Skip navigation

13.1. A kombinatív képességek, a fő kérdések, a problémák szintjei

A gondolkodási kulcskompetencia működése során meglevő tudásból módosult új tudás keletkezik. Megjelenési formái:

       Konvertáló képesség: a meglevő tudás formai átalakítása kódolással, azaz más jelrendszerbe való váltás, például lerajzolás.

       Rendszerező képesség: a dolgok közti viszonyok felismerése, és ez alapján a dolgok rendezése.

       Kombináló képesség: feltételeknek megfelelő lehetőségek létrehozása, számbavétele.

       Prediktív képesség: valószínűségi következtetés, becslés, magyarázat, indoklás. (Nagy, 2007, p. 39)

Az elemi kombinatív képességet szenzomotoros szinten 4-8 éves gyermekek körében vizsgálták, és megállapították, hogy már az óvodás korban érdemes elkezdeni a gyermekek ilyen irányú fejlesztését, hiszen a gyerekek között nagy különbségeket találtak, amelyek oka valószínűsíthetően az óvodai fejlesztés. (Hajduné, 2007)

A rendszerező képességet a következőkben a kombinálás eszközeként alkalmazzuk.

A kombinálás során feltételeknek megfelelő elemekből álló véges halmaz elemeit, elemszámát kell meghatározni. A közhiedelemmel ellentétben nem az a kérdés, hogy permutációról, kombinációról vagy variációról van szó. A halmaz elemeinek számbevételekor a két fontos kérdés az, hogy

       - különböző elemeket vettünk-e számba;

       - minden elemet számba vettünk-e.

A kombinatorikai problémák szintjei:

       1. Egy vagy több feltételnek megfelelő elemek megadása (4-5 évtől).

Előbb egy elem alkotása a feladat, majd fokozatosan ki kell alakítani az igényt arra, hogy ha a feltételeknek több elem is megfelel, akkor keressünk több elemet. Itt lényeges a feltételeknek megfelelő elemek megkülönböztetése. Ehhez a gyerekeknek gyakorolniuk kell a különbségek, azonosságok felismerését. A kombinatorika feladatok megfogalmazásának nagy problémája annak leírása, hogy mikor tekintünk két esetet azonosnak, és mikor különbözőnek. Sokszor előfordul, hogy ennek megértése a legnehezebb, ezért feltétlenül szükséges a példa, a szóbeli magyarázat még az iskolai feladatok esetén is. A gyerekeknek kezdetben egy feltételnek megfelelő alkotásokat kell létrehozni, majd két, három feltételt is megadhatunk egyszerre. A feltételek számának növelése nagyban nehezíti a probléma megoldását. Figyelni kell az életkori sajátosságokra, mikortól képesek a gyerekek több szempont egyidejű figyelembe vételére, ami egyébként függ a tartalomtól és annak reprezentációjától is. Például a gyerekekhez közel álló, ismerős tartalom megkönnyíti a több feltételnek megfelelő alkotást, ahogy az is, ha ezek az alkotások manuálisan kirakható konkrét tárgyak. Fontos, hogy csak olyan eszközt alkalmazzunk, amellyel az összes elem egyidejűleg kirakható.

       2. A feltételeknek megfelelő minél több elem megkeresése (6-7 évtől).

Az iskola alsóbb osztályaiban egyszerű problémák esetén már felmerül az igénye annak, hogy a feltételeknek megfelelő összes elemet megtaláljuk előbb kirakással, később ábrázolással. Az elemek ötletszerű felsorolása után fokozatosan jutunk a rendszerezéshez. A gyerekek előbb részrendszereket alkotnak, például egy tulajdonságot rögzítenek az egyik szempont szerint, és csak a másik szempont szerint változtatják a tulajdonságokat, de ezt a stratégiát még nem tudják végigvinni az egész probléma megoldásán.

Az összes lehetőség felsorolását játszhatjuk úgy, hogy a játékosok körben haladva egy-egy új lehetőséget raknak ki a feltételeknek megfelelően. Akinek ez sikerül, kap egy zsetont, aki olyat rak, ami már szerepelt, az visszaad egy zsetont, aki nem tud rakni, passzol, nem nyer, és nem veszít zsetont. A játék vége felé annak megállapítása, hogy már nincs több lehetőség igényli a rendszerezést, amit a játékosok közösen végezhetnek el.

 

       3. Rendszerezés az összes elem megtalálásához (9-10 évtől).

A feltételeknek megfelelő elemek felsorolása már rendszerben történik, de még minden elemet felsorolunk. A rendszerezésnek különböző stratégiái lehetnek. Előfordul a szisztematikus cserélgetés, de általában hatékonyabb az a stratégia, amikor az egyik feltételnek megfelelően egy tulajdonságot rögzítünk, és a többi feltételnek megfelelő tulajdonságokat változtatjuk. Fontos, hogy ezt a stratégiát következetesen végig tudják vinni a gyerekek, egy tulajdonság rögzítése után ugyanannak a feltételnek megfelelő másik tulajdonságot rögzítsenek, ne térjenek át a másik feltétel szerinti tulajdonság rögzítésére. A rendszerezés eszközei a táblázatba rendezés valamint az ágrajz.

       4. Szimbolikus módszerek az összes elem számának meghatározására (12-13 év).

Ezen a szinten már nem fontos az összes elem felsorolása. Általában egy felismert rendszer egy részének megadása segít abban, hogy a gyerekek a szabályosság alapján a további elemek számát már felsorolás nélkül is ki tudják számolni műveletsorral. Gyakori hiba, hogy a túl korai alkalmazása a szorzásoknak, összeadásoknak odavezet, hogy a gyerekek hamis szabályosságot feltételezve számolnak. 

A tipikus módszerek:

- szorzási szabály,

- összeadási szabály, (ezek a műveletek fogalmát is segítenek elmélyíteni).

- a probléma átfogalmazása, konvertálása más reprezentációba (doboz módszer, +/- módszer), amely már ismert probléma megoldását jelenti.

- komplementerre áttérés: jó elemek száma = összes elem száma – rossz elemek száma. (Több feltétel esetén hasznos stratégia lehet, ha kezdetben az egy feltételnek megfelelő összes elemet keressük meg, és a többi feltételnek is megfelelő jó elemeket végül az összes és a többi feltételnek nem megfelelő, rossz elemek számának különbségeként kapjuk.)

       5. Modellek alkalmazása, alkotása (16 évtől).

A leggyakoribb modellek a permutáció, variáció és kombináció ismétlés nélkül és ismétléssel. Az iskolai kombinatorika tanítás legfőbb problémája, hogy gyakran előkészítés nélkül és túl korán erre a szintre ugranak, ezzel megfosztva a tanulókat az absztrakció folyamatának végigjárásától, amikor a konkrét tárgyi, majd képi tapasztalatok alapján fokozatosan maguk alkothatják meg ezeket a modelleket. Így a modell nem csupán üres képlet lesz számukra, felismerik a modelleket a különböző kontextusokban is, valamint tudnak alkalmazkodni az alapmodell változtatásaihoz.

A kombinatorika feladatok nehézségét nagyban befolyásolja, egyrészt a feltételeknek megfelelő elemek száma, másrészt a feltételek száma. Gyakran ugyanaz a feladat kirakással óvodásoknak is megfelelő probléma, kis elemszámmal 8 évesek már megtalálják az összes esetet, majd az elemszám növelésével a feladat már nem lesz kirakható, így szimbolikus módszert vagy modellt igényel, ezért csak magasabb osztályokban alkalmazható.