kiscsoportosok mondókázása

(Foglalkozásvezető: Tóth Ágnes)

Feladat

  1. A képzelet fejlesztése nemcsak irodalmi művekkel lehetséges. Figyelje meg, hogy az óvópedagógus milyen képzeleti játékokat játszik a kendőkkel vagy az almagerezdekkel!
  2. Az óvónő egy foglalkozásfüzért épített fel az alma témájára, amelynek csak egy része az irodalmi foglalkozás. Az egyes tevékenységek egymást erősítik. Figyelje meg hányszor és milyen formában kerül elő a filmen ez a témakör!

Az otthont idézi az is, ha a csoportszobában a gyerekek – számukra is hozzáférhető módon – jó állapotú, nézegetni való képeskönyvet találnak. Ebben az életkorban inkább a lapozókra van igényük.  Ezek még készülhetnek fóliázott, vagyis könnyen tisztítható kartonlemezekből, de már a hosszabbik oldaluk mentén vannak összefűzve, és szöveg is található bennük. Előfordulhat, hogy a karton élei le vannak kerekítve vagy valamilyen formára vannak vágva, ilyenkor a könyv körvonala általában harmonizál a tartalommal (pl. karácsonyi versek találhatók egy fenyőalakúra stancolt könyvben). A lapozók sajátos formája: térbeli, plasztikus, vagy dimenziós könyv. A figurák ezek esetében kiugranak a síkból, és egyszerű mozgásokat, műveletsorokat is tudnak végezni. Általában híres meséket mutatnak be sematizált szöveggel. A papírfigurák azonban könnyen elszakadnak, a zanzásított szöveg pedig nem tud helytállni önmagában.[1]

A nagyobb gyerekeknek való lapozók hagyományos, puha lapokon is megjelenhetnek. Ezeket a könyveket – a felnőttel közösen – már olvasni kell. Az egymást követő képek részben hasonlítanak, részben különböznek egymástól, és a szöveg feltárja a gyermek előtt a képek közötti összefüggést, feltárul előttük a kötet egészére kiterjedő logikai rend. A tárgyak megnevezésén túl a gyermek kezdi felismerni a mozgásformákat, az igék megjelenésével pedig formálódik az időtudata is. A képek kezdenek aprólékosan kidolgozottá válni: a történet előtérbe helyez néhány képi momentumot, de a háttérben is megjelenik egy-egy figyelemfelkeltő részlet, egy pillangó vagy egy virág. A gyermek a képről való beszélgetés során szavakat kap a térben való eligazodáshoz, viszonyt keres a képen látható jelenségek között. A korosztályt nagyfokú utánzásvágy és gyors tanulékonyság jellemzi: néhány alkalom után ők maguk fogják lapozgatni és „olvasni” a könyvet.

A mozgásigény miatt ez a kor a vershallgatás ideje. Az éves anyagba ekkor még jóval több verset válogassunk be, mint prózai alkotást. Sikerük van a mondókákat idéző táncverseknek, a hangfestő vagy hangfonetikai eszközöket, refrént alkalmazó rövid lírai alkotásoknak. Előnyös, ha a versekben egy rövid, helyzetkomikumra épülő cselekménymag is megjelenik (pl. Haragosi kirepül a kocsiból). Kedvelik a gyerekek a színészkedést, például az állatok hangutánzására épülő párbeszédeket. 

Ebben az életkorban kezdenek ismerkedni a gyerekek az epikai alkotásokkal. Első benyomásaik itt is a mondókákból táplálkozhatnak, a történet elképzelését ezek esetében a ritmus segíti. Az epikai mozzanatot tartalmazó gyermekverseken túl már el kezdhetünk mesélni rövid, egyfázisú állatmeséket is, amelyek a helyzetkomikumra épülnek és legtöbbször verses formájúak (pl. Móricz Zsigmond: A török és a tehenek, Gazdag Erzsi: A kiskakas rézgarasa).  Mesélhetünk a gyerekeknek rövid, derűs hangvételű falusi anekdotákat is, de ezekben is lehetőleg legyen valamilyen zenei elem, például ismétlés, refrén (Icinke-picinke). Ha a gyerekek füle hozzászokott a történetmeséléshez, akkor jöhetnek a többfázisú történetek is. Ezek közül előbb a monoton ismétlődésre épülő formulameséket válasszuk, közülük is azokat, amelyek kevesebb elemből állnak össze (A répa, A vityilló).

Az ilyen korú gyerekek szeretnek olyan történeteket hallgatni, amelyben ők vagy hasonszőrű gyerekek a főszereplők. Dankó Ervinné szerint „az óvodások életkori sajátosságaikból adódóan igénylik azokat a reális történeteket, irodalmi értékű elbeszéléseket, amelyek róluk, az óvodáról, a környezetükben található személyekről tárgyakról, jelenségekről szólnak. (…) A gyermekirodalom e műfajai tartalmi és formai szempontból „mások”, mint a mesék. Nem tartalmaznak mesei elemeket, közlésmódjuk tárgyilagos, nyelvi-stilisztikai kifejezőeszközeik is a hétköznapi (mindennapi) beszédből valók”.[2]


[1] Gyermekirodalom, i.m. 250-251.

[2]Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés. 68.